ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Панаса Мирного, 26
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.02.2019

Номер випуску

2019 - № 1 (36)

Cторінка

11-26

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.338.124.4

ISSN print

2411-5584

Анотація

Постановка проблеми. Криза в Україні має системний характер і концентрує в собі як власні, так і світові проблеми. Широке коло економістів обговорюють проблеми причин і природи кризи, його факторів і динаміки, наслідків і шляхів подолання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях панує емпірично-функціональна методологія, яка орієнтується на зовнішні функціональні форми. Останнім часом дедалі більше вчених розуміють необхідність використання методологічних підходів, спрямованих на поняття глибинних суперечностей сучасного світу, що знайшло своє відображення в широкомасштабній дискусії на сторінках журналу «Економіка України».
Формулювання цілей. Метою статті є визначення орієнтирів розвитку України в сучасних умовах на основі розуміння об’єктивних закономірностей суспільного розвитку. Фундаментом такого підходу стає логіко-історична методологія.
Виклад основного матеріалу. В основі соціально-економічного розвитку знаходиться спільно-розподілена діяльність (спільно-розподілене привласнення), суперечність якої визначає вектор та характер існування суспільства. Процес трансформації суспільних відносин характеризується сукупністю внутрішніх суперечностей. По-перше, це суперечності між відносинами загальності (глобалізація), що знаходять у собі адекватну форму реалізації в інформаційно-мережевих і фінансових механізмах, і відносинами роздільності, що реалізуються в просторовій (між країнами) локалізації матеріальних і трудових ресурсів, які можуть переміщатися в просторі зі швидкістю фінансових потоків. Результатом розгортання цих суперечностей є глобальна конфліктність. По-друге, це суперечність між індустріально-ринковими і інформаційно-мережевими системами. Інформаційно-мережеві системи засновані на принципово інших законах порівняно з індустріально-ринковими.
В Україні ці суперечності доповнюються і загострюються специфічними обставинами, зумовленими частково попередньою історією, частково суб’єктивними факторами. Зокрема, суперечності між глобалізацією і локалізацією виробництва в Україні посилюється тією обставиною, що різні частини України в силу історично сформованої структури економіки об’єктивно зацікавлені в різних напрямах інтеграції, що виявляється в суб’єктивних устремліннях.
Висновки. 1. Адекватне розуміння причин, природи, особливостей сучасної кризи і шляхів виходу з нього неможливе на базі емпірико-функціональних підходів, а вимагає застосування логіко-історичної методології, яка включає: а) розкриття загальної логіко-історичної лінії розвитку економічних явищ і процесів, що призвели до кризи; б) облік історичної специфіки структурних змін економічної системи в інверсійних типах трансформаційних процесів.
2. Застосування логіко-історичної методології показує, що криза в Україні є результатом не тільки тих процесів, які породжені українською специфікою, але є вираженням загальносвітових тенденцій і суперечностей. Вона поєднує в собі загальні, особливі і властиві тільки Україні суперечності соціально-економічного, політичного і духовного розвитку.
3. Загальними є суперечності між глобалізацією і державно-територіальною локалізацією матеріальних і трудових ресурсів, які проявляються в проблемах інтеграції України в міждержавні економічні об’єднання та регіоналізації, і суперечності між існуючою індустріально-ринковою системою і формуванням інформаційно-мережевої економіки, які проявляються у фрагментації людини і суспільства, зростанні невизначеності, ризиків розгортання кризових процесів і глобальних конфліктів.
4. Особливими, характерними для країн з ринками, що формуються, але активно інтегруються з розвиненими державами, є суперечності, породжені з’єднанням процесів глобалізації та інверсійного характеру ринкових трансформацій, що призвело в Україні до формування базової деструкції, яка полягає в тому, що країна, не створивши свого внутрішнього ринку і, не вирішивши базових проблем відтворення людської життєдіяльності, пристосувалася до окремих фрагментів світової економіки як сировинного придатка і похідні від цього диспропорції.
5. Сучасними формами вирішення цих суперечностей є міждержавна інтеграція, глибока децентралізація, регіоналізація влади і фінансово-організаційна автономізація структур некомерційного сектору.
6. Конкретні шляхи виходу з кризи необхідно шукати в компромісних формах розв’язання суперечностей спільно-розподілених відносин і вибудовування соціально-економічної системи на основі одночасного вивільнення за допомогою лібералізації та дерегуляції економіки ринкових сил і максимального використання сили держави для виправлення базових структурних деформацій і створення інституцій збалансованої економіки. Це передбачає податкову реформу, корекцію грошово-кредитної політики і структурні реформи всіх базових складових соціально-економічної системи.
Коротка анотація статті
Анотація. В статті розкрито логіко-історичні основи сучасної кризи та її особливості в Україні, обґрунтовані базові підходи до пошуку виходу з кризи й окреслені напрями корекції податкової, грошово-кредитної політики та подолання структурних деформацій.

