PECULIARITIES OF THE CURRENT CRISIS IN UKRAINE: A LOGICAL AND HISTORICAL APPROACH

Author

, professor, Kyiv, Panasa Myrnoho, 26
, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory;

Signed print

22.02.2019

Issues number

2019 - № 1 (36)

Page

11-26

Type of articles

Scientific article

Code UDK

330.338.124.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article discloses logical and historical grounds of the current crisis and peculiarities of its manifestation in Ukraine. The author substantiates basic approaches to finding a way out of the crisis and suggests directions for correcting tax, monetary, and credit policies, as well as overcoming structural deformations.

Keywords

crisis, logical and historical methodology, joint and divided relations, economic contradictions, structural deformations and reforms, tax system, monetary and credit policy.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

11-26

Bibliography

Dementev, V. V. (2012). Instituty, povedeniye, vlast [Institutions, behavior, power]. Donetsk: GVUZ «Donetskiy natsionalnyiy tehnicheskiy universitet» [in Ukrainian].
Grinberg, R. S., & Rubinshteyn, A. Ya. (2013). Individuum & gosudarstvo: ekonomicheskaya dilemma [Individual & State: Economic Dilemma]. Moskva: Ves mir [in Russian].
Gritsenko, A. (2014). Institutsionalnaya politicheskaya ekonomiya: predmet, metodologiya, soderzhanie [Institutional political economy: subject, methodology, content]. LAP LAMBERT Academic Publishing [in Russian].
Gritsenko, A. A. (Ed.). (2008). Institutsionalnaya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovaniy [Institutional Architectonics and Dynamics of Economic Transformations]. Harkov: Fort [in Russian].
Gritsenko, A. A. (Ed.). (2013). Ierarhiya i seti v institutsionalnoy arhitektonike ekonomicheskih system [Hierarchy and networks in the institutional architectonics of economic systems]. Kiev, NAN Ukrainyi, In-t ekon. i prognozirov. [in Russian].
Halchynskyi, A. S. (2014). Konverhentnyi rynok – metodolohiia perspektyvy [Convergent Market – Perspectives Methodology]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 4–20 [in Ukrainian].
Heiets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economics: phenomenology of interaction and development]. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv [in Ukrainian].
Heiets, V. M. (2013). Yake maibutnie u sotsialnoi derzhavy? [What is the future of a social state?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 4–20 [in Ukrainian].
Heiets, V. M., & Hrytsenko, A. A. (2013). Vykhid z kryzy (rozdumy nad aktualnym u zviazku z prochytanym) [Out of the crisis (reflection on the actual in connection with the read)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4–19 [in Ukrainian].
Hrytsenko, A. (2014). Systemna kryza yak naslidok bazovoi destruktsii ekonomiky Ukrainy i shliakhy yii podolannia [Systemic crisis as a consequence of the basic destruction of Ukraine’s economy and ways to overcome it]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 5 (219) [in Ukrainian].
Kisterskyi, L. L. (2014). U poshukakh vykhodu z kryzy: Bibliia ochyma ekonomista [In search of a way out of the crisis: The Bible in the eyes of an economist]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 21–32 [in Ukrainian].
Kolodko, Hzhehozh V. (2013). Novyi Prahmatyzm, abo ekonomika pomirnosti [New Pragmatism, or Economy of Moderation]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 4–12 [in Ukrainian].
Kovalchuk, T. T. (2014). SOS – v Ukraini neokolonialna model valiutnoi polityky [SOS – a neocolonial model of currency policy in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 4–13 [in Ukrainian].
Krychevska, T. O. (2014). Mozhlyvosti pidvyshchennia efektyvnosti hroshovo-kredytnoho stymuliuvannia ekonomiky (dosvid Brazylskoho banku rozvytku) [Possibilities of increasing the efficiency of monetary and economic stimulation of the economy (experience of the Brazilian Development Bank)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, 4–19 [in Ukrainian].
Moskalenko, O. M. (2014). Vyperedzhaiuchyi ekonomichnyi rozvytok: teoretykoinstytutsionalni zasady i problemy realizatsii v Ukraini [Advancing economic development: theoretical and institutional principles and problems of realization in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 4–18 [in Ukrainian].
Nort, D., Uollis, D., & Vayngast, B. (2011). Nasiliye i sotsialnyye poryadki. Kontseptualnyye ramki dlya interpretatsii pismennoy istorii chelovechestva [Violence and social order. Conceptual framework for the interpretation of the written history of mankind]. Moskva: Izd-vo Instituta Gaydara [in Russian].
Onyshchenko, V. P. (2014). Ontolohichnyi kontekst ekonomichnoi kryzy [The Ontological Context of the Economic Crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 4–17 [in Ukrainian].
Podliesna, V. H. (2014). Tsyklichnist u rozghortanni ta podolanni ekonomichnykh kryz [Cycle in the Deployment and Overcoming of Economic Crises]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 4–18 [in Ukrainian].
Riazanov, V. T. (2014). Ekonomichna polityka pislia kryzy: chy stane vona znovu keinsianskoiu? [Economic policy after the crisis: will it become Keynesian again?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 5, 4–27 [in Ukrainian].
Sharov, O. M. (2014). Vykhid z kryzy: uroky «planu Marshalla» ta perspektyvy dlia Ukrainy [Out of the crisis: Lessons from the «Marshall Plan» and Perspectives for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12 [in Ukrainian].
Tarasevych, V. M. (2013). Pro oriientyry i napriamy vykhodu z kryzy [About the landmarks and directions of the crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 4–17 [in Ukrainian].
U poshukakh vykhodu na traiektoriiu staloho ekonomichnoho zrostannia (materialy kolektyvnoho obhovorennia) [In search of a trajectory of sustainable economic growth (materials of collective discussion)]. (2014). Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 4–26 [in Ukrainian].
Unkovska, T. Ye., & Demchuk, N. I. (2013). Chy mozhlyve ekonomichne dyvo v Ukraini? [Is there an economic miracle in Ukraine?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12, 4–21 [in Ukrainian].
Yaremenko, O. L., & Dmytrenko, O. V. (2014). Instytutsiini efekty netradytsiinoi hroshovokredytnoi polityky: postupova adaptatsiia abo finansova synhuliarnist? [Institutional Effects of Non-traditional Monetary Policy: Gradual Adaptation or Financial Singularity?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2, 4–15 [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S. (2013). Ekonomichne zrostannia bez rozvytku: prychyny i shliakhy innovatsiinoho peretvorennia ekonomiky [Economic growth without development: causes and ways of innovative transformation of economy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 4–20 [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S. (2014). Svitu potriben novyi vektor rozvytku: vid bubbleeconomics – do ekonomiky liudyny [The world needs a new vector of development: from bubbleeconomics – to the human economy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4–22 [in Ukrainian].
Zvieriakov, M. I. (2013). U poshukakh vykhodu z kryzy [In search of a way out of the crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 4–21 [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-11

18.02.2019