ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ ІНСТИТУТІВ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

35-57

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1: 005.35

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку комплементарних інститутів підтримки інноваційних підприємств регіонів. Аналізуються елементи інституційної інфраструктури інноваційної діяльності. Досліджено особливості розвитку фінансування інноваційних підприємств у регіонах та стримуючі фактори цього процесу. Обґрунтовано напрями структурних перетворень як конкретного регіону, так і економіки в цілому.

Ключові слова

інноваційні підприємства, комплементарні інститути, інституційна інфраструктура, регіональні особливості, фінансування інноваційних підприємств, інноваційна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

35-57

Список літератури

1. Бажал Ю. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику «держава – університети – промисловість». Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 76–88.
2. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток. Київ: Оранта, 1997. 286 с.
3. Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу: проблеми організації та розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2008. Вип. 99–100. С. 20–22.
4. Данилишин Б., Чижова В. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України. Економіка України. 2004. № 3. С. 4–11.
5. Долішній М. Регіональна політика та механізми її реалізації. Київ: Наукова думка, 2003. 502 с.
6. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. Київ: ІЕП НАНУ, 1999. 254 с.
7. Федулова Л. І. Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 62–71.
8. Студенніков І., Ткаченко В. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і проблеми формування. Економічний часопис – XXI. 2005. № 9–10. C. 36–40.
9. Шинкарук Л. В., Бевз І. А., Барановська І. В. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / за ред. Л. В. Шинкарук. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозування НАН України», 2015. 304 с.
10. Мазур К., Ціхановська В. Формування інноваційної інфраструктури України. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2010. № 2. С. 69–76.
11. Дубина М., Шишкіна О. Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С. 80–86.
12. Кучер Р. Вплив банківської системи на економіку України. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/897 (дата звернення: 08.01.2020).
13. Мазаракі А., Волосович С. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 1. С. 5–23.
14. Офіційний сайт статистичної служби Європейського союзу. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (дата звернення: 08.01.2020).
15. COSME. Europe’s programme for small and medium-sized enterprises. URL: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ (дата звернення: 08.01.2020).
16. Апостолюк О. Державна фінансова підтримка розвитку малого підприємництва : дис. … канд. екон. наук. Київ, 2017. 214 с.
17. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.01.2020).
18. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012–2017 роках: статистичний збірник. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Державної служби статистики України», 2017. 289 с.
19. Макаренко М. В. Забезпечення інноваційної моделі соціально-економічного розвитку регіону. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С.64–73.
20. Норкіна Т. П., Скарбун З. А., Тарханова Н. О. Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємств як основа структурних перетворень економіки регіону. Економіка будівництва і міського господарства. Реформування організаційних структур та корпоратизація економіки. 2009. Т. 5. № 2. С. 113–124.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-35

21.02.2020