КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПРАВ ЛЮДИНИ (ООН): ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

27.05.2020

Номер випуску

2020 - № 2 (41)

Cторінка

91-110

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334.722:341.231.14

ISSN print

2411-5584

Анотація

Постановка проблеми. Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини (ООН) вперше визначили загальний стандарт, що спрямований на попередження та запобігання загроз негативного впливу діяльності бізнесових структур на права людини. Україна, приєднавшись до виконання цих Керівних принципів, повинна знаходитися в тренді сучасних вимог, розробити свою власну Національну програму дій. Безумовно, основний зміст буде сформовано правознавцями, але це не означає, що економісти будуть стоять осторонь. Це пов’язано з тим, що розробка Національного плану дій повинна ґрунтуватися на аналізі реального економічного стану країни та моделей взаємозв’язку бізнесу та прав людини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спостерігається парадоксальна ситуація: існує достатньо багато матеріалу, що стосується поставленої проблеми. Але все знаходиться на рівні прикладного обговорення з правовим нахилом. Ці публікації дозволяють підвищити знання та інформованість про права й основні свободи людини, а також про шляхи їх заохочення та захисту в усьому світі, сприяють широкому обговоренню питань прав людини та можливостей їх захисту як з боку бізнесу, так і держав світу.
Усе це створює необхідну інформаційну базу дослідження, яке повинно перейти на рівень більш глибокого та теоретико-методологічного пізнання. Певний крок у цьому напрямі зроблено дослідженнями соціальної та корпоративної відповідальності бізнесу.
Формулювання цілей. «Керівні принципи» залишають на розгляд кожної країни вирішення багатьох питань: які права людини повинні бути захищенні в бізнесі, яким чином інтереси бізнесу пов’язані із правами людини, інтереси яких суб’єктів потрапляють у сферу інтересів бізнесу, яку роль повинна виконувати держава в алгоритмі бізнес-права людини. Вирішення цих питань і визначають мету статті.
Виклад основного матеріалу. В основі ступеня реалізації прав людини знаходиться характер технологічного укладу, який: а) змінює місце людини у виробничому процесі; б) сприяє виникненню людського капіталу та породжує соціальний капітал. У цих умовах розвиток бізнесу багато в чому залежить від самої людини, її освіти, знання, професійних компетенцій, стану здоров’я. Як наслідок, зростання капіталу дедалі більшою мірою залежить від можливостей людини, а значить, бізнес зацікавлений у розвитку людини та захисті її трудових прав. У то же час соціальний капітал формує нові соціальні зв’язки, правила, інститути, які не тільки виступають фактором зростання капіталу, а забезпечують контроль за його соціальною місією.
Егоїстичні й суспільні ділові інтереси суб’єктів бізнесу відображають дві протилежні тенденції формування ділових відносин, а саме:
– тенденцію конкуренції або суперництва;
– тенденцію інтеграції діяльності різних суб’єктів економіки в єдиний потік суспільно-корисної діяльності.
Ці тенденції є протилежними, але вони завжди доповнюють і обумовлюють наявність одна одної. Егоїстичні та суспільні інтереси бізнесу не співвідносяться між собою як первинні та вторинні, вони абсолютно рівнозначні і проявляються в діяльності підприємців одночасно.
Усе це свідчить, що бізнес, переслідуючи свої власні інтереси, тим самим сприятиме розвитку людини та спроможний захистити його права.
Висновки. Найважливіше значення для імплементації «Керівних принципів» має їх використання в діяльності кожної фірми. Це передбачає:
1. Розробку стратегічної економічної моделі, де буде чітко визначено поняття прав людини, виявлено зв’язок прав людини і бізнесу, визначено ризики, обов’язки і можливості суб’єктів підприємницької діяльності.
2. Створення економічної моделі впровадження стратегії в кожній корпорації передбачає виявлення зобов’язання вищого керівництва в області захисту прав людини і залучення стейкхолдерів.
3. Формування напрямів реалізації стратегії: перегляд стратегії діяльності підприємства в аспекті прав людини, виявлення напрямів діяльності підприємства, які вже були пов’язані з правами людини; визначення потенційних ризиків і можливостей їх запобігання в контексті прав людини.
4. Розробку процедури впровадження підприємницької діяльності в аспекті захисту прав людини: визначення напрямів діяльності бізнесу із захисту прав людини, проведення оцінки ризиків у галузі дотримання прав людини на всіх етапах упровадження нових проєктів або нових напрямів діяльності, включення принципів захисту прав людини в поточний процес управління.
5. Визначення потенціалу та можливостей бізнесу в аспекті захисту прав людини: включення принципів захисту прав людини в бізнес-культуру компанії, у взаємовідносини із стейкхолдерами, впровадження необхідних освітніх програм, включення принципів захисту прав людини у внутрішню та зовнішню звітність фірм.
6. Формування критеріїв контролю за ефективністю реалізації принципів захисту прав людини: визначення показників для оцінювання, ефективності діяльності в цьому напрямі, розробка та використання методики отримання кількісних та якісних даних.
Коротка анотація до статті
Анотація. Доводиться необхідність економічного підходу в дослідженні бізнесу та прав людини. Економічний підхід дозволяє: а) виявити зміст прав людини, що потребують захисту; б) проаналізувати інтереси бізнесу, що спрямовані на права людини; в) окреслити коло суб’єктів, які потрапляють у сферу інтересів бізнесу; г) розкрити конфлікти між інтересами бізнесу та стейкхолдерів; д) зрозуміти роль держави в опосередкуванні інтересів бізнесу та прав людини.

