ENTERPRISE’S INSTITUTIONAL SECURITY AND ITS ENSURING IN WARTIME CONDITIONS

Author

, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory of law;

Signed print

29.08.2022

Issues number

2022-№3(50)

Page

86-105

Type of articles

Scientific article

Code UDK

338.245:346.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

The concept of enterprise’s institutional security is defined and its relationship with legal security is disclosed. The place and role of institutional security in the system of economic security of the enterprise is substantiated. It is proved that in wartime conditions, the goal of enterprise’s institutional security is its preservation as an integral economic system and institutional form of entrepreneurship.

Keywords

the enterprise as an institutional unit of the national economy, institutional business environment, enterprise’s institutional security, system of economic security of the enterprise, legal security, integral economic system, relocation of the enterprise, wartime.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-3_86-105

Bibliography

1. Illiashenko, O. V. (2016). Mekhanizmy systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Mechanisms of the economic security system of the enterprise]. Machulin [in Ukrainian].
2. Parfentii, L. A. (2019). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti [Management of financial security of enterprises in conditions of economic instability]. Mriia [in Ukrainian].
3. Rybalchenko, L. V., Ryzhkov, E. V., Tiutchenko, S. M., Havrysh, O. S., & Varianychenko, A. O. (2020). Bezpeka pidpryiemnytstva [Entrepreneurship security]. Vydavets Bila K. O. [in Ukrainian].
4. Didyk, I. A. (Ed.). (2019). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Lvivska politekhnika, Vydavnycha hrupa “Bukhhaltery Ukrainy” [in Ukrainian].
5. Nebava, M. I., & Mironova, Yu. V. (2017). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. VNTU [in Ukrainian].
6. Panchenko, V. A. (2018). Mistse kadrovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Place of personnel security in the system of economic security of enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 21(2), 53–60. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/13.pdf [in Ukrainian].
7. Utenkova, K. O. (2019). Destabilizuiuchi chynnyky zovnishnoho i vnutrishnoho seredovyshcha pidpryiemstva ta yikh vplyv na ekonomichnu bezpeku [Destabilizing factors of the external and internal environment of the enterprise and their effect on economic security]. Ekonomika ta derzhava – Economics and state, 8, 44–50. https:// doi.org/10.32702/2306-6806.2019.8.44 [in Ukrainian].
8. Hbur, Z. V. (2018). Instytutsiine zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Institutional support of Ukraine’s economic security]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 3, 98–102. http://www.investplan.com.ua/ pdf/3_2018/22.pdf [in Ukrainian].
9. Bilko, S. (2021). Instytutsiine zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy [Institutional support of Ukraine’s information security]. Ekonomika i rehion – Economics and Region, 3(82), 36–41. https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2361 [in Ukrainian].
10. Kolesnikov, A. P. (2019). Instytutsiino-innovatsiinyi bazys zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Institutional and innovation basis for strengthening the economic security of enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. https://doi.org/ 10.32702/2307-2105-2019.4.45 [in Ukrainian].
11. Shpykuliak, O. H., & Prutska, O. O. (2016). Instytutsiina bezpeka ekonomichnykh ahentiv i rynkovyi mekhanizm [Institutional security of economic agents and market mechanism]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: Topical issues of science and practice, 5, 80–93. http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_5_9 [in Ukrainian].
12. Pro zatverdzhennia Klasyfikatsii instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy: Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 03.12.2014 No. 378 [On approval of the classification of institutional sectors of the economy of Ukraine: Order of the State Statistics Service of Ukraine dated December 03, 2014]. https://zakononline.com.ua/ documents/show/66750___66750 [in Ukrainian].
13. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 No. 436-IV [Commercial Code of Ukraine dated January 16, 2003]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].
14. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 No. 435-IV [Civil Code of Ukraine dated January 16, 2003]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].
15. Andriichuk, B. I., & Timofieieva, T. S. (n.d.). Hospodarska pravosubiektnist [Economic legal personality]. http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata- vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/279-gospodarska- pravosub-ektnist [in Ukrainian].
