СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

161-167

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546.7

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто механізми та суб’єктний склад державного контролю за процесами економічної концентрації у розвинених країнах світу. З’ясовано вплив цих процесів на господарський правопорядок. Досліджено позитивні та негативні аспекти. Проаналізовано та запропоновано конкретні шляхи вдосконалення вітчизняного контролю за процесами економічної концентрації з метою забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Keywords

Процеси економічної концентрації, державний контроль, антимонопольне законодавство, конкуренція, повноваження та компетенція.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 161-167

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Господарсько-правова політика як функція та інструмент діяльності держави / Д. В. Задихайло // Процеси економічної глобалізації та напрями модернізації правового господарського порядку в Україні : матер. круглого столу (м. Харків, 26 квіт. 2012 р.) / редкол. Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, В. С. Мілаш. — Х.: Юрайт, 2012. — С. 12-17.
2. Щербина В. С. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання / В. С. Щербина // Юрист України. — 2011. — №2 (15). — С.30-33.
3. Васильева К. С. Государственный контроль за монополистической деятельностью (сравнительный анализ стран развитой рыночной экономики и России) [Електронний ресурс] / К.С. Васильева, М.Е. Коновалова. — Режим доступу: www.rae.ru/forum2012/231/345 . — Заголовок з екрану.
4. Кабиллу А. М. Государственный контроль за концентрацией капитала / А. М. Кабиллу // Екон. вісн. Донбасу. — 2009. — № 1. — С. 61-69.
5. Ковалькова М. В. Государственный антимонопольный контроль в российском и американском праве: сравнительно-правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / М. В. Ковалькова ; Ставропол. гос. ун-т. — Ростов н/Д, 2006. — 26 с. — Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ gosudarstvennyiantimonopolnyi-kontrol-v-rossiiskom-i-amerikanskom-zakonodatelstve-sravnitel.
6. Регулювання відносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві європейського союзу та в Україні / за ред. Мережка О.О. — К. : Центр учб. літ., 2007. — 120 с.
7. Лайкова М. С. Досвід організації та правового забезпечення антимонопольної діяльності в Сполучених Штатах Америки [Електронний ресурс] / М.С. Лайкова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія ПРАВО. — 2012. — Вип. 19. — Том 2. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/1737. — Заголовок з екрану
8. Борисенко З. М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.01.01 / З. М. Борисенко ; Об’єднаний ін-т економіки НАН України. — К., 2004. — 36 с.
9. Шмуклерман Б. Поняття концентрації суб’єктів господарювання / Б. Шмуклерман // Підприємство, госп-во і право. — 2004. — № 9. — С. 44-46.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

24.04.2013