СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

149-157

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.25

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено стан імплементації європейських правових стандартів місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто та проаналізовано ключові положення міжнародних документів, що містять європейські правові стандарти місцевого самоврядування, оцінено ступінь їх імплементації у законодавство України. Констатовано необхідність обов’язкового врахування європейських правових стандартів при нормотворчій роботі у сфері місцевого самоврядування.

Keywords

Європейські правові стандарти місцевого самоврядування, місцеве самоврядування, Рада Європи.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 149-157

Bibliography

1. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми [Текст] : монографія / І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, К. М. Вітман, О. В. Скрипнюк та ін. ; за ред. І. О. Кресіної. — К. : Логос, 2009. — 480 с.
2. Нудельман, В. Місцеве самоврядування — шляхи розвитку [Текст] / В. Нудельман // Проблеми реформування публічної влади : зб. матер. та док. ; заг. ред. Р. П. Безсмертного; наук. ред. М. Пухтинський. — К. : Атіка, 2009. — С. 266–273.
3. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. [Текст]. — Страсбург, 1985.
4. Статут Ради Європи 05.05.1949 [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2004. — 26 лип. 2004. — Ст. 1733, преамбула та ст. 1.
5. Погорілко, В. Ф . Муніципальне право України [Текст] : підручник / В. Ф . Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю. Ю. Бальций и др. / за ред. Баймуратова М. О. — 2-ге вид., доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 720 с.
6. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21.05.1980 [Текст] / Офіц. вісн. України 2006. — 15.03.2006. — Ст. 585.
7. Гарагонич, В. В. Концептуальні засади транскордонного співробітництва України [Текст] / В. В. Гарагонич // Наук. пр. : наук.-метод. журн. — Історія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. — Т. 115. — Вип. 102. — С. 69–74
8. Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 р. : постанова Верхов. Ради України від 14 липня 1993 р. [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 369.
9. Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року» та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями : Закон України від 24.06.2004 № 1879-IV [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 534.
10. Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) [Текст]. — 16.11.2009.
11. Електронний ресурс. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_947
12. Про транскордонне співробітництво : Закон України вiд 24.06.2004 року № 1861-IV [Текст] // Голос України. — 2004. — № 134 (зі змінами).
13. Концепція Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011–2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1838-р [Текст] // Уряд. кур’єр. — 29.09.2010. — № 180.
14. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. [Текст]. — Страсбург, 1985.
15. Гірняк, М. В. Європейська Хартія місцевого самоврядування в Україні: питання реалізації та контролю [Текст] / М. В. Гірняк — Львів : Каменяр, 2004 — 57 с.
16. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України. № 452/97-ВР від 15.07.1997 [Текст] // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 133-134. — 24.07.97.
17. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади від 16.11.2009 року [Текст].
18. Електронний ресурс. — режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/207.htm
19. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 року м. Страсбург [Текст]. — Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / за заг. ред. А. П. Яценюка. — К. : Парламент. в-во, 2007. — С. 137–145.
20. Балабанова, І. Міжнародні стандарти регіональної політики держав — членів Ради Європи та Європейського Союзу [Текст] / І. Балабанова // Порівняльно-правові дослідження : укр.-грец. міжн. наук. юрид. журнал, 2008. — № 2 : Глобалізація і право. Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. — С. 181–191.
21. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин : Закон України № 802-IV від 15.05.2003 [Текст] // Уряд. кур’єр. — 2003. — № 105.
22. Європейська ландшафтна конвенція від 20 жовтня 2000 року м. Флоренція — Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування [Текст] / за заг. ред.А. П. Яценюка. — К. : Парламент. вид-во, 2007. — С. 145–155.
23. Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції : Закон України № 2831-IV (2831-15) від 07.09.2005 [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 2005. — № 51. — Ст. 547.
24. Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 825-р вiд 11.06.2008 [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2008 р. — № 43. — Ст. 1427.
25. Гук, А. Україна та Конгрес Ради Європи — сучасний стан співробітництва// Проблеми формування доброчесного, належного місцевого врядування [Текст] / А. Гук : зб. матер. та док. / заг. ред. М. Пухтинського. — К. : Атіка 2008. — С. 516–523
26. Европейская хартия городов II. Манифест новой урбанистики — 29 мая 2008 г. в Страсбурге [Текст]. — 15 c.
27. Електронний ресурс. — режим доступу: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1302971&Site=COE
28. Бенуа-Ромер, Ф., Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського простору [Текст] / Ф. Бенуа-Ромер, Г. Клебст ; пер. з англ. — К. : К.І.С., 2007. — 232 с.
29. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування [Текст] / за заг. ред.А. П. Яценюка. — К. : Парламент. вид-во, 2007. — 608 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.12.2010