МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, вулиця Кіото, 19
, магістрантка, м. Київ, вул. Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

07.06.2022

Номер випуску

2022-№2 (49)

Cторінка

47-71

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[339.9:005.332.4]:330.1

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито основні фактори й індикатори національної конкурентоспроможності на глобальному рівні. Обґрунтовано концептуальні принципи та макроекономічні важелі забезпечення національної конкурентоспроможності. Доведено важливість формування нової парадигми інтегрованої моделі національного конкурентоспроможного розвитку України на інноваційній основі.

Ключові слова

національна конкурентоспроможність, глобалізація, індекс глобальної конкурентоспроможності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_47-71

Список літератури

1.Шевченко Л. С. Конкурентний консалтинг: актуальні питання розвитку. Економічна теорія та право. 2022. No 1. С. 44–64. DOI: https://doi.org/10.31359/ 2411-5584-2022-48-1-44.
2. Марченко О. С. Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-консалтингу. Економічна теорія та право. 2021. No 2. С. 32–51. DOI: https://doi.org/10.31359/ 2411-5584-2021-45-2-32.
3. Вертелєва О. В. Фактори міжнародної конкурентоспроможності України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. No 3. С. 33–48.
4. Дернова І. А., Боровик Т. М., Кравченко Л. В. Глобальний вимір конкуренто- спроможності України. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-5.
5. Ilyas I. M., Osiyevskyy О. Exploring the impact of sustainable value proposition on firm performance. European Management Journal. In Press, Corrected Proof. DOI: https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.09.009.
6. Kotlyarevskyy Ya., Sokolovska A. Theoretical and Applied Aspects of the Development of Reform Institutions in Global and National Context. Science and Innovation. 2021. Vol. 17. No 5. P. 3–19. DOI: https://doi.org/10.15407/scine17.05.003.
7. Орловська Ю., Морозова С. Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та України в умовах глобальних трансформацій. Міжнародна економічна політика. 2021. No 1 (34). С. 55–72. DOI: https:// doi.org/10.33111/iep.2021.34.03.
8. Пронкіна Л. І., Гавриш О. М. Сучасні проблеми конкурентоспроможності дер- жави. Агросвіт. 2019. No 7. С. 32–36. DOI: https://doi.org/10.32702/2306- 6792.2019.7.32.
9. Hajduova Z., Coronicova Hurajova J., Smorada M., Srenkel L. Competitiveness of the Selected Countries of the EU with a Focus on the Quality of the Business Environment. Journal of Competitiveness. 2021. Vol. 13. Iss. 4. P. 43–59. DOI: https://doi.org/10.7441/ joc.2021.04.03.
10. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають / пер. з англ. О. Дем’янчука. 2-ге вид., випр. Київ : Наш формат, 2017. 440 с.
11. Ферґюсон Н. Глобальний занепад. Як помирають інститути та економіки / пер. з англ. К. Диса. Київ : Наш формат, 2020. 144 с.
12. Ферґюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним / пер. з англ. В. Циба. Київ : Наш формат, 2017. 488 с.
13. Розумний М. Національна доктрина. Київ : КМ-Букс, 2021. 264 с.
14. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії / пер. з англ. Т. Цимбал, Р. Корнута. Київ : Наш формат,
2019. 608 с.
15. Корсунський С. Як будувати відносини з країнами Азії. Економіка, дипломатія,
культурні особливості. Харків : Віват, 2021. 288 с.
16. Герасименко А. Г. Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки : монографія.
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 600 с.
17. Лагутін В. Д., Романенко В. А., Уманців Ю. М. Конкурентоспроможність
національної економіки. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 296 с.
18. Соколовська І. Формування міжнародної конкурентоспроможності України: реалії та перспективи. Зовнішня торгівля: право та економіка. 2006. No 6. С. 6–10.
19. Брич В. Я., Охота В. І. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах
глобалізації : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 212 с.
20. Nikolaiets K. Virtual labor migration. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,
право. 2021. No 6. С. 16–25. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(119)02.
21. Пікетті Т. Капітал у XXI столітті / пер. з англ. Н. Палій. Київ : Наш формат, 2016.
696 с.
22. Геєць В. М. Соціалізація в суспільних трансформаціях довгострокового харак-
теру. Економіка України. 2021. No 9. С. 3–17. DOI: https://doi.org/10.15407/
economyukr.2021.09.003.
23. Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
в глобальному постіндустріальному вимірі. Економіка України. 2008. No 9.
