РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ І СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

143 - 155

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Проблема формування господарсько-правового механізму регулювання ринкових економічних відносин залишається ключовим питанням. За- конодавче втілення новітньої моделі господарювання та окремих структурних господарсько-правових реформ – це цілісна система інноваційних заходів, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань розвитку різних галузей та секторів національної економіки. Напрацювання теоретичної моделі такого універсального галузевого є важливим для розвитку господарсько-правової доктрини та кваліфікованого процесу створення державних програм розвитку промисловості та окремих її галузей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правова інституалізація забезпечення економічного розвитку створила потужний імпульс для організації відповідних наукових господарсько-правових досліджень, теоретичну базу яких за останні роки склали роботи вітчизняних вчених-господарників, таких як: О. М. Вінник,Д. В. Задихайло, Г. Л. Знаменський, В. К. Мамутов, О. П. Подцерковний, В. А. Устименко, В. С. Щербина та ін.
Формування цілей. Метою статті є удосконалення правового механізму регулювання економічних процесів та встановлення щодо нього принципових вихідних положень, базового моделювання законодавчого забезпечення у відповідності до кожного окремого господарюючого комплексу.
Виклад основного матеріалу. В Україні склалася специфічна ситуація в економічній сфері, коли після декількох хвиль реформувань ключові економічні інститути залишилися поза увагою законодавця чи реалізація яких відбувається без урахування суспільних інтересів. Виникає гостра необхідність першочергового створення моделі господарювання, яка буде реалізовуватися шляхом реформування. Дослідження правових засад розвитку кожної галузі має здійснюватися передусім у господарсько-правовому контексті та розглядатися крізь призму господарсько-правових заходів.
До змістовних вимог до формування спеціальних законів України чи кодексів можна віднести: підпорядкованість Основному Закону та Господарському кодексу України; визначення особливостей галузевого господарювання як предмета регулю- вання; визначення основних завдань галузевої економічної політики держави та ін.
Висновки. 1. Встановлено необхідність удосконалення методології законотвор- чого процесу за різними сферами економічної системи.
2. Законотворчий процес повинен йти шляхом гармонізації систематизаційних процесів та в основі своїй мати єдиний кодифікований акт – Господарський кодекс України, а також кодифіковані акти по відповідних секторах та сегментах.
3. Алгоритм секторального законотворчого процесу має включати в себе: 1) сформовану галузеву політику держави; 2) відповідну Державну програму галузевого розвитку; 3) гармонізований з Господарським кодексом України та вичерпний Закон України чи галузевий кодекс; 4) створення програмних положень щодо державного суб’єкта організаційно-господарських повноважень; 5) законодавче закріплення, реалізація та імплементація кола відповідних засобів організаційно-господарського впливу на галузеву сферу господарювання; 6) інтеграція названих елементів до цілісного галузевого правового механізму.
Коротка анотація до статті
Анотація. У статті досліджується поетапне реформування механізму господарсько-правового забезпечення ринкових відносин. Визначаються необхідні інституційні зміни та процеси реформування окремих інститутів господарювання, підкреслюються важливі аспекти у реформуванні господарсько-правового механізму.

Keywords

господарське законодавство України, господарсько-правовий інститут, кодифікація господарського законодавства

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

146- 155

Bibliography

Cherepovskyi, Ye. V. (2015). Orhanizatsiino-hospodarske zabezpechenniarealizatsii ekonomichnoi polityky derzhavy. Hospodarsko-pravova polityka v umovakh zahrozy derzhavnomusuverenitetu Ukrainy. Poltava: TOV «Firma «Tekhservis», 72–74.
Cherepovskyi, Ye. V. (2017). Haluzevi mekhanizmy orhanizatsiino-hospodarskoho vplyvu na vidnosyny v sferi promyslovoho vyrobnytstva. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.
Kharkivska, K. V. (2017). Systematyzatsiia pravovykh zasobiv zabezpechennia svobody komertsiinoho hospodariuvannia. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.
Mamutov, V. K. (2014). Hozyaystvennyiy kodeks – osnova pravovogo obespecheniya ekonomiki. 10-t rokiv zastosuvannia Hospodarskoho kodeksu Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy vdoskonalennia kodyfikatsii: proceedings of the Scientific and Practical Conferernce. Odesa: Yurydychna literatura.
Ostapenko, Yu. I. (2014). Napriamy ta zmist modernizatsii zakonodavchoho rehuliuvannia telekomunikatsiinykh vidnosyn v Ukraini. Kharkiv: Yurait.
Rudiaha, I. M. (2015). Mainovyi kompleks zaliznytsi Ukrainy yak subiekt pryrodnoi monopolii:hospodarsko-pravovyi aspect. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 4 (23), 165–175.
Rudiaha, I. M. (2015). Systematyzatsiia zakonodavstva Ukrainypro zaliznychnyi transport:postanovka problemy derzhavy. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (22), 218–228.
Rudiaha, I. M. (2017). Hospodarsko-pravove zabezpechennia zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh reformuvannia. Kharkiv: Yurait.
Semenishyn, A. V. (2011). Pravovi zasoby zabezpechenia ekonomichnoi bezpeky ta oboronozdatnosti Ukrainy. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1 (4). 98–104.
Semenishyn, A. V. (2015). Oboronno-promyslovyi kompleks Ukrainy: hospodarskopravovyi aspekt reformuvannia. Kharkiv: Yurait.
Zadykhailo, D. V. (2006). Stratehiia derzhavy v systemi zakonodavchohorehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy – Herald of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1 (44), 129–138. Zadykhailo, D. V. (2011). Pravovi zasady formuvannia natsionalnoi innovatsiinoi polityky. Shliakhy formuvannia natsionalnoi innovatsiinoi systemy taudoskonalennia innovatsiinoho zakonodavstva: proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conferernce. Kharkiv: NDI PZIR.
Zadykhailo, D. V. (2012). Hospodarsko-pravove zabezpechennia ekonomichnoi polityky derzhavy. Kharkiv: Yurait.

Code DOI

14.11.2017