ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2010

Issues number

2010 - № 3

Page

127-134

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5:347.734

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті розглянуто актуальні для господарсько-правової науки та практики питання правової регламентації державного регулювання банківських відносин та їх джерел, які сьогодні знаходяться у стані активного реформування, що потребує певної адаптації до стандартів ЄС та необхідності розробки механізму їх перегляду.

Keywords

Банки, держава, регулювання, правова регламентація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 127-134

Bibliography

1. Гетманцев Д. О. Банківське право України / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 344 с.
2. Консультації щодо підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні: Зелена книга [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/ others/zelena_kniga.pdf
3. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238 (з наст. змін.). — Режим доступу: //http://zakon1.rada.gov.ua
4. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відом. Верхов. Ради України. — 2001. — № 5–6. — Ст. 30 (з наст. змінами).
5. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ // Уряд. кур’єр. — 2001. — 29 серп. (№ 154).
6. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік : Рішення Ради Нац. Банку України від 10.09.2009 р. № 10. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0010500-09
7. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 29. —
Ст. 367.
8. Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі (інформаційно-аналітична довідка) [Електронний ресурс] // Офіц. сайт М-ва закордон. справ України. — Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/19083.htm
9. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні / Д. Кирилюк // Юрид. журн. — 2006. — № 12. — Режим доступу: //http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2484

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

20.09.2010