ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Полтава, Першотравневий проспект, 24

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

26-35

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

332.025.27:330.322

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Головними суб’єктами міжнародних економічних відносин (МЕВ) є національні господарства, регіональні інтеграційні угруповання країн, транснаціональні корпорації (ТНК) та міжнародні організації. Під впливом глобальних тенденцій інтернаціоналізації виробництва й капіталу вони відіграють провідну роль у розвитку міжнародних економічних відносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням транснаціоналізації світової економіки та різним аспектам діяльності ТНК присвячено велику кількість досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Разом із тим додаткового дослідження потребують питання, пов’язані з обґрунтуванням ролі ТНК і транснаціоналізаційних процесів у розвитку міжнародних економічних відносин.
Формування цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей транснаціоналізації та ролі транснаціональних корпорацій на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин.
Виклад основного матеріалу. Транснаціоналізація є головною рушійною силою економічного розвитку, адже надходження фінансових ресурсів сприяє покращенню економічного стану країн, дозволяє бути активним гравцем не лише на локальному ринку, а й на зарубіжному. В XXI ст. процеси транснаціоналізації значно посилилися. Близько половини світового промислового виробництва і зовнішньої торгівлі зосереджено в ТНК. Проте панівну роль у світовій економіці відіграють лише потужні компанії. Економічний потенціал деяких із них перевищує економічний потенціал не лише окремих країн, а й регіонів світу. Транснаціональний капітал володіє третиною всіх виробничих фондів і виробляє майже половину загальнопланетарного продукту.
Наразі за характером і формами прояву, дії ТНК у міжнародних економічних відносинах багато в чому збігаються з діяльністю держав, що дозволяє експертам заявляти про ідентичність дій і проявів ТНК та держав у глобальній політиці й економіці. Транснаціоналізація перетворила ТНК із суб’єктів на об’єкти міжнародної політики, які активно беруть участь у всіх глобальних процесах, що відбуваються у світі. Нарівні з промислово розвиненими країнами вони мають вагомий вплив в політиці, економіці, у фінансово-інвестиційній, інформаційній, науково-технічній, військовій, технологічній, екологічній сферах. Ці компанії реалізують власну корпоративну дипломатію та створюють свою, корпоративну ідеологію.
Здійснений аналіз доводить, що провідну роль у міжнародних економічних відносинах відіграють ТНК США, але в ХХІ ст. цей розрив поступово скорочується за рахунок розвитку ТНК держав Західної Європи, Японії та країн, що розвиваються. Водночас транснаціоналізація посилює розвиток багатогалузевих компаній, діяльність яких широко диверсифікована в багатьох галузях і сферах. Також збільшуються сукупні валютні резерви ТНК, що перевищують сукупні резерви всіх центральних банків світу. Тому переміщення їхньої незначної маси грошей здатне змінити паритет національних валют, що суттєво вплине на перебіг міжнародних економічних відносин.
Суттєвою ознакою сучасної транснаціоналізації є збільшення видатків ТНК на науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки. При цьому дедалі більшу роль у науково-технологічній стратегії ТНК відіграють приймаючі країни, що в більшій мірі позитивно впливає на їх розвиток.
Висновки. В умовах глобалізації значно посилюються процеси транснаціоналізації, завдяки чому ТНК стають рівноправними учасниками міжнародних економічних відносин. Добробут країни, її участь у міжнародному поділі праці, рівень інтегрованості у світове господарство та її міжнародна конкурентоздатність дедалі більшою мірою залежать від того, наскільки успішна діяльність ТНК, що базуються в її економіці. Крім того, капіталовкладення ТНК в іноземну економіку – активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок створення за кордоном нових ринків і експорту частини виробленої корпораціями продукції у створені закордонні філії. Таким чином, для країни базування відкривається доступ до нових ємних ринків.
Провідна роль ТНК у міжнародних економічних відносинах пояснюється тими обставинами, що вони є найбільш динамічним елементом світового господарства, домінуючим фактором міжнародної спеціалізації та міжнародної торгівлі. Для ТНК не існує поняття національних чи регіональних кордонів: відносини спеціалізації та кооперації встановлюються і розвиваються між підприємствами, які розташовані у різних країнах, але належать до однієї корпорації.
Коротка анотація статті
Досліджено роль і масштабність транснаціональних корпорацій та процесу транснаціоналізації. Систематизовано основні характеристики їх діяльності. Наведено перелік найбільших ТНК світу. Проаналізовано динаміку прямого іноземного інвестування ТНК за регіонами світу. Розкрито значення транснаціоналізації у системі сучасних міжнародних економічних відносин.

Keywords

Міжнародні економічні відносини, транснаціональні корпорації, транснаціоналізація, міжнародна діяльність, прямі іноземні інвестиції, злиття та поглинання, НДДКР, світове господарство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 26-35

Bibliography

Dunning, J. (1998). Location and the multinational enterprise: A neglected factor (1998). Journal of International Business Studies, 29 (1), First Quarter, 45-46. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.581.1880&rep=rep1&type=pdf.
Hryn, O. V. Rol TNK v suchasnii svitovii ekonomitsi [TNC role in present days global economy]. Retrieved from http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3061/2749 [in Ukrainian].
Kryvoviaziuk, I. V. (2016). Suchasne traktuvannia ta dynamizm rozvytku sektoru transnatsionalnykh korporatsii svitu [Modern discussing and development dynamics of
Global transnational corporations sector]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and nationals Economic Problems,13, 74–78 [in Ukrainian].
Levkivskyi, V. M. (2017). Systema mizhnarodnoho vyrobnytstva TNK: suchasni osoblyvosti ta novitni tendentsii [TNC international manufacture system: modern peculiarities and current tendencies]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, 2, 53–58 [in Ukrainian].
Popova, Yu. (2014). Rol transnatsionalizatsii svitovoi ekonomiky v aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti Ukrainy [The global economy transnationalization role in Ukraine
investment activity intensifying]. Kharkiv National Agrarian V. V. Dokuchaev University, Collection of Research Papers, 5, 141–146 [in Ukrainian].
Zaharii, V. K. (2017) Transnatsionalizatsiia ta yii vplyv na ekonomiku Ukrainy [Transnationalization and its influence on Ukraine’s Economy]. Svitova ekonomika ta mizhnarodni vidnosyny intelekt XXI–International Economy and International Relations Intelligence XXI, 3, 16–22 [in Ukrainian].
Markusen, J. R. & Venables, A. J. (1998). Multinational firms and the new trade theory. Journal of International Economics, 46, 183–203. Retrieved from https://www.princeton.edu/~erossi/courses_files/Markusen.pdf.
Wyrzykowska, M. (2016). Role of transnational corporations in the international trade. Retrieved from http://www.etsg.org/ETSG2016/papers/Wyrzykowska.pdf.
The Global 500: The Top 10 (2017). Retrieved from http://fortune.com/global500/.
The 2017 Global Innovation 1000 study (2017). Retrieved from https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#GlobalKeyFindingsTabs4.
World Investment Report 2017 (2017). Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf.

Code DOI

15.11.2017