С. 54–63.
24. Дубровський В. Від гідності до успіху: як побудувати економічне диво на
українському ґрунті. Київ : Дух і літера, 2017. 200 с.
25. The Global Competitiveness Report 2010-2011. URL: https://www.weforum.org/
reports/global-competitiveness-report-2010-2011 (дата звернення: 25.04.2022).
26. The Global Competitiveness Report 2011-2012. URL: https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2011-2012 (дата звернення: 25.04.2022).
27. The Global Competitiveness Report 2012-2013. URL: https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2012-2013 (дата звернення: 25.04.2022).
28. The Global Competitiveness Report 2013-2014. URL: https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2013-2014 (дата звернення: 25.04.2022).
29. The Global Competitiveness Report 2014-2015. URL: https://www.weforum.org/ reports/global-competitiveness-report-2014-2015 (дата звернення: 25.04.2022).
30. The Global Competitiveness Report 2015-2016. URL: https://reports.weforum.org/
global-competitiveness-report-2015-2016 (дата звернення: 25.04.2022).
31. The Global Competitiveness Report 2016-2017. URL: https://www.weforum.org/
reports/the-globalcompetitiveness-report-2016-2017 (дата звернення: 25.04.2022).
32. The Global Competitiveness Report 2017-2018. URL: https://www.weforum.org/ reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (дата звернення: 25.04.2022).
33. The Global Competitiveness Report 2019. URL: https://www.weforum.org/reports/ how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth (дата звернення: 25.04.2022).
34. The Global Competitiveness Report. Special edition 2020: How Countries are
Performing on the Road to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-
global-competitiveness-report-2020 (дата звернення: 25.04.2022).
35. Competitiveness Ranking. Ukraine. IMD World Competitiveness online. URL: https:// worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/UA/wcy (дата звернення: 25.04.2022).
36.Doing business Measuring Business Regulations 2017. URL: https:// russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/
DB17-Full-Report.pdf (дата звернення: 25.04.2022).
37.Doing business Measuring Business Regulations 2018. URL: https://
russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/
DB2018-Full-Report.pdf (дата звернення: 25.04.2022).
38. Doing business Measuring Business Regulations 2019. URL: https://www.worldbank.org/
content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-
version.pdf (дата звернення: 25.04.2022).
39.Doing business Measuring Business Regulations 2020. URL: https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
(дата звернення: 25.04.2022).
40. Павленко Н., Челомбітько Т., Черняєва О. Теорія та практика недобросовісної
конкуренції в Україні. Економічний аналіз. 2021. Т. 31. No 1. С. 25–36. DOI: https://
doi.org/10.35774/econa2021.01.025.
41. шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову
революцію. Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. 416 с.
42. Ясько Ю. І. Інституційне забезпечення конкурентної політики держави.
Інвестиції: практика та досвід. 2020. No 19–20. С. 74–79. DOI: https://
doi.org/10.32702/2306-6814.2020.19-20.74.
43. Бойко А. В., шкуропадська Д. Б., Гладка Ю. А., Лебедева Л. В., Романенко В. А.,
Новікова Н. Л., штундер І. О. Стійкість економіки: оцінювання та забезпечення : монографія / за ред. А. В. Бойко. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 444 с. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2022.05.
44. Концептуально-методологічні трансформації економічної теорії XXI ст. : монографія / за ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 344 с.
45. Стратегічна ціна російської агресії для економіки України : аналіт. доп. / Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Собкевич О. В. та ін. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2022. 67 с.
46. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 No2120-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-ІХ (дата звернення: 25.04.2022).
47. Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : по- станова Правління Нац. банку України від 24.02.2022 No 18 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22 (дата звернення: 25.04.2022).
48. Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і по- слуг в умовах воєнного стану : постанова Каб. Міністрів України від 28.02.2022 No169 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2022-п (дата звернення: 25.04.2022).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-47

Цей запис також доступний на: Англійська

07.08.2022