ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ : ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПОЛІСТРУКТУРНІСТЬ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

28.03.2024

Номер випуску

2024 - 1 (56)

Cторінка

25-41

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

332.012.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті обґрунтовано наукову доцільність і практичне значення визначення потенціалу соціальної відповідальності бізнесу як спеціального об’єкта економічного аналізу. Розкрито основні характеристики потенціалу соціальної відповідальності бізнесу, його структуру, що включає ресурсний і функціональний потенціали, поліструктурність. Охарактеризовано соціальний та екологічний потенціали як функціональні складники потенціалу соціальної відповідальності бізнесу.

Ключові слова

соціальна відповідальність бізнесу, соціально відповідальний бізнес, соціально відповідальна поведінка, бізнес-потенціал, потенціал соціальної відповідальності, соціальний та екологічний потенціали, поліструктурність потенціалу соціальної відповідальності бізнесу

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

25-41

Список літератури

1. Миськів Г. В., Пасінович І. І. Сталий розвиток і соціальна відповідальність в умовах війни в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2023. № 1. С. 21–36. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2023.01.021.
2. Лисенко А. М., Коряк А. С. Поняття економічного потенціалу та концептуалізація підходів до його трактування. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5 (38). С. 221–227. DOI: https://doi.org/10.32515/2663-
1636.2020.5(38).221-227.
3. Васьківська К. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості. Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.7.
4. Жуковська В. М. Соціальний розвиток організації: потенціал, управління, інновації : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 352 с. URL: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/8d9aa37c28e4670ab595fe94442d9ff6.pdf (дата звернення: 12.01.2024).
5. Малюк О. С. Формування системи показників оцінки екологічного потенціалу виробничого підприємства. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 9. С. 853–858. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/148.pdf (дата звернення: 12.01.2024).
6. ISO 26000:2010 (2011). Guidance on social responsibility, and OECD Guidelines for Multinational Enterprises. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100418.pdf (дата звернення: 12.01.2024).
7. Кузьмін О. Є., Станасюк Н. С., Уголькова О. З. Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 56–64. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.056.
8. Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціальновідповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року : схвалена розпорядж. Каб. Міністрів України від 24.01.2020 № 66-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-р (дата звернення: 12.01.2024).
9. Алієв Р. Сутність поняття «потенціал підприємства» та його складники. Підприємництво та інновації. 2019. № 9. С. 54–59. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/9.8.
10. Штик Ю. В. Розвиток та використання потенціалу бізнес-структур: фінансова, інвестиційна, екосистемна складова. Ефективна економіка. 2021. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.111.
11. Повстяний Г. В. Дослідження структури та класифікація видів потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.202.
12. Іванова Т. В. Механізм соціально-відповідального інвестування на підприємствах. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2021. № 19. С. 160–163. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.231976.
13. Єфремова Н. Ф., Коваленко О. В., Присвітла О. В. Соціально відповідальні інвестиції: сутність та напрями спрямування. Modern Economics. 2019. № 13. С. 95-100. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-15.
14. Панченко Н. Г. Соціальні інвестиції як провідний інструмент корпоративної соціальної відповідальності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 241–247. URL: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/1662/1/Panchenko.pdf (дата звернення: 12.01.2024).
15. Касич А. О., Паламарчук В. А. Методика оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств. Журнал стратегічних економічних досліджень. 2022. № 1 (6). С. 26–37. DOI: https://doi.org/10.30857/2786-5398.2022.1.3.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2024-56-1-25

28.03.2024