THE LIST OF TAX AGENTS OF TOURIST TAX: DE LEGE LATA

Author

, Ph.D. in Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil, Ukraine, Dnipro
, PhD. Student of Department of Civil, Economic and Environmental Law, Ukraine, Dnipro

In heading

Law;

Signed print

18.02.2022

Issues number

2022-№1 (48)

Page

104-121

Type of articles

Scientific article

Code UDK

347.73:336.22:346.2:347.19

ISSN print

2411-5584

Abstract

The legally established composition of tax agents of tourist tax was analyzed in the article. It was noted that the legislative acts developed and approved by local government, that establish the procedure of collection of tourist tax on the territory the relevant administrative-territorial unit, duplicate the list of tax agents enshrined in subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 of article 268 of the Tax Code of Ukraine. Definition was formulated “apartment intermediary organizations”. The author’s edition of 268.5.2 of paragraph 268.5 and the addition to the content of subparagraph 268.6.1 of paragraph 268.6 of article 268 of the Tax Code of Ukraine were argued.

Keywords

separate unit, apartment intermediary organizations, tax agent of tourist tax, individuals – entrepreneurs, legal entity

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-104-121

Bibliography

1. Pro mistsevi podatky i zbory: Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.05.1993 No 56-93. (1993). [About local taxes and fees. The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 20, 1993]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/56-93/ed19930520 [in Ukrainian].
2. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 No2755-VI. (2010). [Tax Code of Ukraine. Law of Ukraine dated December 02, 2010]. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].
3. Nadon, O., & Shvedun, V. (2020). Problemy zakonodavchoho rehuliuvannia stiahnennia turystychnoho zboru [Problems of legislative regulation of tourist tax collection]. Derzhavne upravlinnia u sferi tsyvilnoho zakhystu: nauka, osvita, praktyka: materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. – Public administration in the field of civil protection: science, education, practice: materials intern. scientific-practical internet conference. Kharkiv: NUTsZU [in Ukrainian].
4. Ostapchuk, V. O. (2014). Svitovyi dosvid mistsevoho opodatkuvannia ta yoho rol u vitchyznianii podatkovii systemi. [The experience of local taxation and its role in the Ukrainian tax system]. Nauka moloda – Science is young, 21, 188–195 [in Ukrainian].
5. Savchuk, D. H. (2018). Vdoskonalennia systemy administruvannia mistsevykh podatkiv i zboriv v Ukraini. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Improvement of local taxes and fees administration in Ukraine]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – The problems of system approach in economy, 6 (68), 188–192 [in Ukrainian].
6. Dumchikov, M. O. (2015). Teoretychni zasady istorychnoho aspektu rozvytku ta formuvannia systemy mistsevykh podatkiv ta zboriv [The theoretical basis of the historical aspect of development and a system of local taxes and fees]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – The legal scientific electronic journal, 5, 121–123 [in Ukrainian].
7. Kuchabskyi, O. G., & Honcharenko, M. V. (2012). Rozvytok systemy mistsevoho opodatkuvannia v Ukraini [The development of the local taxation system in Ukraine]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public government: theory and practice,
3 (11), 122–126 [in Ukrainian].
8. Lazuka, S. B. (2016). Evoliutsiia ta suchasni problemy mistsevoho opodatkuvannia v Ukraini [The evolution and current problems of local taxation of Ukraine] (pp. 56–58). Retrieved December 28, 2021, from http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/13784 [in Ukrainian].
9. Azarov, M. Ya. (Ed.). (2011). Naukovo-praktychnyi komentar do Podatkovoho kodeksu Ukrainy u trokh tomakh [The scientific and practical commentary to the Tax Code of Ukraine in three volumes]. Irpin [in Ukrainian].
10. Holoborodko, T. V., & Yershova, U. I. (2018). Turystychnyi podatok: osoblyvosti spravliannia v Ukraini ta v yevropeiskykh krainakh (na prykladi Frantsii) [Tourist tax: special features in Ukraine and European countries (the case of France)]. Infrastruktura rynku – The infrastructure of market, 19, 449–456 [in Ukrainian].
11. Chvaliuk, A. M. (2014). Zakonodavchi neuzghodzhenosti pry administruvanni turystychnoho zboru [Legislative inconsistencies at administration of tourist collection]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk – Prykarpattya legal visnyk, 2 (5), 133–145 [in Ukrainian].
12. Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti. DK 009:2010: Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky vid 11.10.2010 No457. (2010). [The National Classifier of Ukraine. The classification of economic activities. SC 009:2010: The order of the State Committee of Ukraine on technical regulation and consumer policy dated October 11, 2010]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 [in Ukrainian].
13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 No 435-IV. (2003). [The Civil Code of Ukraine dated January 16, 2003]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15 [in Ukrainian].
14. Dubichynskyi, V. V. (Ed.). (2006). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 65000 sliv [Modern Ukrainian Explanatory Dictionary: 65000 words]. Kharkiv: VD “ShKOLA” [in Ukrainian].
15. Poriadok nadannia posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia): zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.03.2006 No 297. (2006). [The order of providing temporary accommodation (accommodation). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 15, 2006]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/297-2006-%D0 %BF [in Ukrainian].
16. DSTU 4527:2006. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Terminy ta vyznachennia. (2006). [DSTU 4527:2006. Tourist services. Accommodation services. Terms and definitions]. Retrieved December 28, 2021, from http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70251 [in Ukrainian].
17. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.01.2003 No436-IV. (2003). [The Commercial Code of Ukraine dated December 06, 2003]. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].
18. Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib – pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 15.05.2003 No755-IV. (2003). [About the state registration of legal entities, individuals – entrepreneurs and public formations. Law of Ukraine dated May 15, 2003]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/755-15 [in Ukrainian].
19. Poriadok obliku platnykiv podatkiv i zboriv: zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 09.12.2011 No 1588. (2011). [The procedure for accounting for taxpayers and fees. The order of the Ministry Finance of Ukraine dated December 09, 2011]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 [in Ukrainian].
20. Nedostup, K. K. (2021). Pravovi aspekty spravliannia turystychnoho zboru na umovakh dohovoru, ukladannia yakoho initsiiuiut orhany mistsevoho samovriaduvannia [Legal aspects of tourist tax collection under the conditions of the contract, which is initiated by local governments]. Yurydychnyi visnyk – The legal bulletin, 5. Retrieved from http://yurvisnyk.in.ua/ [in Ukrainian].
21. Polozhennia pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu Ukrainy: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.03.2019 No227. (2019). [The Regulations on the State Tax Service of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 06, 2019]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0 %BF [in Ukrainian].
22. Pro mistseve samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 No 280/97-VR. (1997). [About local self-government in Ukraine. Law of Ukraine dated May 21, 1997]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0 %B2 %D1 %80 [in Ukrainian].
23. Terminolohiia zakonodavstva. (n.d.). [The terminology of legislation]. Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy – The official web portal of the Parliament of Ukraine. Retrieved December 28, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/termin [in Ukrainian].
24. Rabinovych, A. V. (2015). Porivnialna kharakterystyka tsyvilnoho ta hospodarskoho kodeksiv shchodo subiektiv hospodariuvannia [The comparative characteristics of civil and commercial codes for business entities]. Naukovyi visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia: Yurydychna – The Scientific Bulletin of the Lviv Commercial Academy. Series: Legal, 1, 121–130 [in Ukrainian].
25. Bieliaieva, N. S. (2019). Kompanyia, korporatsiia, orhanizatsiia, pidpryiemstvo, ustanova, firma: zakonodavche obgruntuvannia zastosuvannia poniat [Company, corporation, organization, enterprise, institution, firm: alegislative grounding of concepts use]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – The problems of system approach in economy, 3 (71), 164–172 [in Ukrainian].
26. Yedynyi derzhavnyi reiestr yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan. (n.d.). [Unified state register of legal entities, individuals – entrepreneurs and public formations]. Retrieved December 28, 2021, from https:// usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-104

30.05.2022