INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF THE LEGAL BUSINESS AND LEGAL EDUCATION

Author

, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic analysis of law;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

64-73

Type of articles

Scientific article

Code UDK

330.1:340:37:001.895

ISSN print

2411-5584

Abstract

The author analyzes the nature of innovation processes, the distinctions between legal innovations and innovations in legal activities. In the article the preconditions of innovative law firms are proved. The influence of technological innovations on the development of legal services business is investigated. Particular attention is paid to virtualization of legal services. The task for innovative reform of legal education is drawn.

Keywords

Law firm, legal innovation, innovations in legal business, virtualization of legal services, Legal Education.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

3 64-73

Bibliography

Chepurko, V. (2017, April 28). Kak stat’ finansovym detektivom. KP Ukraina – KP Ukraine. Retrieved from http://kp.ua/life/574359-kak-stat-fynansovym-detektyvom [in Russian].
Doil, P. (1999). Menedzhment: strategiya i taktika. SPb: Piter [in Russian].
Dyskusiia: Uberyzatsiia yurydychnyh posluh (2016). Ukrainskyi yuryst - Ukrainian lawyer, issue 5. Retrieved from http://jurist.ua/?article/1076 [in Ukrainian].
FT Innovative Lawyers 2016: Methodology (2016, October 6). Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/fb8166ae-83f2-11e6-a29c-6e7d9515ad15.
Gadomskyi, D. (2016). Bot-providnyk. Retrieved from http://axon.partners/uk/blog/bot-providnyk-ukrainskyi-yuryst-dmytro-gadomskyi/ [in Ukrainian].
Konkurentna perevaha (2013). Ukrainskyi yuryst – Ukrainian lawyer, issue 7–8. Retrieved from http://www.ukrjurist.com/?article/362 [in Ukrainian].
Korelskiy, A. (2012). Novye praktiki: chetyre puti razvitiya. Retrieved from http://www.kiaplaw.ru/press-centr/public/novye-praktiki.html [in Russian].
Kravchenko, A. (2016). Yuristy i IT-tekhnologii: otchet o provedenii v Kieve I Mezhdunarodnoy konferentsii yuridicheskikh innovatsiy LEGAL TECH KYIV 2016. Retrieved from http://bca.education/yuristy-i-it-tehnologii-otchet-o-provedenii-v-kievei-mezhdunarodnoj-konferentsii-yuridicheskih-innovatsij-legal-tech-kyiv-2016/ [in Russian].
Marchenko, O. S. (2007). Rynok posluh yurydychnoho konsaltynhu v umovakh innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Kharkiv: Kortes-2001 [in Ukrainian].
Marchenko, O. S., and Yarmak, O. V. (2016). Yurydychnyi konsaltynh: sutnist ta rol u pravovii ekonomitsi. Kharkiv: FOP Danylko N. S. [in Ukrainian].
Perspektivnye yuridicheckie professii (2015). Retrieved from http://moeobrazovanie.ru/perspektivnye_juridicheskie_professii.html [in Russian].
Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 р. № 40-IV (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 36, art. 266. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii reformuvannia derzhavnoi polityky v innovatsiinii sferi na 2015-2019 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.06.2015 № 575-p. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-%D1 %80 [in Ukrainian].
Rodyuk, A. (2016). I do vorozhky ne khody: maybutnie yurydychnoi profesii. Retrieved from http://protokol.com.ua/ua/i_do_vorogki_ne_hodi_maybutne_yuridichnoi_profesii/ [in Ukrainian].
Shevchenko, L. S., Makukha, S. M., and Marchenko, O. S. (2014). Yurydychna firma: poshuk modeli efektyvnoho menedzhmentu. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Shevchenko, L. S., Makukha, S. M., Marchenko, O. S., Vovk, I. A., and Ovsiyenko, O. V. (2013). Menedzhment yurydychnoi firmy: konspekty lektsii. Kharkiv: NU “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. URL: http://library.nulau.org.ua [in Ukrainian].
Yaki tsyfrovi profesii maibutnoho nas chekaiut (2016). Retrieved from http://znonline.org/ua/news/481-yaki-tsyfrovi-profesii-maibutnoho-nas-chekaiut.html [in Ukrainian].

Code DOI

CC BYThis work is licensed under a Creative Commons –Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

This post is also available in: Russian, Ukrainian

01.09.2017