MACROECONOMIC ESTIMATION OF NATIONAL COMPETITIVENESS UNDER GLOBALIZATION

Author

, Doctor of Economics, professor, Kyiv, vulytsia Kioto, 19
, Undergraduate, m. Kyiv, st. Kyoto, 19

In heading

Economic theory;

Signed print

07.06.2022

Issues number

2022-№2 (49)

Page

47-71

Type of articles

Scientific article

Code UDK

[339.9:005.332.4]:330.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

The main factors and indicators of national competitiveness at the global level are revealed. Conceptual principles and macroeconomic levers of ensuring national competitiveness are substantiated. The importance of forming a new paradigm of the integrated model of national competitive development of Ukraine on an innovative basis is proved.

Keywords

national competitiveness, globalization, global competitiveness index.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_47-71

Bibliography

1. Shevchenko, L. S. (2022). Konkurentnyi konsaltynh: aktualni pytannia rozvytku [Competition consulting: current development issues]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1(48), 54–80. https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022- 48-1-44 [in Ukrainian].
2. Marchenko, O. S. (2021). Teoretychni osnovy otsinky efektyvnosti biznes-konsaltynhu [Theoretical foundations of evaluating the effectiveness of business consulting]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2(45), 32–51. https://doi.org/ 10.31359/2411-5584-2021-45-2-32 [in Ukrainian].
3. Vertelyeva, O. V. (2016). Faktory mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti Ukrainy [Factors of international competitiveness of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 33–48 [in Ukrainian].
4. Dernova, I. A., Borovyk, T. M., & Kravchenko, L. V. (2020). Hlobalnyi vymir konkurentospromozhnosti Ukrainy [Global dimension of Ukraine’s competitiveness]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 42, 29–34. https://doi.org/10.32843/ infrastruct42–5 [in Ukrainian].
5. Ilyas, I. M., & Osiyevskyy, О. (in press). Exploring the impact of sustainable value proposition on firm performance. European Management Journal. https:// doi.org/10.1016/j.emj.2021.09.009.
6. Kotlyarevskyy, Ya., & Sokolovska, A. (2021). Theoretical and Applied Aspects of the Development of Reform Institutions in Global and National Context. Science and Innovation, 17(5), 3–19. https://doi.org/10.15407/scine17.05.003.
7. Orlovska, Yu., & Morozova, S. (2021). Determinanty konkurentospromozhnosti natsionalnykh innovatsiinykh system krain YeS ta Ukrainy v umovakh hlobalnykh transformatsii [Determinants of the National Innovation Systems’ Competitiveness of the EU Countries and Ukraine in the Conditions of Global Transformations]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – The International Economic Policy, 1(34), 55–72. https://doi.org/10.33111/iep.2021.34.03 [in Ukrainian].
8. Pronkina, L., & Gavrish, O. (2019). Suchasni problemy konkurentospromozhnosti derzhavy [Modern problems of competitiveness of the state]. Ahrosvit – Agrosvit, 7, 32–36. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.7.32 [in Ukrainian].
9. Hajduova, Z., Coronicova-Hurajova, J., Smorada, M., & Srenkel, L. (2021). Competitiveness of the Selected Countries of the EU with a Focus on the Quality of the Business Environment. Journal of Competitiveness, 13(4), 43–59. https:// doi.org/10.7441/joc.2021.04.03.
10. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2017). Why Nations Fail. Nash format [in Ukrainian].
11. Ferguson, N. (2020). The Great Degeneration: How Institutions Decay and
Economies Die. Nash format [in Ukrainian].
12. Ferguson, N. (2017). Civilization: The West and the Rest. Nash format [in Ukrainian].
13. Rozumnyi, M. (2021). Natsionalna doktryna [National doctrine]. KM-Buks [in
Ukrainian].
14. Fukuyama, F. (2019). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Nash format [in Ukrainian].
15. Korsunskyi, S. (2021). Yak buduvaty vidnosyny z krainamy Azii. Ekonomika, dyplomatiia, kulturni osoblyvosti. [How to build relations with Asian countries. Economics, diplomacy, cultural features]. Vivat [in Ukrainian].
16. Herasymenko, A. H. (2014). Rynkova vlada: dzherela, masshtaby, naslidky [Market power: sources, scale, consequences]. Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
17. Lahutin, V. D., Romanenko, V. A., & Umantsiv, Yu. M. (2011). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomik [Competitiveness of the national economy]. Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
18. Sokolovska, I. (2006). Formuvannia mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti Ukrainy: realii ta perspektyvy [Formation of international competitiveness of Ukraine: realities and prospects]. Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika – Foreign trade: law and economics, 6, 6–10 [in Ukrainian].
19. Brych, V. Ya., & Okhota, V. I. (2019). Mizhnarodna konkurentospromozhnist krain v umovakh hlobalizatsii [International Competitiveness of Countries in the context of globalization]. TNEU [in Ukrainian].
20. Nikolaiets, K. (2021). Virtual labor migration. Zovnishnja torgivlja: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: economics, finance, law, 6, 16–25. https://doi.org/10.31617/ zt.knute.2021(119)02.
21. Piketti, T. (2016). Capital in the Twenty-First Century. Nash format [in Ukrainian].
22. Heyets, V. M. (2021). Sotsializatsiia v suspilnykh transformatsiiakh dovhostrokovoho kharakteru [Socialization in social transformations of long-term character]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 3–17. https://doi.org/10.15407/
economyukr.2021.09.003 [in Ukrainian].
23. Hrazhevska, N. (2008). Zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi
ekonomiky v hlobalnomu postindustrialnomu vymiri [Ensuring the competitiveness of the national economy in the global post-industrial dimension]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 54–63 [in Ukrainian].
24. Dubrovskyi, V. (2017). Vid hidnosti do uspikhu: yak pobuduvaty ekonomichne dyvo na ukrainskomu grunti [From dignity to success: how to build an economic miracle on Ukrainian ground]. Dukh i litera [in Ukrainian].
25. The Global Competitiveness Report 2010-2011. (2010). https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2010-2011.
26. The Global Competitiveness Report 2011-2012. (2011). https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2011-2012.
27. The Global Competitiveness Report 2012-2013. (2012). https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2012-2013.
28. The Global Competitiveness Report 2013-2014. (2013). https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2013-2014.
29. The Global Competitiveness Report 2014-2015. (2014). https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2014-2015.
30. The Global Competitiveness Report 2015-2016. (2015). https://reports.weforum.org/ global-competitiveness-report-2015-2016.
31. The Global Competitiveness Report 2016-2017. (2016). https://www.weforum.org/ reports/the-globalcompetitiveness-report-2016-2017.
32. The Global Competitiveness Report 2017-2018. (2017). https://www.weforum.org/ reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
33. The Global Competitiveness Report 2019. (2019). https://www.weforum.org/reports/ how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth.
34. The Global Competitiveness Report. Special edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. (2020). https://www.weforum.org/reports/the- global-competitiveness-report-2020.
35. Competitiveness Ranking. Ukraine. (n.d.). IMD World Competitiveness online. https:// worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/UA/wcy.
36. Doing business Measuring Business Regulations 2017. (2017). https:// russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/ DB17-Full-Report.pdf.
37. Doing business Measuring Business Regulations 2018. (2018). https:// russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/ DB2018-Full-Report.pdf.
38. Doing business Measuring Business Regulations 2019. (2019). https:// www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/ DB2019-report_web-version.pdf.
39. Doing business Measuring Business Regulations 2020. (2020). https:// openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf.
40. Pavlenko, N., Chelombitko, T., & Cherniaieva, O. (2021). Teoriia ta praktyka nedobrosovisnoi konkurentsii v Ukraini [Theory and practice of unfair competition in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 31(1), 25–36. https:// doi.org/10.35774/econa2021.01.025 [in Ukrainian].
41. Shvab, K. (2019). Chetverta promyslova revoliutsiia. Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu [The Fourth Industrial Revolution, Forming the Fourth Industrial Revolution]. Klub simeinoho dozvillia [in Ukrainian].
42. Iasko, Yu. I. (2020). Instytutsiine zabezpechennia konkurentnoi polityky derzhavy. [Institutional support of state competition policy]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 19–20, 74–79. https://doi.org/10.32702/2306– 6814.2020.19-20.74 [in Ukrainian].
43. Boiko, A. V., Shkuropadska, D. B., Hladka, Yu. A., Lebedeva, L. V., Romanenko, V. A., Novikova, N. L., & Shtunder, I. O. (2021). Stiikist ekonomiky: otsiniuvannia ta zabezpechennia [Economic sustainability: evaluation and provision] (A. V. Boiko, Ed.). Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
44. Mazaraki, A. A. (Ed.). (2021). Kontseptualno-metodolohichni transformatsii ekonomichnoi teorii XXI st. [Conceptual and methodological transformations of economic theory of the XXI century]. Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
45. Zhalilo, Ya. A., Bazyliuk, Ya. B., Sobkevych, O. V., Kovalivska, S. V., Bakhur, N. V., Behma, V. M., Bielashov, Ye. V., Valiushko, I. V., Vlasenko, R. V., Havtylenko, N. M., Heiko, T. Yu., Hladkykh, D. M., Dvihun, A. O., Deshko, A. L., Zhurakovska, L. A., Izhak, O. I., Kasperovych, Yu. V., Koval, O. P., Lisohor, L. S. Yatsenko, L. D. (2022). Stratehichna tsina rosiiskoi ahresii dlia ekonomiky Ukrainy [Strategic Price
of Russian Aggression for the Economy of Ukraine] (Ya. A. Zhalilo, Sc. ed.). NISD.
https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2022.05 [in Ukrainian].
46. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 No. 2120-IX [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine on the Application of Norms for the Period of Martial Law: Law of Ukraine dated March 15, 2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-
%D0 %86 %D0 %A5 [in Ukrainian].
47. Pro robotu bankivskoi systemy v period zaprovadzhennia voiennoho stanu: Postanova
Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 24.02.2022 No. 18 (iz zminamy) [On the work of the banking system during the introduction of martial law: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated February 24, 2022 (as amended)]. https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22 [in Ukrainian].
48. Deiaki pytannia zdiisnennia oboronnykh ta publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.02.2022 No. 169 (iz zminamy) [Some issues of defense and public procurement of goods, works and services in martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 28, 2022 (as amended)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/169-2022-%D0 %BF [in Ukrainian]

Code DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-47

This post is also available in: Ukrainian

07.08.2022