Ключові слова

права людини, бізнес, принципи підприємницької діяльності, стейкхолдери, конфлікти інтересів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

91-110

Список літератури

Ammari, A. O. (2012). Klasyfikatsiia steikkholderiv na osnovi vzaiemnykh ochikuvan [Classification of stakeholders based on mutual expectations]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 8 (134), 150–156 [in Ukrainian].
Analiz steikkholderiv [Stakeholder analysis]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://works.doklad.ru/view/Z6yww6--MQg/2.html [in Ukrainian].
Arefieva, O. V., & Komaretska, P. V. (2008). Interesy steikholderiv v orhanizatsiinomu zabezpechenni stratehichnoho upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstv [Interests of stakeholders in organizational support of strategic management of financial potential of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 9, 79–85. [in Ukrainian].
Belyayevа, I. Yu. (Ed.) (2008). Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost: upravlencheskiy aspekt [Corporate social responsibility: managerial aspect]. Moskva: KnoRus [in Russian].
Biznes i prava cheloveka: zashchitit prava i obespechit sredstva pravovoy zashchity [Business and Human Rights: Protect your rights and provide remedies]. (2014, December 5). Retrieved from https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/BusinessHRProtectrightsandprovideremedy.aspx [in Russian].
Biznes i prava liudyny: implementatsiia Ukrainoiu kerivnykh pryntsypiv OON [Business and Human Rights: Ukraine’s Implementation of UN Guidelines]. (2018). Retrieved from https://legalforum.nlu.edu.ua/2018/events/biznes-prava-ljudini [in Ukrainian].
Grishem, D. (2011). Stazher [Trainee]. Moskva: Izd-dom Riderz daydzhest [in Russian].
Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003. 436 – IV. (2003). [The Commercial Code of Ukraine. Law of Ukraine dated January 16, 2003]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 18–22, art. 144. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436–15 [in Ukrainian].
Hrytsenko, O. A. (2015). Verkhovenstvo prava v konteksti ekonomichnoi teorii [Rule of law in the context of economic theory]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (22), 77–88 [in Ukrainian].
Prava cheloveka dolzhny stat prioritetom v predprinimatelskoy deyatelnosti [Human rights must be a priority in business]. (2013, December 13). Retrieved from https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/MakingHRInBusinessAPriority.aspx [in Russian].
Reports and other documents of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
Smachylo, V. V., Kolmakova, O. M., & Kolomiiets, Yu. V. (2017). Protsedura analizu steikkholderiv pidpryiemstva [The procedure of stakeholder analysis of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 12. Retrieved from http://economyandsociety.in.ua/journal-12/19‑stati-12/1334‑smachilo-vv-kolmakovao-m-kolomiets-yu-v [in Ukrainian].
Standart vzaiemodii iz zatsikavlenymy storonamy AA1000SES [AA1000SES Stakeholder Engagement Standard]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20 Draft%20-%20FullPDF.pdf. [in Ukrainian].
Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://studme.com.ua/185803187062/menedzhment/steykholdery_vlastnye_otnosheniya_strategicheskom_upravlenii.htm#63 [in Ukrainian].
Stratehiia spryiannia rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini na period do 2020 roku [Strategy for promoting the development of corporate social responsibility in Ukraine for the period up to 2020]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ ukrayini.pdf [in Ukrainian].
Tematicheskiye publikatsii [Thematic Publications]. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://www.ohchr.org/RU/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx
UN Guiding Principles on Business and Human Rights. (n.d.). Retrieved February 12, 2020, from https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles.
Za chto v deystvitelnosti boryutsya «zheltyye zhilety»? [What are the «yellow vests» really fighting for?]. (2018, December 13). Retrieved from https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B /a-46717809 [in Russian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-91

27.05.2020