СИСТЕМНІ ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

20.11.2020

Номер випуску

2020 - № 4 (43)

Cторінка

73-97

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.138; 005.952.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито базові особливості економічної системи, які визначають специфіку маркетингу персоналу в Україні. Висвітлено перешкоди розвитку ефективного маркетингу персоналу, здатного увібрати найкращий досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для створення сприятливих умов розвитку маркетингу персоналу.

Ключові слова

маркетинг, маркетинг персоналу, реформи в Україні, ринкова трансформація, корупційна рента, боротьба з корупцією.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

73-97

Список літератури

1. Semenova, L. Yu. (2014). Marketynhovi pidkhody v upravlinni personalom [Marketing approaches in personnel management]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 5, 51–55. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ipd_2014_5_13 [in Ukrainian].
2. Len’, T. V. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady marketynhu personalu na pidpryiemstvi [Theoretical and methodological principles of marketing personnel at the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Logistics, 811, 197–201.
Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_31 [in Ukrainian]. 3. Gladka, O. I. (2015). Sutnist ta porivnialna kharakterystyka vnutrishnoho ta zovnishnoho marketynhu personalu [Essence and comparative characteristics of personnel internal and external marketing]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the
transport complex, 26, 143–155. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ektk_2015_26_13 [in Ukrainian].
4. Gladka, O. I. (2014). Kontrol marketynhu personalu na pidpryiemstvi [Personnel marketing control within the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the transport complex, 23, 145–155. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ektk_2014_23_15 [in Ukrainian].
5. Kryvoruchko, O. M., & Gladka, O. I. (2016). Obgruntuvannia kontseptsii marketynhu personalu [Substantiation of the personnel marketing concept]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the transport complex, 27, 5–14. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2016_27_3 [in Ukrainian].
6. Kryvoruchko, O. M., & Gladka, O. I. (2013). Obgruntuvannia ta vybir napriamiv realizatsii marketynhu personalu pidpryiemstva [Justification and selection of directions of realisation of marketing of company’s personnel]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 338–344. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_5_61 [in Ukrainian].
7. Yaromich, S. A., Beketova, O. A., & Antonenkova, N. A. (2019). Osoblyvosti marketynhu personalu transportno-ekspedytorskykh pidpryiemstv Ukrainy [Features of marketing to personnel of transport and forwarding facilities of Ukraine]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific View: Economics and Management, 3, 177–184. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_3_23 [in Ukrainian].
8. Vartanova, O. V. (2019). Zabezpechennia stiikosti personalu na osnovi tekhnolohii marketynhu personalu [Providing the staff resilience of the company based on the personnel marketing technologies]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of systemic approach in the economy, 4 (1), 78–83. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4 %281 %29__14 [in Ukrainian].
9. Khimijchuk, G. M., & Petrashchak, O. O. (2013). Vykorystannia vnutrishnoho marketynhu yak shliakh do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom [Use of internal marketing as a way to increase the efficiency of personnel management]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Odessa National
University Herald. Economy, 4 (3), 165–168. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_econ_2013_18_4 %283 %29__44 [in Ukrainian]. 10. Sardak, O. V. (2014). Vybir modeli stratehichnoho upravlinnia personal-marketynhom
pidpryiemstva [Choice of a model for strategic management of personnel-marketing of the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of UNFU, 24 (1), 177–182. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.1_32 [in Ukrainian].
11. Gryshchenko, D. H. (2014). Formuvannia systemy marketynhu liudskykh resursiv za dopomohoiu vykorystannia innovatsiinykh metodiv upravlinnia personalom pidpryiemstv [Modelling the HR marketing system by using the innovative methods of HR management at the enterprises]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii – Scientific works of National university of food technologies, 20 (5), 115–124. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_5_15 [in Ukrainian].
12. Telnov, A. S., & Reshmidilova, S. L. (2019). Osoblyvosti otsinky dilovykh yakostei pratsivnykiv pidpryiemstva na zasadakh marketynhu personalu [The peculiarities ofenterprise employees business qualities evaluation on the basis of personnel marketing]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Herald of
Khmelnytskyi national university. Economic sciences, 5, 243–248. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_5_52 [in Ukrainian].
13. Pryakhina, K. A. (2019). Marketynh personalu mashynobudivnykh pidpryiemstv [Personnel marketing of machine-building enterprises]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economy and
Management, 30 (69), 5 (1), 83–88. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_ econ_2019_30 %2869 %29_5 %281 %29__17 [in Ukrainian].
14. Babenko, A. H., & Tsybulko, A. I. (2017). Marketynh personalu yak bazys formuvannia HR-brendu rehionu [Personnel marketing as a basis for HR-brand of the region formation]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 15, 131–135. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_15_29 [in Ukrainian].
15. Getman, O. O., & Tsybulko, A. I. (2014). Rozvytok suchasnykh marketynhovykh personal-tekhnolohii u diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Development of modern marketing staff-technologies in the activities of domestic enterprises]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Zaporizhzhia
National University. Economic sciences, 2, 5–15. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vznu_eco_2014_2_3 [in Ukrainian].
16. Kostynets, Y. V. (2015). Suchasni kontseptsii motyvatsii yak instrumenty marketynhu personalu v systemi vnutrishnoho marketynhu pidpryiemstva [The modern concepts of motivation as a personnel marketing tools in the system of enterprise internal marketing]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 13 (3), 38–40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_ en_2015_13 %283 %29__10 [in Ukrainian].
17. Bogoyavlensky, О. V. (2017). Formuvannia loialnosti personalu v umovakh kontseptsii vnutrishnoho marketynhu [Formation of employee loyalty using the concept of internal marketing]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – The bulletin of transport and industry economics, 59, 216–224. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vetp_2017_59_31 [in Ukrainian].
18. Bazaliieva, L. V. (2016). Upravlenie transaktsionnyimi izderzhkami opportunisticheskogo povedeniya personala predpriyatiya na osnove kontseptsii vnutrennego marketinga [Management of Transaction Costs of the Opportunistic Behavior of the Enterprise’s Staff on the Basis of the Concept of Internal Marketing]. Biznes Inform – Business
Inform, 5, 220–224. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_5_35 [in Russian].
19. Kovalchuk, S. V. (2017). Zastosuvannia stsenarnoho pidkhodu do vprovadzhennia marketynhovykh stratehii upravlinnia personalom u diialnist mashynobudivnykh pidpryiemstv [Application of scenario approach to implementation of marketing strategies of personnel management in machinebuilding enterprises’ activity]. Visnyk
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, 6 (1), 7–16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_6 %281 %29__3 [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2020‑43‑4‑73

20.11.2020