ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Автор

, аспірант, Харків, пл. Свободи, 4

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

65-77

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.5

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито, що інституційні фактори найбільшою мірою сприяють збалансованому розвитку ринку праці, зниженню його соціальної напруги, подоланню його структурної диспропорції і підвищенню рівня оплати праці. Обґрунтовано, що ефективні інституційні умови функціонування ринку праці залежать не тільки від наявності ефективних інститутів, що регулюють ринок праці та соціально-трудові відносини, але і від їх злагодженої комплементарної взаємодії.

Keywords

Нестандартна зайнятість, ринок праці, інституційні умови, інституційне середовище, компліментарність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 65-77

Bibliography

1. Гончарова С. Ю. Аналіз інституційного середовища вітчизняного ринку праці / С. Ю. Гончарова, Ю. В. Осадча // Наук. вісн. Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2011. – Ч. II. – № 4 (49). – С. 63–67.
2. Штундер І. О. Інституційні важелі формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку / І. О. Штундер // Вчені зап. Університету «КРОК». – 2014. – Вип. 35. – С. 40–47.
3. Штундер І. О. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України / І. О. Штундер // Вісн. КНТЕУ. – 2015. – № 1. – С. 22–33.
4. Давидюк Л. П. Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці / Л. П. Давидюк // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Терноп. нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2015. –
Т. 20. – С. 30–34.
5. Бойчук Н. С. Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації соціально-трудових відносин / Н. С. Бойчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спецвип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – К. : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 139–147.
6. Моторна І. І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток : автореф. дис. … канд. екон. наук / І. І. Моторна. – К. : КНЕУ, 2009. – 20 с.
7. Колот А. М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации / А. М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 3. – С. 10–13.
8. Юрчик І. Б. Аналіз сучасного стану ринку праці в Україні / І. Б. Юрчик // Вісн. ЖДТУ. – 2015. – № 1. – С. 178–182.
9. Скиба М. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС / М. Скиба // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 107–116.
10. Бражко О. В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні / О. В. Бражко // Економiка та держава. – 2010. – № 1. – С. 79–81.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.09.2015