CONTEMPORARY VIEWS ON THE LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT OF UPGRADING THE CRIMINAL LEGISLATION OF UKRAINE

Author

, associate professor, Kharkiv, Pushinska, 77
, associate professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Law;

Signed print

18.02.2022

Issues number

2022-№1 (48)

Page

81-103

Type of articles

Scientific article

Code UDK

343.001

ISSN print

2411-5584

Abstract

The authors consider issues related to contemporary views on the legal consciousness and its influence on the criminal legislation of Ukraine. The authors analyse the modern scientific thought regarding the scope and the content of categories of the law and the legislation, ascertain their correlation, and prove that the above-mentioned categories differ and match neither in size nor in content. The authors suggest using an integrative approach as the most optimal for determining an influence of the legal consciousness on upgrading the domestic criminal legislation.

Keywords

criminal law, criminal legislation, rules of the criminal law, legal consciousness, positivism, normativism, libertarianism, mondialisation, broad interpretation of the law

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-81-103

Bibliography

1. Bazhanov, M. I. (2012). Izbrannye trudy [Selected Works]. V. Ya. Tatsiy (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Russian].
2. Iurydychna vidpovidalnist: problemy vykliuchennia ta zvilnennya. (2013). [Legal responsibility: problems of exclusion and dismissal]. Yu. V. Baulin (Ed.). Donetsk: Kalmius [in Ukrainian].
3. Kryminalne pravo i zakonodavstvo Ukrainy. Zahalna chastyna: kurs lektsii. (2001). [Criminal law and legislation of Ukraine. The general part. Course of lectures]. M. Y. Korzhanskyi (Ed.). Kyiv: Atika [in Ukrainian].
4. Kurs ugolovnogo prava. Obshchaya chast’: uchebnik. T. 1: Ucheniye o prestuplenii. (1999). [Course of criminal law. General part: textbook. T. 1: The doctrine of crime]. N. F. Kuznetsova & I. M. Tyazhkova (Eds.). Moscow: Zertsalo [in Russian].
5. Naumov, A. V. (2011). Rossiyskoye ugolovnoye pravo. Tom 1. Obshchaya chast’: kurs lektsiy [Russian criminal law. Vol. 1. General part: a course of lectures]. Moscow: Wolters Kluwer [in Russian].
6. Ukrainske kryminalne parvo. Zahalna chastyna: pidruchnyk. (2013). [Ukrainian criminal law. General part: textbook]. V. O. Navrotskyi (Ed.). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
7. Panov, M. I. (2016). Funktsionalnyi pidkhid u doslidzhenniakh kryminalnoho prava [Functional approach in the study of criminal law]. Sotsialna funktsiia kryminalnoho prava: problemy naukovoho zabezpechennia, zakonotvorennia ta pravozastosuvannia: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 12–13 zhovt. 2016 r. – The social function of criminal law: problems of scientific support, lawmaking and law enforcement: materials
intern. scientific-practical conf., Oct. 12–13. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
8. Piontkovskiy, A. A. (1958). K voprosu o vzaimootnoshenii ob’’yektivnogo i sub’’yektivnogo prava [To the question of the relationship between objective and subjective law]. Sovetskoye gosudarstvo i pravo – Soviet state and law, 5, 25–36 [in Russian].
9. Ponomarenko, Yu. A. (2020). Zahalna teoriia vyznachennia karanosti kryminalnykh pravoporushen [General theory of determining the punishment of criminal offenses]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
10. Pudovochkin, Yu. Ye., & Dorogin, D. A. (2017). Ucheniye o prestuplenii i o sostave prestupleniya [The doctrine of crime and the elements of a crime]. Moscow: RGUP [in Russian].
11. Filimonov, V. D. (2003). Okhranitel’naya funktsiya ugolovnogo prava [Protective function of criminal law]. Sankt-Peterburg: Yuridicheskiy tsentr Press [in Russian]. 12. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk. (2020). [Criminal law of Ukraine. General part: textbook]. V. Ya. Tatsiy, V. I. Tiutiuhin & V. I. Borysov (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
13. Ugolovnoye pravo. Obshchaya chast’. Uchebnik. (1997). [Criminal law. A common part. Textbook]. N. I. Vetrova, & Yu. I. Lyapupova. (Eds.). Moscow: Novyy Yurist: KnoRus [in Russian].
14. Naden, O. V. (2012). Teoretychni osnovy kryminalno-pravovoho rehuliuvannia v Ukraini [Theoretical foundations of criminal law regulation in Ukraine]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
15. Mal’tsev, V. V. (2000). Vvedeniye v ugolovnoye parvo [Introduction to criminal law]. Volgograd: VYUI MVD Rossii [in Russian].
