ПІДПРИЄМНИЦТВО У НЕСВІТСЬКИХ КРАЇНАХ І РЕЛІГІЙНИХ ДОКТРИНАХ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

34-44

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

310.16:2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Проаналізовано вплив релігії на підприємницьку діяльність у несвітських державах і у цьому контексті розуміння бізнес-активності у релігійних доктринах. Вказується, що зв’язки між релігією як соціальною системою і підприємництвом виявляються у декількох аспектах: 1) етична оцінка підприємництва і бізнес-процесів; 2) унеможливлення певних видів бізнес-діяльності і господарських операцій; 3) створення особливих секторів економіки, які обслуговують релігійні потреби; 4) діяльність церков і релігійних громад як бізнес-агентів. Підходи, які релігійні інститути формують щодо економіки і бізнесу, знаходять своє відображення у відповідних доктринах. Аналіз цих доктрин свідчить, що вони мають швидше соціальне, ніж економічне значення. Вони не прагнуть вирішувати проблеми економічного
розвитку, а сконцентровані на позитивних і негативних наслідках такого розвитку для людини, держави, суспільства, людства в цілому.

Keywords

Економіка, бізнес, підприємництво, релігія, несвітські держави.

Рецензент

доктор економічних наук, професор О. А. Гриценко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 34-44

Bibliography

1. Вовк І. А. Економіка і християнська релігія: проблеми і напрями дослідження / І. А. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – № 4 (15). – С. 98–104.
2. Вовк І. А. Економічна, правова і релігійна системи суспільства: аспекти взаємовідносин (на прикладі християнства) / І. А. Вовк // Правове регулювання релігійного життя: історія, сучасність, перспективи : матеріали VI міжнар. «круглого столу», 21 груд. 2013 р. / МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. – Х. : Вид-во «ФОП Корецька Л. О.», 2014. – С. 10–18.
3. Вовк Д. О. Економіка і право: проблеми розуміння співвідношення / Д. О. Вовк, І. А. Є фіменко // Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2011. – № 2 (5). – С. 135–146.
4. Вовк І. А. Економічна поведінка і правове регулювання (на прикладі інституту інтелектуальної власності) / І. А. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2014. – № 4 (19). – С. 18–29.
5. Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2014. – 386 с.
6. Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи / Ю. Хабермас ; пер. с нем. М. Б . Скуратова. – М. : Весь мир, 2011. – 336 с.
7. Тимчик О. А. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу : монографія / О. А. Тимчик. – К. : КНТ, 2014. – 410 с.
8. Гуревич А. Я. И збранные труды. Культура средневековой Европы / А. Я. Гуревич. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 544 с.
9. Ганс Сакс. Шванки : пер. с нем. / Ганс Сакс. – Харьков : Литера Нова, 2009. – 288 с.
10. Климент Александрийский. Увещевание к язычникам / Климент Александрийский ; пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Б ратухина. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2010. – 288 с.
11. Кардави Ю. Дозволенное и запрещенное в исламе / Ю. Кардави ; пер. с англ. М. Саляхетдинова. – 2-е изд., доп. – М. : Умма, 2005. – 352 с.
12. Цивільний кодекс України від 16.01.2013 р. № 435-IV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11 (28.03.2003). – Ст. 461.
13. Митрохин Н. Р усская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы / Н. Митрохин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Нов. лит. обозрение, 2006. – 656 с.
14. Документи Другого Ватиканського Собору (1962–1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі : пер. з лат. / Укр. католиц. ун-т. – Львів : Свічадо, 2014. – 608 с.
15. Основы социальной концепции Русской православной церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html.
16. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. – Львів, 2011. – 336 с.
17. Варфоломей, патриарх. Приобщение к таинству: Православие в третьем тысячелетии / Варфоломей, патриарх. – М. : Эксмо, 2008. – 368 с.
18. Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, принятый 04.02.2005 г. на VIII Всемирном Русском Народном Соборе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kpp-russia.ru/club/ dokumenty/svod-nravstvennyx-principov-i-pravilv-xozyajstvovanii/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.03.2015