СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

218-228

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.1:340.134 (477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена: теоретико-правовому дослідженню систематизації законодавства в галузі залізничного транспорту; аналізу наявної нормативно-правової бази сучасного законодавства України з питань діяльності залізничного транспорту.

Keywords

Систематизація законодавства, кодифікація господарського законодавства, залізничний транспорт, законодавство про залізничний транспорт.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор Д. В. Задихайло, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор І. В. Яковюк, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 218-228

Bibliography

1. Васильєв А. Правове управління транспортною системою України: окремі проблеми / А. Васильєв, А. Мілашевіч // Право України. – 2000. – № 1. – 114 с.
2. Макаренко М. В. О снови правого регулюваня діяльності залізниць України / М. В. Макаренко, В. Б . Голубничий, Н. С. Нечипоренко ; за заг. ред. М. В. Макаренка. – К. : Київ. ун-т економіки і технологій транспорту, 2005. – 261 с.
3. Словарь иностранных слов / гл. ред. Ф. Н. Петров. – 9-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1982. – 608 с.
4. Остапенко Ю. І. Напрями та зміст модернізації законодавчого регулювання телекомунікаційних відносин в Україні : монографія / Ю. І . О стапенко. – Х. : Юрайт, 2014. – 190 с.
5. Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества / В. Н. Карташов. – Ярославль, 1995. – Ч. І . – С. 117.
6. Кудрявцева В. В. Методологічні питання кодифікації інвестиційного законодавства / В. В. Кудрявцева // Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колектив. моногр. / за ред. наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х., 2013. – Т. 2. – С. 223–281.
7. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2011. – 584 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.06.2015