ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

127-135

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.009.6(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито сутність основних господарсько-правових засобів державного впливу на вітчизняну сферу фінансових послуг. З’ясовано ефективність їх застосування.

Keywords

Ринок фінансових послуг, інституційний інвестор, механізм державного регулювання, господарсько-правові засоби.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 127-135

Bibliography

1. Государственное регулирование экономики : учеб. пособие для ВУЗов / Т. Г. Морозова, Ю. М. Дурдыев, В. Ф. Тихонов и др.; под ред. Т. Г. Морозовой. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 255 с.
2. Марчинський В. Г. Правовий статус довірчого товариства як суб’єкта цивільно-правових відносин : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право» / В. Г. Марчинський. — К., 2003. — 23 с.
3. Вітка Ю. В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу : автореф. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право» / Ю. В. Вітка. — Львів, 2008. — 16 с.
4. Попова А. В. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні : автореф. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право, арбітражний процес» / А. В. Попова. — К., 2006. — 20 с.
5. Прилуцький О. В. Організаційно-правові засади діяльності комерційних банків в Україні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Прилуцький. — Х., 2007. — 190 с.
6. Маслов С. І. Особливості формування валютного ринку в перехідній економіці : автореф. … канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / С. І. Маслов. — Х., 2002. — 15 с.
7. Назарчук І. Р. Правові основи формування та функціонування ринку цінних паперів в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право» / І. Р. Назарчук. — К., 1996. — 28 с.
8. Онуфрієнко О. Система державного регулювання ринку цінних паперів: принципи побудови / О. Онуфрієнко // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 5. — С. 50–52.
9. Ненада О. А. Пруденційний нагляд на фондовому ринку України. Мета, завдання, перспективи / О. А. Ненада // Економіка, фінанси, право. — 2002. — № 11. — С. 29–33.
10. Кузьмина С. А. Актуальные проблемы правового регулирования конкурентных отношений на финансовом рынке / С. А. Кузьмина // Економіка та право. — 2003. — № 3. — С. 66–68.
11. Вєтрова І. В. Правові основи реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України : автореф. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. В. Вєтрова. — К., 2007. — 19 с.
12. Остапович Г. М. Державний контроль на ринку цінних паперів України : автореф. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право» / Г. М. Остапович. — К., 2006. — 20 с.
13. Онуфрієнко О. Правове становище Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / О. Онуфрієнко // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7. — С. 82–83.
14. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; за заг. ред. В. К. Мамутова. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.
15. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти : постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 80. — Ст. 2692.
16. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб : Закон України від 22.12.1995 р. № 493/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. — 1996. — № 3. — Ст. 9.
17. Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ : розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 р. № 1590 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 32. — Ст. 2100.
18. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. — 2001. — № 5. — Ст. 30.
19. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.
20. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів : розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 р. № 6201 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 39. — Ст. 2633.
21. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності : розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 40 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 38. — Ст. 2047.
22. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 956-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. — 1991. — № 29.
23. Про затвердження переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні : наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.12.2006 р. № 353 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 3. — Ст. 112.
24. Про регулювання цін : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.1992 р. № 715 // [Електронний ресурс]: Правова система «Інфодиск: Законодавство України». — К. : ТОВ «Інфодиск», 2008. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — [Правова серія «Інфодиск»]. — Систем. вимоги: Р-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.05.2010