THE QUESTION CONCERNING DETERMINING A DIRECT OBJECT OF THE CONCEALMENT OF AN OFFENCE (ARTICLE 396 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)

Author

, Ph.D. in Legal Sciences, Assistant of the Criminal Law Department No. 2, Ukraine, Kharkiv

In heading

Law;

Signed print

23.11.2021

Issues number

2021-№4 (47)

Page

130-144

Type of articles

Scientific article

Code UDK

343.23

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article is dedicated to analysing scientific approaches to determining a direct object of the concealment of an offence (article 396 of the CCU) formed in the contemporary criminal law doctrine. The author has critically examined these approaches. The author has made a conclusion on the legal essence of the concealment of an offence, which implies facilitating the avoidance of liability by an offender, who has committed a grave or special grave offence, without assisting an offender in committing this offence.

Keywords

object of criminal offence, direct object of criminal offence, elements of criminal offence, social relationships, previously unpromised concealment of an offence.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

130-144

Bibliography

1. Tatsii, V. Ya. (2016). Obiekt i predmet zlochynu v kryminalnomu pravi [The object and subject of the crime in criminal law]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
2. Izotov, O. S. (2007). Shchodo pytannia vidmezhuvannia prykhovuvannia zlochynu vid prydbannia, otrymannia, zberihannia chy zbutu maina, oderzhanoho zlochynnym shliakhom [On the issue of separating the concealment of a crime from the acquisition, receipt, storage or sale of property obtained by criminal means]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Spets. vyp.: Problemy zastosuvannia kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy – Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs. Spec. issue: Problems of application of the criminal legislation of Ukraine, 92–97 [in Ukrainian].
3. Baymurzin, G. (1968). Otvetstvennost za prikosnovennost k prestupleniyu [Responsibility for involvement in a crime]. Alma-Ata: Nauka KazSSR [in Russian].
4. Bokoch, I. M. (2012). Do problemy vyznachennia vydovoho obiekta zlochyniv proty pravosuddia, shcho vchyniaiutsia pratsivnykamy pravookhoronnykh orhaniv pid chas provadzhennia dosudovoho rozsliduvannia [The problem of determining the specific object of crimes against justice committed by law enforcement officers during the pretrial investigation]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Journal of Kyiv University of Law, 2, 307–310 [in Ukrainian].
5. Piliavska, L. M. (2012). Zazdalehid ne obitsiane prykhovuvannia zlochynu, zlochyntsia ta naslidkiv zlochynu yak odyn iz vydiv prychetnosti do zlochynu [Not promised concealment of the crime, criminal and consequences of a crime as a type of involvement in the criminal act]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Current issues of state and law, 68, 598–603 [in Ukrainian].
6. Esenbaev, N. B. (2006). Ugolovnaya otvetstvennost za zaranee ne obeschannoe ukryivatelstvo po zakonodatelstvu Kyirgyizskoy Respubliki [Criminal liability for not promised concealment under the legislation of the Kyrgyz Republic] (PhD. dissertation). Sankt-Peterburg [in Russian].
7. Vittenberg, G. B., & Panchenko, P. N. (1976). Prikosnovennost k prestupleniyu po sovetskomu ugolovnomu pravu [Involvement in a crime under Soviet criminal law]. Irkutsk [in Russian].
8. Kovalev, M. I. (1952). Ugolovnaya otvetstvennost za ukryivatelctvo prestupleniy po sovetskomu ugolovnomu pravu [Criminal liability for concealment of crimes under Soviet criminal law]. (PhD thesis). Moskva [in Russian].
9. Kirin, V. A. (1970). Soyuznyiy i respublikanskiy ugolovnyiy zakon [Union and republican criminal law]. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian].
10. Lemeshko, O. M. (2003). Kryminalno-pravova otsinka poturannia vchynenniu zlochynu [Criminal-legal assessment of indulgence in the commission of a crime]. Kharkiv: FINN [in Ukrainian].
11. Habibullin, M. H. (1984). Otvetstvennost za ukryivatelstvo prestupleniy i nedonositelstvo po sovetskomu ugolovnomu pravu [Responsibility for concealing crimes and nonreporting under Soviet criminal law]. Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo universiteta [in Russian].