16. Shepitko, M. V. (2020). Criminal Legislation Trends in Ukraine (Evidence from Crimes Against Justice). Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27 (2), 131–141. DOI: https://doi.org/10.31359/1993-0909-2020-27-2-174.
17. Entsiklopediya ugolovnogo prava. Ponyatiye ugolovnogo prava. (2005). [Encyclopedia of criminal law. The concept of criminal law]. (Vol. 1). V. B. Malinin (Ed.). Sankt-Peterburg: Izd. prof. Malinina [in Russian].
18. Nedbaylo, P. Ye. (1965). Voprosy struktury sovetskikh pravovykh norm v svyazi s postepennym pererastaniyem ikh v pravila kommunisticheskogo obshchezhitiya [Questions of the structure of Soviet legal norms in connection with their gradual development into the rules of a communist community]. Pravo i kommunizm – Law and Communism. D. A. Kerimov (Ed.). Moscow: Yuridicheskaya literatura (pp. 118–139) [in Russian].
19. Marx, K., & Engels, F. (1955). Sochineniya [Works]. (Vol. 1). Moscow: Gosudarstvennoye izdatel’stvo politicheskoy literatury [in Russian].
20. Zinchenko, I. A. (2005). Sostavnyye prestupleniya [Compound crimes]. Kharkiv: SPD FL Vapnyarchuk N. M. [in Russian].
21. Osnovaniya ugolovno-pravovogo zapreta. Kriminalizatsiya i dekriminalizatsiya. (1982). [Grounds for criminal law prohibition. Criminalization and decriminalization]. Kudryavtsev, V. N., & Yakovlev, A. M. (Eds.). Moscow: Nauka [in Russian].
22. Kontseptsiia reformuvannia Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh aktiv chynnoho zakonodavstva pro vidpovidalnist za pravoporushennia u publichnii sferi. (2019). [The concept of reforming the Criminal Code of Ukraine and other acts of current legislation on liability for offenses in the public sphere]. Kontseptualni zasady novoi redaktsii Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: materialy mizhnar. nauk. konf., Kharkiv, 17–19 zhovt. – Conceptual principles of the new edition of the Criminal Code of Ukraine: materials of the international sciences conference, Kharkiv, October 17–19. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
23. Zinchenko, I. O., & Shevchenko, Ye. V. (2017). Funktsii kryminalnoho prava ta yikh spivvidnoshennia iz funktsiiamy zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist [Functions of criminal law and their relationship with the functions of the law on criminal liability]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (30), 171–185 [in Ukrainian].
24. The working group on reforming criminal law (2020). Kontseptsiia reformuvannia kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy: proiekt. [The concept of reforming the criminal legislation of Ukraine: draft]. Retrieved from https://newcriminalcode.org.ua/upload/ media/2020/08/25/povnyj-tekst-kontseptsiyi-reformuvannya-kk-ukrayiny.pdf [in Ukrainian].
25. Tiutiuhin, V. I., Baida, A. O., & Bazeliuk, V. V. (2020). Legal restrictions on medical intervention during operation on female genitalia for non-medical purposes. Wiadomości Lekarskie, LXXII (12.2), 2909–2918.
26. Tatsiy, V., Borisov, V., & Tiutiuhin, V. (2013). Stabil’nost’ i dinamizm – neobkhodimyye usloviya effektivnosti i kachestva zakonodatel’stva Ukrainy ob ugolovnoy otvetstvennosti [Stability and dynamism are necessary conditions for the effectiveness and quality of Ukrainian legislation on criminal liability]. Sovremennyye problemy ugolovno-pravovogo vozdeystviya: mezhgosudarstvennyy sbornik nauchnykh statey LGU VD im. E. A. Didorenko (Ukraina) instituta filosofii, sotsiologii i prava Volg. GU (Rossiya) – Modern problems of criminal law impact: an interstate collection of scientific articles of the Leningrad State University of Internal Affairs named after E. A. Didorenko (Ukraine) Institute of Philosophy, Sociology and Law Volg. GU (Russia), 71–84 [in Russian].
27. Kyrychko, V. M. (2013). Kryminalna vidpovidalnist za koruptsiiu [Criminal liability for corruption]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
28. Kovler, A. I. (2002). Antropologiya prava [Anthropology of law]. Moscow: Norma (Norma – Infra) [in Russian].
29. Livshits, R. Z. (1989). Pravo i zakon v sotsialisticheskom pravovom gosudarstve [Law and law in a socialist legal state]. Sovetskoye gosudarstvo i parvo – Soviet state and law, 3, 15–22 [in Russian].
30. Yavich, L. S. (1977). Pravo i obshchestvennyye otnosheniya (metodologicheskiy aspekt problemy) [Law and public relations (methodological aspect of the problem)]. Problemy teorii sotsialisticheskogo gosudarstva i prava – Problems of the theory of the socialist state and law (p. 114). Moscow: Institut gosudarstva i prava [in Russian].
31. Nersesyants, V. S. (1997). Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow: Infra-M – Norma [in Russian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-81

22.05.2022