НАДІМПЕРАТИВНІ НОРМИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

267-272

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

341.9

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено деякі аспекти сучасного правового становища концепції надімперативних норм та їх співвідношення із інститутом публічного порядку в міжнародному приватному праві. Розглянуто нормативні та доктринальні засади існування цієї концепції в сучасних умовах сьогодення.

Keywords

Надімперативні норми, публічний порядок, імперативні норми, норми безпосереднього застосування.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 267-272

Bibliography

1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info/gk/1192/.
2. Довгерт А. С. Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] / А. С. Довгерт. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1999040547 987/pravo/mizhnarodne_privatne_pravo_-_dovgert_ac.
3. Жильцов А. Н. Проблема применения императивных норм третьих стран в Европейском международном частном праве / А. Н. Жильцов // Адвокат. – 1997. – № 12. – С. 76–87.
4. Новикова О. В. Оговорки о публичном порядке и сверхимперативных нормах в английской доктрине международного частного права [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. В. Новикова. – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2011/01/13/1208019386/Новикова-автореферат_печать. pdf.
5. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2709 – IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29. – Ст. 1694.
6. Садиков О. Н. Императивные нормы в международном частном праве / О. Н. Садиков // Моск. журн. междунар. права. – 1992. – № 2. – С. 71–84.
7. Степанюк А. А. Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право» / А. А. Степанюк. – Х., 2002. – 200 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.11.2013