ЗМІШАНА ВИНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ЇЇ ВИДИ ТА ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (Частина друга)

Автор

, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

26.05.2023

Номер випуску

2023-№2 (53)

Cторінка

48-65

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.001

ISSN print

2411-5584

Анотація

Авторами на основі цілісного підходу до вирішення проблем, поставлених у їх першій статті у збірнику наукових праць «Економічна теорія та право», №1 (52), 2023 рік, обґрунтовано доцільність визначення змішаної вини як родового поняття, яким позначається особливе, неоднорідне психічне ставлення особи до вчиненого діяння і його наслідків у межах суб’єктивної сторони одного й того самого складу кримінального правопорушення. Доведено, що в межах специфічної суб’єктивної сторони, притаманної деяким складам кримінальних правопорушень, мають місце щонайменше три види різного за своєю сутністю психічного ставлення особи до вчиненого діяння і його наслідків, які доцільно позначати такими термінами, як «подвійна», «складна» й «комбінована» вина. При цьому їх не слід протиставляти одне одному, тому що вони віддзеркалюють особливості суб’єктивної сторони того чи іншого складу кримінального правопорушення і самі по собі є видами більш широкого поняття «змішана» вина.

Ключові слова

суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, вина, змішана вина, подвійна вина, складна вина, комбінована вина

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

48-65

Список літератури

1. Зінченко І. О., Шевченко Є. В. Сучасні погляди на праворозуміння в контексті апгрейду кримінального законодавства України. Економічна теорія та право. 2022. №1 (48). С. 81–103. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2022‑48‑1‑81.
2. Бажанов М. І. Вибрані праці / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Право, 2012. 1244 с.
3. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск : Пороги, 1992. 166 с.
4. Борисов В. І. Вибрані твори / уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін. ; від. за вип. М. В. Шепітько. Харків : Право, 2018. 784 с.
5. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений. Киев : Политиздат Украины, 1985. 120 с.
6. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 9‑те, перероб. та допов. Київ : Алерта, 2023. 576 с.
7. Коржанський М. Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини : монографія. Київ : Атіка, 2004. 216 с.
8. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. Київ : А. С. К., 2001. 352 с.
9. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. 2‑ге вид. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 512 с.
10. Пинаев А. А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т, 1984. 51 с.
11. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. Киев : Наукова думка, 1978. 303 с.
12. Харченко В. Б. Проблема змішаної (складної) форми вини у злочинах, при вчиненні яких порушуються права на об’єкти інтелектуальної власності. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2017. №1 (15). С. 146–158.
13. Шевченко Є. В., Зінченко І. О. Змішана вина у кримінальному праві України: її види та вплив на кваліфікацію кримінальних правопорушень (Частина перша). Економічна теорія та право. 2023. № 1 (52). С. 87–104. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-52-1-87.
14. Шевченко Є. В. Злочини з похідними наслідками. Харків : Вид-во СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. 215 с.
15. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6‑те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 584 с.
16. Касынюк В. И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств : текст лекций. Харьков : Юрид. ин-т, 1979. 58 с.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2023‑53‑2-48

26.05.2023