САМОЗАХИСТ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

160-170

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

347.23

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено самозахист речових прав як правовий засіб захисту цивільних прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. Основними питаннями, яким приділено увагу, є з’ясування особливостей самозахисту речових прав, специфіки використання конкретних засобів та способів правової форми захисту речових прав, дослідження умов правомірності та законності використання таких засобів. Проаналізовано правову природу форм захисту речових прав. Визначено порядок використання окремих засобів їх самозахисту.

Keywords

Речові права, самозахист, самоохорона, самозахист речових прав, ознаки самозахисту, форми здійснення захисту цивільних прав.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 160-170

Bibliography

1. Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І. О. Дзера. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.
2. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 492–522.
3. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К. : Істина, 2003.
4. Давидова Н. О. «Регулювання», «охорона», «захист»: співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин / Н. О . Давидова // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 6 (68).– С. 29–35.
5. Рыбаков В. А. Собственность и право собственности : монография / В. А. Рыбаков, В. А. Тархов. – Уфа : Уфим. юрид. ин-т МВД России, 2001. – 420 с.
6. Никитин А. С. К вопросу о понятиях «охрана» и «защита» в российском праве / А. С. Никитин // Государство и право. – 2008. – № 4. – С. 21–26.
7. Темченко В. Особливості юридичного змісту термінів «захист» та «охорона» у механізмі забезпечення прав і основних свобод людини / В. Темченко // Право України. – 2005. – № 9. – С. 33–35.
8. Сидельников Р. Право на самозащиту как «секундарное право» / Р. Сидельников // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 6. – С. 42–44.
9. Амельчаков И. Ф. Соотношение правовых категорий «охрана», «обеспечение», «защита» / И. Ф. Амельчаков, С. А. Прудникова // Закон и право. – 2001. – № 5. – С. 16–18.
10. Лапчинский М. В. Некоторые аспекты исследования понятия «юридические средства охраны гражданских прав» / М. В. Лапчинский // Государство и право. – 2003. – № 5. – С. 88–90.
11. Цивільний кодекс України від 18.07.1963 № 1540-VI // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1963. – № 30. – Ст. 463 (з наст. змінами).
12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356 (з наст. змінами).
13. Кіщак Ю. Форми захисту прав і свобод особистості в процесі земельної реформи / Ю. Кіщак, В. Паліюк // Підприємництво, госп-во та право. – 2001. – № 9. – С. 59–60.
14. Гусаров К. В. Перспективи розвитку форм захисту права власності / К. В. Гусаров // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту. – Х., 2001. – С. 23–25.
15. Луспеник Д. Д. Реалізація права на самозахист цивільних прав – новела нового Цивільного кодексу України: поняття і межі здійснення / Д. Д. Луспеник // Адвокат. – 2004. – № 11. – С. 3–8.
16. Петренко О. Б. Класифікація цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти промислової власності / О. Б. Петренко // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. – 2004. – № 3 (11). – С. 87–97.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.11.2013