GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (THE UN): ECONOMIC FRAMEWORKS OF RESEARCH

Author

, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory of law;

Signed print

27.05.2020

Issues number

2020 - № 2 (41)

Page

91-110

Type of articles

Scientific article

Code UDK

334.722:341.231.14

ISSN print

2411-5584

Abstract

The authors prove the necessity for applying an economic approach to researching business and human rights. The economic approach enables: a) ascertaining the essence of human rights requiring protection; b) analysing the interests of business enterprises aimed at human rights; c) outlining a range of actors being the focus of attention of business enterprises; d) disclosing conflicts between the interests of business enterprises and stakeholders; e) indicating the role of a government in mediating the interests of business enterprises and human rights.

Keywords

human rights, business enterprise, entrepreneurial activity principles, stakeholders, conflict of interest.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

91-110

Bibliography

Ammari, A. O. (2012). Klasyfikatsiia steikkholderiv na osnovi vzaiemnykh ochikuvan [Classification of stakeholders based on mutual expectations]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 8 (134), 150–156 [in Ukrainian].
Analiz steikkholderiv [Stakeholder analysis]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://works.doklad.ru/view/Z6yww6--MQg/2.html [in Ukrainian].
Arefieva, O. V., & Komaretska, P. V. (2008). Interesy steikholderiv v orhanizatsiinomu zabezpechenni stratehichnoho upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstv [Interests of stakeholders in organizational support of strategic management of financial potential of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 9, 79–85. [in Ukrainian].
Belyayevа, I. Yu. (Ed.) (2008). Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost: upravlencheskiy aspekt [Corporate social responsibility: managerial aspect]. Moskva: KnoRus [in Russian].
Biznes i prava cheloveka: zashchitit prava i obespechit sredstva pravovoy zashchity [Business and Human Rights: Protect your rights and provide remedies]. (2014, December 5). Retrieved from https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/BusinessHRProtectrightsandprovideremedy.aspx [in Russian].
Biznes i prava liudyny: implementatsiia Ukrainoiu kerivnykh pryntsypiv OON [Business and Human Rights: Ukraine’s Implementation of UN Guidelines]. (2018). Retrieved from https://legalforum.nlu.edu.ua/2018/events/biznes-prava-ljudini [in Ukrainian].
Grishem, D. (2011). Stazher [Trainee]. Moskva: Izd-dom Riderz daydzhest [in Russian].
Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003. 436 – IV. (2003). [The Commercial Code of Ukraine. Law of Ukraine dated January 16, 2003]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 18–22, art. 144. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436–15 [in Ukrainian].
Hrytsenko, O. A. (2015). Verkhovenstvo prava v konteksti ekonomichnoi teorii [Rule of law in the context of economic theory]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (22), 77–88 [in Ukrainian].
Prava cheloveka dolzhny stat prioritetom v predprinimatelskoy deyatelnosti [Human rights must be a priority in business]. (2013, December 13). Retrieved from https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/MakingHRInBusinessAPriority.aspx [in Russian].
Reports and other documents of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
Smachylo, V. V., Kolmakova, O. M., & Kolomiiets, Yu. V. (2017). Protsedura analizu steikkholderiv pidpryiemstva [The procedure of stakeholder analysis of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 12. Retrieved from http://economyandsociety.in.ua/journal-12/19‑stati-12/1334‑smachilo-vv-kolmakovao-m-kolomiets-yu-v [in Ukrainian].
Standart vzaiemodii iz zatsikavlenymy storonamy AA1000SES [AA1000SES Stakeholder Engagement Standard]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20 Draft%20-%20FullPDF.pdf. [in Ukrainian].
Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://studme.com.ua/185803187062/menedzhment/steykholdery_vlastnye_otnosheniya_strategicheskom_upravlenii.htm#63 [in Ukrainian].
Stratehiia spryiannia rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini na period do 2020 roku [Strategy for promoting the development of corporate social responsibility in Ukraine for the period up to 2020]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ ukrayini.pdf [in Ukrainian].
Tematicheskiye publikatsii [Thematic Publications]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://www.ohchr.org/RU/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx
UN Guiding Principles on Business and Human Rights. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles.
Za chto v deystvitelnosti boryutsya «zheltyye zhilety»? [What are the «yellow vests» really fighting for?]. (2018, December 13). Retrieved from https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B /a-46717809 [in Russian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-91

27.05.2020