12. Semyikina, O. I. (2003). Otvetstvennost za ukryivatelstvo prestupleniy po ugolovnomu pravu Rossii [Responsibility for concealment of crimes under the criminal law of Russia]. (PhD thesis). Stavropol [in Russian].
13. Vlasov, I. S., & Tyazhkova, I. M. (1968). Otvetstvennost za prestupleniya protiv pravosudiya [Responsibility for crimes against justice]. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian].
14. Gorelik, A. S., & Lobanova, L. V. (2005). Prestupleniya protiv pravosudiya [Crimes against justice]. Sankt-Peterburg: Yuridicheskiy tsentr Press [in Russian].
15. Savchenko, A. (2005). Zlochyny proty pravosuddia v Ukraini ta SShA (na rivni federatsii): porivnialnyi analiz [Crimes against justice in Ukraine and the USA (at the federal level): a comparative analysis]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, 12, 151–154 [in Ukrainian].
16. Borysov, V. I., & Tiutiuhin, V. I. (2011). Zlochyny proty pravosuddia [Crimes against justice]. Kharkiv: Nats. un-t «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho» [in Ukrainian].
17. Miroshnychenko, S. (2012). Klasyfikatsiia zlochyniv proty pravosuddia [Classification of crimes against justice]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2, 237–246 [in Ukrainian].
18. Mulchenko, V. V. (2002). Sistema prestupleniy protiv pravosudiya v novom Ugolovnom kodekse Ukrainyi. In Novyi Kryminalnyi kodeks Ukrainy: pytannia zastosuvannia i vyvchennia: materialy mizhnar. nauk.‑prakt. konf. (25–26 zhovt. 2001 r., m. Kharkiv) – The new Criminal Code of Ukraine: issues of application and study: materials of the International scientific-practical conference (October 25–26, 2001, Kharkiv). Kyiv: Yurinkom Inter, 207–209 [in Ukrainian].
19. Trifonov, V. G. (2008). Zaranee ne obeschannoe ukryivatelstvo prestupleniy i nesoobschenie o nih kak vidyi prikosnovennosti k prestupleniyu [Not promised in advance concealment of crimes and failure to report them as types of involvement in a crime]. (PhD thesis). Sankt-Peterburg [in Russian].
20. Shliakhtun, P. P. (2010). Politolohiia: istoriia ta teoriia [Political Science: History and Theory]. Kyiv: Tsentr uchb. lit. [in Ukrainian].
21. Pro natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 № 580‑VIII. (2015). [On the National Police. Law of Ukraine dated July 02, 2015]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 40–41, art. 379. Retrieved from http://https://zakon-rada-gov-ua.translate.goog/laws/show/580–19?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,op,sc#Text [in Ukrainian].
22. Pro operatyvno-rozshukovu diialnist: Zakon Ukrainy vid 18.02.1992 № 2135‑XII. (1992). [On operative-search activity. Law of Ukraine dated February 18, 1992]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 22, art. 33. Retrieved from http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135–12#Text [in Ukrainian].
23. Marochkin, I. Ye. (2014). Orhanizatsiia sudovykh ta pravookhoronnykh orhaniv [Organization of judicial and law enforcement agencies]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
24. Kaplina, O. V., Shylo, O. H., & Trofymenko, V. M. (2018). Kryminalnyi protses [Criminal proceedings]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
25. Tertyshnyk, V. M. (2014). Kryminalnyi protses Ukrainy. Zahalna chastyna [Criminal proceedings of Ukraine. The general part]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
26. Kovalenko, V. V., Udalova, L. D., & Pysmennyi, D. P. (2013). Kryminalnyi protses [Criminal proceedings]. Kyiv: Tsentr uchb. lit. [in Ukrainian].
27. Nor, V. T. (2010). Istyna u kryminalnomu sudochynstvi: ideia, dohma prava, realizatsiia [Truth in criminal proceedings: the idea, the dogma of law, implementation]. Chasopys Nats. un-tu «Ostrozka akademiia». Seriia Pravo – Journal of the National University «Ostroh Academy». Law Series, 2. Retrieved from http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10nvtdpr.pdf [in Ukrainian].
28. Kopieichykov, V. V., & Kolodii, A. M. (2004). Pravoznavstvo [Jurisprudence]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2021-47-4-130

21.01.2022