DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND LEGAL MECHANISM OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL DOCTRINE

Author

, PhD in Law, Associate professor, Ukraine, Kharkiv

In heading

Law;

Signed print

24.09.2021

Issues number

2021-№3 (46)

Page

108-131

Type of articles

Scientific article

Code UDK

330.1:349.6

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article studies the historical origins and prospects for the development of economic and legal regulation of sustainable use of natural resources and environmental protection. It is substantiated that the development of the economic and legal mechanism of natural resource management and environmental protection is integral to the formation of the legal doctrine of environmental law and result from the objective factors of socio-economic
and political development of our state. Its essence and purpose as a part of the general ecological and legal mechanism of the regulation of public relations and the factor that implements the state ecological policy on the way to sustainable development are analysed.

Keywords

economic and legal mechanism, natural resource management, environmental protection, natural resources, ecological and legal doctrine, state ecological policy.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

108-131

Bibliography

1. Kostytskyi, V. V. (2003). Ekolohiia perekhidnoho periodu: pravo, derzhava, ekonomika (ekonomiko-pravovyi mekhanizm okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini) [Ecology of the transition period: law, state, economy (economic and legal mechanism of environmental protection in Ukraine)]. Kyiv: IZP i PE [in Ukrainian].
2. Andreeva, N. N. (2006). Ekologicheski orientirovannye investicii: vybor reshenij i upravlenie [Green Investment: Choice of Solutions and Management]. Odessa: IPREEI NAN Ukrainy, «Feniks» [in Russian].
3. Khvesyk, M. A., Horbach, L. M., & Kulakovskyi, Y. P. (2004). Ekonomiko-pravove rehuliuvannia pryrodokorystuvannia [Economic and legal regulation of nature management]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
4. Ekolohichnyi menedzhment. (2006). [Environmental management]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
5. Veklich, O. O. (2003). Ekonomichnyi mekhanizm ekolohichnoho rehuliuvannia v Ukraini [Economic mechanism of ecological regulation in Ukraine]. Kyiv: Ukrainskyi instytut doslidzhen navkolyshnoho seredovyshcha i resursiv [in Ukrainian].
6. Rozovskij, B. G. (1981). Pravovoe stimulirovanie racional’nogo prirodopol’zovaniya [Legal incentives for rational use of natural resources]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].
7. Petrova, T. V. (2000). Pravovye problemy ekonomicheskogo mekhanizma ohrany okruzhayushchej sredy [Legal problems of the economic mechanism of environmental protection]. Moskva: Zerczalo [in Russian].
8. Bobkova, A. H. (2013). Pravove zabezpechennia rozvytku ekolohichnoho pidpryiemnytstva u konteksti doktryn hospodarskoho ta ekolohichnoho prava [Legal support for the development of environmental entrepreneurship in the context of the doctrines of economic and environmental law]. Pravova doktryna Ukrainy – Legal doctrine of Ukraine, 4, 216–251 [in Ukrainian].
9. Kuznietsova, S. V. (2000). Pravove zabezpechennia finansuvannia u sferi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Legal support of financing in the field of environmental protection]. (PhD thesis). Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho [in Ukrainian].
10. Romanko, S. M. (2011). Ekonomiko-pravovyi mekhanizm zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky silskohospodarskoi produktsii [Economic and legal mechanism for environmental safety of agricultural products]. Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].
11. Shokha, T. P. (2019). Pravovi aspekty ekolohichnoho strakhuvannia v Ukraini [Economic and legal mechanism for environmental safety of agricultural products]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
12. Hetman, A. P. (2013). Doktryna nauky ekolohichnoho prava: heneza teoretychnykh doslidzhen ekoloho-pravovykh problem u XX st. [The doctrine of the science of environmental law: the genesis of theoretical research of environmental and legal problems in the twentieth century]. Pravova doktryna Ukrainy – Legal doctrine of Ukraine, 4, 10–25 [in Ukrainian].
13. Hetman, A. P. (2019). Doktryna ekolohichnoho prava ta zakonodavstva Ukrainy [Doctrine of environmental law and legislation of Ukraine]. Kharkiv: Oberih [in Ukrainian].
14. Kazancev, N. D. (1967). Pravovaya ohrana prirody v SSSR [Legal protection of nature in the USSR]. Moskva: Znanie [in Russian].
15. Zhavoronkova, N. G., & Zinov’eva, O. A. (2016). Istoriya razvitiya zemelnogo, prirodoresursnogo i ekologicheskogo prava [The history of the development of land, natural resources and environmental law]. Vestnik universiteta im. O. E. Kutafina (MGYuA) – University Bulletin of O. E. Kutafina (Moscow State Law Academy), 1, 133–147 [in Russian].
16. Pro okhoronu pryrody URSR: Zakon Ukrainskoi RSR vid 30.06.1960 r. (1960). [On nature protection of the USSR: Law of the Ukrainian SSR dated June 30, 1960]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 23, art. 175 [in Ukrainian].
