REFORMATION OF MECHANISMS FOR ECONOMIC AND LEGAL REGULATION OF DIFFERENT BRANCHES AND SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY

Author

, assistant, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Law;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

143 - 155

Type of articles

Scientific article

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article examines incremental reformation of a mechanism for economic and legal support of market relations. The author determines necessary institutional changes and processes of reformation of particular economic institutions and highlights important aspects in reformation of the economic and legal mechanism.

Keywords

economic legislation of Ukraine, economic and legal institution, codification of economic legislation

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

146- 155

Bibliography

Cherepovskyi, Ye. V. (2015). Orhanizatsiino-hospodarske zabezpechenniarealizatsii ekonomichnoi polityky derzhavy. Hospodarsko-pravova polityka v umovakh zahrozy derzhavnomusuverenitetu Ukrainy. Poltava: TOV «Firma «Tekhservis», 72–74.
Cherepovskyi, Ye. V. (2017). Haluzevi mekhanizmy orhanizatsiino-hospodarskoho vplyvu na vidnosyny v sferi promyslovoho vyrobnytstva. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.
Kharkivska, K. V. (2017). Systematyzatsiia pravovykh zasobiv zabezpechennia svobody komertsiinoho hospodariuvannia. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.
Mamutov, V. K. (2014). Hozyaystvennyiy kodeks – osnova pravovogo obespecheniya ekonomiki. 10-t rokiv zastosuvannia Hospodarskoho kodeksu Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy vdoskonalennia kodyfikatsii: proceedings of the Scientific and Practical Conferernce. Odesa: Yurydychna literatura.
Ostapenko, Yu. I. (2014). Napriamy ta zmist modernizatsii zakonodavchoho rehuliuvannia telekomunikatsiinykh vidnosyn v Ukraini. Kharkiv: Yurait.
Rudiaha, I. M. (2015). Mainovyi kompleks zaliznytsi Ukrainy yak subiekt pryrodnoi monopolii:hospodarsko-pravovyi aspect. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 4 (23), 165–175.
Rudiaha, I. M. (2015). Systematyzatsiia zakonodavstva Ukrainypro zaliznychnyi transport:postanovka problemy derzhavy. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (22), 218–228.
Rudiaha, I. M. (2017). Hospodarsko-pravove zabezpechennia zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh reformuvannia. Kharkiv: Yurait.
Semenishyn, A. V. (2011). Pravovi zasoby zabezpechenia ekonomichnoi bezpeky ta oboronozdatnosti Ukrainy. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1 (4). 98–104.
Semenishyn, A. V. (2015). Oboronno-promyslovyi kompleks Ukrainy: hospodarskopravovyi aspekt reformuvannia. Kharkiv: Yurait.
Zadykhailo, D. V. (2006). Stratehiia derzhavy v systemi zakonodavchohorehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy – Herald of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1 (44), 129–138. Zadykhailo, D. V. (2011). Pravovi zasady formuvannia natsionalnoi innovatsiinoi polityky. Shliakhy formuvannia natsionalnoi innovatsiinoi systemy taudoskonalennia innovatsiinoho zakonodavstva: proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conferernce. Kharkiv: NDI PZIR.
Zadykhailo, D. V. (2012). Hospodarsko-pravove zabezpechennia ekonomichnoi polityky derzhavy. Kharkiv: Yurait.

Code DOI

14.11.2017