Ключові слова

криза, логіко-історична методологія, спільно-розподілені відносини, економічні суперечності, структурі деформації і реформи, податкова система, грошово-кредитна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

11-26

Список літератури

Dementev, V. V. (2012). Instituty, povedeniye, vlast [Institutions, behavior, power]. Donetsk: GVUZ «Donetskiy natsionalnyiy tehnicheskiy universitet» [in Ukrainian].
Grinberg, R. S., & Rubinshteyn, A. Ya. (2013). Individuum & gosudarstvo: ekonomicheskaya dilemma [Individual & State: Economic Dilemma]. Moskva: Ves mir [in Russian].
Gritsenko, A. (2014). Institutsionalnaya politicheskaya ekonomiya: predmet, metodologiya, soderzhanie [Institutional political economy: subject, methodology, content]. LAP LAMBERT Academic Publishing [in Russian].
Gritsenko, A. A. (Ed.). (2008). Institutsionalnaya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovaniy [Institutional Architectonics and Dynamics of Economic Transformations]. Harkov: Fort [in Russian].
Gritsenko, A. A. (Ed.). (2013). Ierarhiya i seti v institutsionalnoy arhitektonike ekonomicheskih system [Hierarchy and networks in the institutional architectonics of economic systems]. Kiev, NAN Ukrainyi, In-t ekon. i prognozirov. [in Russian].
Halchynskyi, A. S. (2014). Konverhentnyi rynok – metodolohiia perspektyvy [Convergent Market – Perspectives Methodology]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 4–20 [in Ukrainian].
Heiets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economics: phenomenology of interaction and development]. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv [in Ukrainian].
Heiets, V. M. (2013). Yake maibutnie u sotsialnoi derzhavy? [What is the future of a social state?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 4–20 [in Ukrainian].
Heiets, V. M., & Hrytsenko, A. A. (2013). Vykhid z kryzy (rozdumy nad aktualnym u zviazku z prochytanym) [Out of the crisis (reflection on the actual in connection with the read)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4–19 [in Ukrainian].
Hrytsenko, A. (2014). Systemna kryza yak naslidok bazovoi destruktsii ekonomiky Ukrainy i shliakhy yii podolannia [Systemic crisis as a consequence of the basic destruction of Ukraine’s economy and ways to overcome it]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 5 (219) [in Ukrainian].
Kisterskyi, L. L. (2014). U poshukakh vykhodu z kryzy: Bibliia ochyma ekonomista [In search of a way out of the crisis: The Bible in the eyes of an economist]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 21–32 [in Ukrainian].
Kolodko, Hzhehozh V. (2013). Novyi Prahmatyzm, abo ekonomika pomirnosti [New Pragmatism, or Economy of Moderation]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 4–12 [in Ukrainian].
Kovalchuk, T. T. (2014). SOS – v Ukraini neokolonialna model valiutnoi polityky [SOS – a neocolonial model of currency policy in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 4–13 [in Ukrainian].
Krychevska, T. O. (2014). Mozhlyvosti pidvyshchennia efektyvnosti hroshovo-kredytnoho stymuliuvannia ekonomiky (dosvid Brazylskoho banku rozvytku) [Possibilities of increasing the efficiency of monetary and economic stimulation of the economy (experience of the Brazilian Development Bank)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, 4–19 [in Ukrainian].
Moskalenko, O. M. (2014). Vyperedzhaiuchyi ekonomichnyi rozvytok: teoretykoinstytutsionalni zasady i problemy realizatsii v Ukraini [Advancing economic development: theoretical and institutional principles and problems of realization in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 4–18 [in Ukrainian].
Nort, D., Uollis, D., & Vayngast, B. (2011). Nasiliye i sotsialnyye poryadki. Kontseptualnyye ramki dlya interpretatsii pismennoy istorii chelovechestva [Violence and social order. Conceptual framework for the interpretation of the written history of mankind]. Moskva: Izd-vo Instituta Gaydara [in Russian].
Onyshchenko, V. P. (2014). Ontolohichnyi kontekst ekonomichnoi kryzy [The Ontological Context of the Economic Crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 4–17 [in Ukrainian].
Podliesna, V. H. (2014). Tsyklichnist u rozghortanni ta podolanni ekonomichnykh kryz [Cycle in the Deployment and Overcoming of Economic Crises]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 4–18 [in Ukrainian].
Riazanov, V. T. (2014). Ekonomichna polityka pislia kryzy: chy stane vona znovu keinsianskoiu? [Economic policy after the crisis: will it become Keynesian again?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 5, 4–27 [in Ukrainian].
Sharov, O. M. (2014). Vykhid z kryzy: uroky «planu Marshalla» ta perspektyvy dlia Ukrainy [Out of the crisis: Lessons from the «Marshall Plan» and Perspectives for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12 [in Ukrainian].
Tarasevych, V. M. (2013). Pro oriientyry i napriamy vykhodu z kryzy [About the landmarks and directions of the crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 4–17 [in Ukrainian].
U poshukakh vykhodu na traiektoriiu staloho ekonomichnoho zrostannia (materialy kolektyvnoho obhovorennia) [In search of a trajectory of sustainable economic growth (materials of collective discussion)]. (2014). Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 4–26 [in Ukrainian].
Unkovska, T. Ye., & Demchuk, N. I. (2013). Chy mozhlyve ekonomichne dyvo v Ukraini? [Is there an economic miracle in Ukraine?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12, 4–21 [in Ukrainian].
Yaremenko, O. L., & Dmytrenko, O. V. (2014). Instytutsiini efekty netradytsiinoi hroshovokredytnoi polityky: postupova adaptatsiia abo finansova synhuliarnist? [Institutional Effects of Non-traditional Monetary Policy: Gradual Adaptation or Financial Singularity?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2, 4–15 [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S. (2013). Ekonomichne zrostannia bez rozvytku: prychyny i shliakhy innovatsiinoho peretvorennia ekonomiky [Economic growth without development: causes and ways of innovative transformation of economy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 4–20 [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S. (2014). Svitu potriben novyi vektor rozvytku: vid bubbleeconomics – do ekonomiky liudyny [The world needs a new vector of development: from bubbleeconomics – to the human economy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4–22 [in Ukrainian].
Zvieriakov, M. I. (2013). U poshukakh vykhodu z kryzy [In search of a way out of the crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 4–21 [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-11

18.02.2019