17. Kolbasov, O. S. (1961). Oxrana prirody po sovetskomu zakonodatel’stvu [Nature protection under Soviet legislation]. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian].
18. Haivoronska, T. M., & Hlushchenko, T. M. (2017). Ekonomichne rehuliuvannia pryrodokorystuvannia i okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Economic regulation of nature management and environmental protection]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry, 60, 232–238 [in Ukrainian].
19. Tytova, N. I. (1973). Vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro okhoronu pryrody [Liability for violation of nature protection legislation]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho un-tu [in Ukrainian].
20. Pro dokorinnu perebudovu spravy okhorony pryrody v respublitsi: postanova Rady Ministriv URSR vid 18.11.1988 № 357. (1988). [On the radical restructuring of nature protection in the republic: the resolution of the Council of Ministers of the USSR dated November 18, 1988]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/KP880357.
21. Petrova, T. V. (2000). Problemy pravovogo obespecheniya ekonomicheskogo mekhanizma ohrany okruzhayushchej sredy [Problems of legal support of the economic mechanism of environmental protection]. (Doctor of sciences thesis, MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva) [in Russian].
22. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r. № 1264‑XII. (1991). [On environmental protection: Law of Ukraine dated June 25, 1991]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
23. Andreitsev, V. I. (2013). Evoliutsiia naukovykh doktryn ekolohichnoho prava [Evolution of scientific doctrines of environmental law]. Pravova doktryna Ukrainy – Legal doctrine of Ukraine, 4, 97–129 [in Ukrainian].
24. Malysheva, N. R., & Yerofieiev, M. I. (2017). Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» [Scientific and practical commentary to the Law of Ukraine «On Environmental Protection»]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
25. Nedava, O. A. (2018). Finansuvannia pryrodookhoronnykh zakhodiv v Ukraini: problemy ta propozytsii do zakonodavchoho vrehuliuvannia [Financing of environmental measures in Ukraine: problems and proposals for legislative regulation]. Ekolohichnyi visnyk – Environmental Bulletin, 3, 2–5 [in Ukrainian].
26. Hetman, A. P. (2013). Ekolohichna polityka derzhavy: konstytutsiino-pravovyi aspect [Environmental policy of the state: the constitutional and legal aspect]. Tridcat’ let s ekologicheskim pravom (pp. 205–212). Kharkiv: Krossroud [in Russian].
27. Kostytskyi, V. V. (2003). Ekonomiko-pravovyi mekhanizm okhorony dovkillia ta ekolohichna polityka. Ekolohiia perekhidnoho periodu: pravo, derzhava, ekonomika (ekonomiko-pravovyi mekhanizm okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini) [Economic and legal mechanism of environmental protection and environmental policy. In Ecology of the transition period: law, state, economy (economic and legal mechanism of environmental protection in Ukraine)]. Kyiv: IZP i PE. Retrieved from http://www.kostytsky.com.ua/upload/doc/3–2.pdf [in Ukrainian].
28. Pro osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 05.03.1998 r. № 188/98‑R. (1998). [On the main
directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring environmental safety: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated March 05, 1998]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text.
29. Veklych, O. O., & Buhas, V. V. (2006). Potriben «ievroremont» ekonomichnoho mekhanizmu ekolohichnoho rehuliuvannia [An «renovation» of the economic mechanism of environmental regulation is needed]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the NAS of Ukraine, 3, 49–57 [in Ukrainian].
30. Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: Zakon Ukrainy vid 21.12.2010 r. № 2818‑VI. (2010). [On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy for the period up to 2020. Law of Ukraine dated December 21, 2010]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
31. Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697‑VIII. (2019). [On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030. Law of Ukraine dated February 28, 2019]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.
32. Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.03.2021 r. № 179. (2021). [On approval of the National Economic Strategy of Ukraine for the period up to 2030: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 03, 2021]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.
33. Bredikhina, V. L. (2021). Rozvytok ekonomiko-pravovoho mekhanizmu pryrodokorystuvannia ta okhorony dovkillia v derzhavnii ekolohichnii politytsi Ukrainy. In Aktualni pytannia stratehii derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: materialy «kruhloho stolu» [Development of economic and legal mechanism of nature management and environmental protection in the state ecological policy of Ukraine. Current issues of the strategy of state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030: materials of the «round table»]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑108

29.09.2021