INTERNATIONAL LAW FIRM NETWORKS: STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE GLOBAL COMPETITIVE ENVIRONMENT

Author

, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory of law;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

72-85

Type of articles

Scientific article

Code UDK

339.9:340.111.5:061.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

The author has indicated reasons of formation and the main features of network organizations. The article characterizes the main models of business networks and peculiarities of network interaction of entrepreneurs. The author has substantiated main levels, principles of creation, and types of international law firm networks, their competitive advantages and disadvantages. The author has paid particular attention to internationalization of business of Ukrainian law firms.

Keywords

legal services market, professional partnership, business network, network partner, international law firm network.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

1 72-85

Bibliography

Boddi, D., & Peyton, R. (1999). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
Boiko, O. (2017). Mizhnarodna audytorska merezha chy asotsiatsiia: shcho krashche obraty? [International auditing network or association: which one is better to choose?]. Retrieved from http://www.pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/blogprezydenta/21‑bloh- prezydenta/183‑mizhnarodna-audytorska-merezha-chyasotsiatsiia-shcho-krashche-obraty [in Ukrainian].
Chertoryzhskyi, V. (2013). Dilovi merezhi u transkordonnomu prostori ta yikh mozhlyvi varianty [Business networks in the cross-border space and their possible variants]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny – Bulletin of Lviv University. Series: International Relations, 33, 193–199 [in Ukrainian].
Gordon, Ya. (2001). Marketing partnerskih otnosheniy [Marketing of partnership relations]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
Izhevskyi, P. H. (2016). Teoretychni zasady formuvannia biznes-merezh na bazi teorii transaktsiinykh vytrat [Transactional cost theory as the theoretical framework for formation of business networks]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 12, 254–258 [in Ukrainian].
Kanaieva, M. O. (2005). Suchasni yevropeiski innovatsiini merezhi ta yikh rol v aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti [Modern European innovative networks and their role in encouragement of innovative activity]. Ekonomika – Economics, 73, 21–22 [in Ukrainian].
Katenev, V. I. (2007). Perspektivy razvitiya setevoy ekonomiki v usloviyakh formiruyushchegosya obshchestva znaniy [Prospects of development of the network economy under conditions of an evolving society of knowledge]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of modern economy, 2(22). Retrieved from http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1353 [in Russian].
Kurkina, E. S., & Knyazeva, E. N. (2017). Setevaya revolyutsiya [Network revolution]. Retrieved from http://spkurdyumov.ru/networks/setevaya-revolyuciya/ [in Russian].
Lakhuti, N. (2013). Seti, v kotoryye yuristam popast polezno [Networks, which are useful for lawyers]. Retrieved from https://pravo.ru/interpravo/practice/view/89336/ [in Russian].
Law Firm Network From Wikipedia, the free encyclopedia (2017). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Law_firm_network.
Masyuk, N. N., & Kulik, D. G. (2014). Strategicheskoe partnerstvo zainteresovannykh storon: predprinimatelskie seti [Strategic partnership of interested parties: entrepreneurial networks]. Fundamentalnye issledovaniya – Fundamental research, 12–10, 2179–2184 [in Russian].
McGarry, S. J. (2017). The Handbook Law Firm Networks. AILFN. Retrieved from https://www.expertisegroep.nl/wp-content/uploads/2017/03/The-Handbook-Law-Firm-Networks-9–2.pdf.
Official site of ALFA International (2017). Retrieved from https://www.alfainternational.com/about.
Official site of «Asters» (2017). Retrieved from www.asterslaw.com/about/network.php.
Official site of First Law International (2017). Retrieved from http://www.first-law.com/about/who-we-are.
Official site of Lex Mundi (2017). Retrieved from http://www.lexmundi.com/lexmundi/default.asp.
Official site of Meritas (2017). Retrieved from http://www.meritas.org/.
Official site of Multilaw (2017). Retrieved from https://www.multilaw.com/Multilaw/About_Us/Multilaw/About.aspx.
Official site of State Capital Group (SCG Legal) (2017). Retrieved from http://scglegal.com/aboutus/.
Official site of Techlaw Group (2017). Retrieved from http://techlaw.org/about/.
Official site of TerraLex (2017). Retrieved from http://www.terralex.org/.
Official site of World Law Group (2017). Retrieved from http://www.theworldlawgroup.com/wlg/Who_We_Are.asp.
O f f i c i a l s i t e o f W o r l d S e r v i c e s G r o u p ( 2 0 1 7 ) . R e t r i e v e d f r o m http://www.worldservicesgroup.com/wsg_practicegroups.asp?type=industry.
Professional services networks. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_services_networks.
Radayev, V. V. (2001). Novyi institutsionalnyi podkhod i deformalizatsiya pravil v rossiyskoi ekonomike [New institutional approach and deformalization of rules in the Russian economy] (Preprint WP1/2001/01). Moskva: GU-VShE [in Russian].
Ruzhentseva, Ie. (2013). Mahichne kolo [Magic circle]. Ukrainskyi yuryst – Ukrainian lawyer, 11. Retrieved from http://jurist.ua/?article/550 [in Ukrainian].
Shevchenko, L. S. (2017a). Internatsionalizatsiia yurydychnoho biznesu: vybir efektyvnoi stratehii [Internationalization of legal service business: the choice of an effective strategy]. In V. Yathenko (Ed.), Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of Europien integration and the world partnership (pp. 287–296). Coventry: Agenda Publishing House [in
Ukrainian].
Shevchenko, L. S. (2017b). Mizhnarodni stratehichni aliansy v yurydychnomu biznesi [International strategic alliances in the legal business]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2(29), 36–49 [in Ukrainian].
Svetunkov, M. G. (2011). Predprinimatelskiye seti kak ekonomicheskaya kategoriya: napravleniya sovremennykh issledovaniy [Entrepreneurial networks as an economic category: directions of modern researches]. Retrieved from http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/1/ekonomika/svetunkov.pdf [in Russian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-72

18.02.2018