ПРАВОВА ДОПОМОГА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ: ЗМІСТОВНІ РІВНІ ТА ФОРМИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

83 - 92

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:340-048.88

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою та фактором розвитку правової економіки є правова допомога як професійні дії юристів, спрямовані на забезпечення правомірної поведінки населення, суб’єктів господарювання та реалізацію і захист їх прав та свобод. Важливим напрямом теоретичного аналізу змісту, форм напрямів розвитку правової допомоги є з’ясування місця та ролі юридичного консалтингу, метою якого є досягнення певного правового результату та забезпечення вигоди замовників правових послуг, а також отримання прибутку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасний період представники як економічної, так і правової науки залишають поза увагою місце та роль юридичного консалтингу в системі правової допомоги, розвиток якої забезпечує доступ громадян до правосуддя, що є нагальною проблемою розбудови правової економіки в Україні.
Формулювання цілей. Метою статті є розкриття змістовних особливостей правової допомоги, що надається суб’єктами юридичного консалтингу.
Виклад основного матеріалу. У сучасних нормативних, наукових та прикладних джерелах для характеристики професійних практичних дій фахівців з правознавства використовуються поняття «правова допомога», «правнича допомога», «юридична допомога», у трактуванні змісту яких слід виокремити два головних підходи: ототожнення і розмежування, якщо на відміну від трактування правової допомоги як надання правових послуг, по-перше, змістом поняття правнича допомога визначається джерело правових послуг – фахівці з правознавства. При цьому джерелом правничої допомоги не слід вважати виключно адвокатів. Вона полягає не тільки у представництві у суді і захисті суб’єкта права, а й у консультуванні з різних правових питань, тлумаченні нормативних актів, юридичному супроводі господарської діяльності фізичних і юридичних осіб, підготовці певних документів тощо, що складає зміст послуг юридичного консалтингу. По-друге, у розумінні юридичної допомоги основою вважається правознавчий зміст професійної діяльності юристів з допомоги фізичним і юридичним особам у розв’язанні правових проблем.
Поняття правової, правничої, юридичної допомоги відображають різні змістовні рівні допомоги юристів у розв’язані правових проблем:
– соціальний рівень: правова допомога як соціальна послуга;
– професійний рівень: професійна правнича допомога (допомога фахівців із права);
– конкретно-практичний рівень: юридична допомога (надання певної юридичної послуги).
Якщо при характеристиці практичної юридичної діяльності спиратися на її соціальний зміст, то професійні послуги юриста є правовою допомогою; якщо ж на її суб’єкта (джерело правових послуг), то це професійна правнича допомога, оскільки вона надається фахівцем із правознавства; якщо на правознавчо-нормативний зміст конкретної правової послуги, то це юридична допомога.
Отже, по-перше, за своїм змістом поняття «правова допомога», «юридична допомога» і «правнича допомога» взаємопов’язані, але не є синонімами, оскільки відображають різні рівні практичної юридичної діяльності. По-друге, для визначення професійних дій суб’єктів юридичного консалтингу більш точним є термін «юридична допомога», який відображає характер консультант-клієнтських відносин у процесі юридичного консультування: замовник – певна юридична чи фізична особа; джерело – юрист певної кваліфікації; юридична послуга – професійні дії юриста з розв’язання правової проблеми, що мають конкретно-нормативний зміст.
Професійна правова допомога може бути для тих, хто її потребує, безоплатною і платною. Безоплатна правова допомога фізичним особам гарантується державою, повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел та розділяється на первинну і вторинну. Це державна гарантія, яка забезпечує рівний доступ населення до правових знань та інформації, реалізацію та захист їх прав і свобод. Слід підкреслити, що така правова допомога є безоплатною для її отримувача, а щодо її джерела-юриста, то, по-перше, вона є витратною, оскільки її надання потребує певних витрат на пошук інформації,
складання документів тощо; по-друге, на її фінансування, зокрема компенсацію витрат, спрямовуються кошти державного і місцевих бюджетів.
Виходячи з аналізу змісту безоплатної правової допомоги, фізичним особам можна стверджувати, що юридичний консалтинг не має до неї ніякого відношення, оскільки це суперечить природі підприємницької діяльності з надання юридичних послуг. Але, у сучасний період розвивається консалтингова діяльність «рro bono» (від лат. pro bono publico – заради суспільного блага) – це добровільні професійні дії юристів з надання юридичної допомоги тим, хто її потребує, але має фінансові, соціальні та інші обмеження щодо її отримання, на засадах добровільності, безоплатності, некомпенсованості витрат, професійності, соціальної ефективності та співпраці з громадськими організаціями. Юридичні практики «рro bono» сприяють подоланню існуючих для малозабезпечених верств населення, неприбуткових громадських організацій фінансових бар’єрів доступу до правових знань, професійної правової допомоги, правосуддя.
Висновки. Таким чином, змістовне розмежування понять правової, правничої, юридичної допомоги пов’язано з застосуванням різних критеріїв щодо визначення змісту професійних дій юристів з реалізації та захисту прав і свобод громадян та організацій: 1) процес надання правових послуг – правова допомога; 2) правники як джерело правової допомоги – професійна правнича допомога; 3) конкретна юридична послуга, яка складає правознавчий зміст правової допомоги – юридична допомога. Юридичний консалтинг, сприяючи розв’язанню правових проблем фізичних і юридичних осіб, є складовою системи правової допомоги як важливого елемента правової економіки. Зміст допомоги, що надається суб’єктами юридичного консалтингу, має соціальний, професійний та конкретно-практичний рівні. Вона має ознаки правової та професійної правничої допомоги, але більш точно її зміст визначає поняття «юридична допомога». Як платна юридична допомога, послуги юридичного консалтингу відрізняються від професійної правничої допомоги метою отримання прибутку. Безоплатна юридична допомога у сфері юридичного консалтингу здійснюється у формі юридичних практик «pro bono», розвиток яких забезпечує реалізацію соціальної ролі та соціальної відповідальності юридичного бізнесу у розбудові правової економіки.
Коротка анотація до статті
Анотація. Розкрито загальне та особливе у змісті понять правової, правничої, юридичної допомоги. Визначено місце та роль юридичного консалтингу в системі правової допомоги. Розкрито соціальний, професійний та конкретно-практичний рівні послуг юридичного консалтингу як підприємницької форми юридичної допомоги.

