СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОНФРОНТАЦІЇ ЯК ЗАГОСТРЕННЯ СУЧАСНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Панаса Мирного, 26
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

11-22

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:316.48

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується невизначеністю та суперечливістю розвитку. Конфронтація є однією із соціальних форм загострення суперечностей. А суперечність узагалі є джерелом всякого руху і розвитку. Основою економічного розвитку в ринковій системі є накопичення капіталу. Цей процес охоплює як первісне накопичення, так і накопичення в процесі відтворення капіталу. Накопичення капіталу має внутрішню суперечність, яка знаходиться в безперервному розвитку. Ця суперечність під впливом певних чинників загострюється та перетворюється у конфронтацію суб’єктів, що включені в процес накопичення капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний пошук у дослідженні соціально-політичних протиріч концентрується на виявленні джерел конфронтації та способів конструктивного розв’язання конфлікту на рівні соціально-політичних суперечностей. У той час як суттєві причини конфронтації треба шукати в глибинах економічних відносин, дослідження яких потребує особливої методології пізнання.
Формулювання цілей. Метою статті є пошук глибинних основ соціально-економічної конфронтації на рівні накопичення капіталу як основи функціонування ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. У процесі виробництва капітал розпадається на дві різні функціонально-структурні форми: капітал-засіб і капітал-суб’єкт. Капітал-засіб є вартістю, втіленою в речових засобах виробництва, у технологіях, в об’єктивованих знаннях, інституційних та інших умовах виробництва. А капітал-суб’єкт є вартістю, втіленою в людині, яка є учасником процесу виробництва. У процесі накопичення капіталу як основи розширеного відтворення і розвитку виробництва відбувається розподіл додаткової вартості у певному співвідношенні на капітал-засіб і капітал-суб’єкт. Закономірністю накопичення капіталу є зростання суб’єктно-засібної будови капіталу, яка має суперечливий характер. Вартість капіталу-засобу внаслідок техніко-технологічного, організаційно-інституційного і знаннєвого прогресу постійно збільшується, а вартість капіталу-суб’єкта зростає меншими темпами або навіть залишається майже незмінною. А оскільки вартість капіталу-
суб’єкта у відтворювальному процесі привласнюється найманими робітниками, а вартість капіталу-засобу належить капіталістам, то збільшується розрив між доходами капіталістів і найманих робітників. Таким чином, основна суперечність накопичення капіталу полягає в закономірному зростанні розриву між капіталом-засобом і капіталом-суб’єктом, що в соціальній сфері виражається як збільшення розриву між доходами і статками власників капіталу-засобу і власників капіталу-суб’єкта. На цю основоположну суперечність впливає ряд чинників, які її посилюють чи послаблюють. Одними із найбільш впливових сучасних чинників є фінансизація економіки та глобалізація, які дають змогу транснаціональним компаніям привласнювати додаткову вартість незалежно від того, в якій частині фінансово-економічного простору вона створювалася. Важливим чинником накопичення капіталу є закон вартості робочої сили. Заробітна плата найманих робітників не може суттєво перевищувати вартість робочої сили. Інакше, її власник перестане бути найманим робітником, а стане рантьє або капіталістом. Найбільш важливими формами руху
і розв’язання суперечностей накопичення капіталу є політика економічного зростання і політика зайнятості, які тісно пов’язані між собою. Політика зростання дає можливість збільшувати масу капіталу і таким чином компенсувати зменшення частки капіталу-суб’єкта. А політика зайнятості ставить завданням створення робочих місць. Конфронтація як форма загострення соціальних суперечностей виникає тоді, коли існуючі механізми розв’язання суперечностей не спрацьовують і протилежні сторони стають у конфліктне протистояння, яке порушує нормальний хід соціально-економічних процесів.
Висновки. Головним чинником, що визначає соціально-економічне підґрунтя конфронтації в Україні, є суперечності, притаманні накопиченню капіталу в умовах інверсійного типу ринкової трансформації, поєднаної з глобалізаційними процесами. Ці базові суперечності розгалужуються в цілу низку похідних суперечностей, протистоянь та конфліктів і створюють загальне конфронтаційне поле. Кардинальним шляхом усунення соціально-економічного підґрунтя конфронтації є пошук адекватних економічному стану України способів і форм розв’язання суперечностей накопичення капіталу шляхом переводу його з розподільчої сфери у сферу реального процесу розширеного відтворення з відповідними корекціями економічних і соціальних пропорцій на основі досягнення компромісу між громадянським суспільством, бізнесом і владою.
Коротка анотація до статті
Анотація. Розкрито соціально-економічну основу сучасного етапу загострення суспільних протиріч. Сутність соціально-економічних протиріч закладена в накопиченні капіталу. У процесі виробництва капітал розпадається на дві різні функціонально-структурні форми: капітал-засіб і капітал-суб’єкт. Вартість капіталу-засобу, що привласнюється капіталістом, внаслідок прогресу постійно збільшується, а вартість капіталу-суб’єкта, що привласнюється найманими робітниками, зростає меншими темпами. Це призводить до розриву між доходами і статками капіталістів
і найманих робітників. Це протиріччя загострюється в процесі фінансизації та глобалізації.

Keywords

конфронтація, накопичення капіталу, капітал-засіб, капітал-суб’єкт, фінансизація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 11-22

Bibliography

Biukenen, Dzh. M. (2004). Suspilni finansy i suspilnyi vybir: dva protylezhnykh bachennia derzhavy [Public finance and public choice: two opposing visions of the state]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].
Borysov, O. (2001). Prychyny sotsialno-ekonomichnykh konfliktiv v Ukraini [Causes of socio-economic conflicts in Ukraine]. Retrieved from http://www.ya.org.ua/old/brochure/2001/002/003.htm [in Ukrainian].
Eksperty vyyavili rekordnyy razryv mezhdu bogatymi i bednymi v mire [Experts revealed a record gap between the rich and the poor in the world]. (2017). Retrieved from http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/16/1583374.html [in Russian].
Faux, J. (2016). Trade policy – time to start over. Retrieved from http://www.epi.org/publication/u-s-trade-policy-time-to-start-over/.
Lisovytskyi, V. M. (2004). Teoretychni problemy «Kapitalu» K. Marksa [The theoretical problems of Capital K. Marx]. Retrieved from http://buklib.net/books/24536/ [in Ukrainian].
Rayh, R. (2012). Posleshok. Ekonomika buduschego [Afterbush. Economy of the future]. Moskva: Karera Press [in Russian].
Siuriupa, V. M. (2004). Osnovy konfliktolohii ta teorii perehovoriv [The basics of conflictology and theory of negotiations]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
Veblen, T. (1984). Teoriya prazdnogo klassa [Theory of an idle class]. Moskva: Progress [in Russian].
Vynoslavska, O. V. (2016). Funktsii ta struktura spilkuvannia [Functions and structure of communication]. Retrieved from http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part5/5202.htm [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S., & Samko, N. H. (2016). Finansializatsiia u vodoverti hlobalnoi ekonomiky [Financialisation in the tramway of the global economy]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-11

17.02.2018