16. Bezzubov, D. O. (2015). Pravova bezpeka pidpryiemstva v Ukraini (hospodarsko- pravovyi aspekt) [Legal security of the enterprise in Ukraine (economic and legal aspect)]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_3_23 [in Ukrainian].
17. Stan ta potreby biznesu v Ukraini: vidminnosti v otsinkakh mistsevoi vlady ta biznesu [Business Status and needs in Ukraine: Differences in local and business assessments]. (2022, July 13). https://decentralization.gov.ua/news/15213 [in Ukrainian].
18. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 No. 64/2022 [On the introduction of martial law in Ukraine: Presidential Decree dated February 24, 2022]. https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 [in Ukrainian].
19. Pro prodovzhennia stroku dii voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.03.2022 No. 133/2022 [On the extension of martial law in Ukraine: Presidential Decree dated March 14, 2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022 [in Ukrainian].
20. Pro prodovzhennia stroku dii voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18.04.2022 No. 259/2022 [On the extension of martial law in Ukraine: Presidential Decree dated April 18, 2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2022 [in Ukrainian].
21. Pro prodovzhennia stroku dii voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.05.2022 No. 341/2022 [On the extension of martial law in Ukraine: Presidential Decree dated May 17, 2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022 [in Ukrainian].
22. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 No. 389-VIII [About the legal regime of martial law: Law of Ukraine dated May 12, 2015]. https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 [in Ukrainian].
23. Zakony voiennoho chasu: yaki rishennia ukhvalyla Rada za chotyry misiatsi [The laws of wartime: What decisions the Council has made in four months]. (2022, July 7). https://lb.ua/news/2022/07/05/522179_zakoni_voiennogo_chasu_yaki_rishennya.html [in Ukrainian].
24. Pro zatverdzhennia planu nevidkladnykh zakhodiv z peremishchennia u razi potreby vyrobnychykh potuzhnostei subiektiv hospodariuvannia z terytorii, de vedutsia boiovi dii ta/abo ye zahroza boiovykh dii, na bezpechnu terytoriiu: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2022 No. 246-r [On approval of the plan of urgent measures to move in the case of production capacity of economic entities from the territories where hostilities and/or there is a threat of hostilities, to a safe territory: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, 2022]. https://ecolog-ua.com/news/ pro-zatverdzhennya-planu-nevidkladnyh-zahodiv-z-peremishchennya-u-razi-potreby- vyrobnychyh [in Ukrainian].
25. Relokatsiia biznesu: u bezpechnykh rehionakh vidnovyly robotu ponad 460 pidpryiemstv [Business Relocation: More than 460 enterprises have been resumed in safe regions]. (2022, July 17). https://mind.ua/news/20244483-relokaciya-biznesu-u-bezpechnih-
regionah-vidnovili-robotu-ponad-460-pidpriemstv [in Ukrainian].
26. Shmatkovska, T. (n.d.). Relokeit pidpryiemstv u systemi dopomohy biznesu v umovakh voiennoho stanu [Relocate of enterprises in the business assistance system in the conditions of martial law]. https://vnu.edu.ua/uk/news/relokeyt-pidpryyemstv-u-
systemi-dopomohy-biznesu-v-umovakh-voyennoho-stanu [in Ukrainian].
27. Ministry of Economy of Ukraine. (2022, March 24). Prohrama relokatsii pidpryiemstv [Enterprise relocation program]. https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA& id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv [in
Ukrainian].
28. Pro osoblyvosti roboty aktsionernoho tovarystva “Ukrposhta” v umovakh voiennoho
stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.03.2022 No. 305 [On the peculiarities of the work of the joint-stock company “Ukrposhta” in the conditions of martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 17, 2022]. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-roboti-akcionernogo-tovaristva- ukrposhta-v-umovah-voyennogo-stanu-305 [in Ukrainian].
29. Pereprofiliuvannia ta relokatsiia pidpryiemstva na period voiennoho stanu: porady yurysta [Re-profiling and relocation of the enterprise for the martial law: Tips of lawyer]. (2022, April 22). https://biz.ligazakon.net/analitycs/210399_ pereproflyuvannya-ta-relokatsya-pdprimstva-na-perod-vonnogo-stanu-poradi-yurista [in Ukrainian].
30. Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 No. 2136-IX [On the organization of labor relations in the conditions of martial law. Law of Ukraine dated March 15, 2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2136-20 [in Ukrainian].
31. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vrehuliuvannia trudovykh vidnosyn z nefiksovanym robochym chasom: Zakon Ukrainy vid 18.07.2022 No. 2421-IX [On amendments to some legislative acts of Ukraine on regulation of labor relations with unfixed working hours: Law of Ukraine dated July 18, 2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2421-IX [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2022-50-3-86

This post is also available in: Ukrainian

23.12.2022