Keywords

правова економіка, правова, правнича, юридична допомога, юридичний консалтинг, соціальна відповідальність юридичного консалтингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

83-92

Bibliography

Anikieiev, H. B. (2012). Yurydychna dopomoha yak riznovyd pravookhoronnoi diialnosti. Pravo i bezpeka – Right and safety. 1 (43),126-131 [in Ukrainian].
Khmelevska, N. V. (2016). Rozmezhuvannia poniat «pravova dopomoha» ta «iurydychna dopomoha» yak osnova tsilisnoi systemy pravovoi dopomohy. Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine – Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine, 3 (25), 143-149. [in Ukrainian].
Konstytutsiia Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80/page [in Ukrainian].
Pravova dopomoha – Vikipediia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki [in Ukrainian].
Pro bezoplatnu pravovu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 02. 06. 2011 r. № 3460-VI. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 [in Ukrainian].
Pro sotsialni posluhy/ Zakon Ukrainy vid 19. 06. 2003 r. № 966-IV. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15 in Ukrainian].
Pro sudoustrii i status sudii. Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402 – VIII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 [in Ukrainian].
Zaborovskyi, V. V. (2016). Profesiina diialnist advokata-tse pravova, yurydychna chy profesiina pravnycha dopomoha? Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/nvuzhpr_2016_38(2)__37.pdf [in Ukrainian].
Zaborovskyi, V. V. (2016). Spivvidnoshennia poniat «pravova dopomoha» ta «pravova posluha» v aspekti vyznachennia sutnosti profesiinoi diialnosti advokata. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University. Retrieved from http://visnyk juris.uzhnu.uz.ua/file/No.40/part_2/33.pdf [in Ukrainian].

Code DOI

16.11.2017