РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

126-137

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7 (477): 001.895

ISSN print

2218-8010

Abstract

Запропоновано зміну законодавчого поняття «технологія». Подано визначення категорій технологічної безпеки: «обіг технологій», «критична технологія», пропонується внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» для кращої правової регламентації правовідносин у сфері обігу технологій. Розглянуто основні функції ринку технологій.

Keywords

Ринок технологій; обіг технологій; технологічна безпека.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 126-137

Bibliography

1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
2. Паташута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання / М. Т. Пашута, О. М. Ш кільнюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 118 с.
3. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : монографія / О. М. Давидюк. – Х. : ФІНН, 2010. – 176 с.
4. Прилуцька І. Ринок технологій як невід’ємна складова розвитку інноваційного підприємництва в Україні [Текст] / І. Прилуцька // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка / відп. ред. В. Д. Б азилевич. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2013. – Вип. 4(145). – С. 63–65.
5. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є. Атаманова. – Х. : ФІНН, 2008. – 424 с.
6. Макаров М. О. Ринок інновацій в аграрному секторі / М. О. Макаров // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 86–90.
7. Головінов О. М. Теорія і практичні аспекти розвитку ринку інновацій в Україні / О. М. Головінов, М. О. Головінов // Торгівля і ринок України. Вип. 36. – http://library.donduet.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-torgivlya-i-rinok-ukrajini/vipusk-36.html.
8. Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2010. – № 4 (63). – С. 177–185.
9. Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. В. Кудрявцева ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.
10. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. І. Кухар ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.
11. Кривоус В. Б. Інтеграція України в світовий ринок інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / В. Б. Кривоус ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

16.09.2014