ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА (ст. 120 КК УКРАЇНИ)

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

29.03.2021

Номер випуску

2021-№1 (44)

Cторінка

118-142

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.614

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню проблемних питань кримінальної відповідальності за доведення до самогубства (ст. 120 КК України). Авторами доведено, що у боротьбі з указаним протиправним діянням важливу роль відіграє ст. 120 КК «Доведення до самогубства», від чіткості і зрозумілості приписів якої залежить ефективність застосування кримінального закону.
У статті з урахуванням сучасної юридичної літератури проаналізовано зміст останніх законодавчих новел щодо ознак складу даного кримінального правопорушення, розглянуто спірні питання кваліфікації доведення до самогубства та його відмежування від суміжних діянь, висловлено пропозиції щодо подальшого удосконалення кримінальної відповідальності за доведення до самогубства з огляду на реалії сьогодення. З’ясовано зміст нових ознак складу кримінального порушення доведення до самогубства, якими ст.120 КК було доповнено Законом України №2292-VШ від 08.02.2018, а саме поняття: «систематичний протиправний примус до дій, що суперечать волі потерпілого», «схиляння до самогубства», «інші дії, що сприяють вчиненню самогубства» тощо. Висвітлена низка проблем, пов’язаних із
запобіганням дитячим самогубствам, проаналізовані тенденції сучасної судової практики щодо кваліфікації доведення до самогубства та замаху на нього.

Ключові слова

кримінальна відповідальність, самогубство, доведення до самогубства, шантаж, схиляння до самогубства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

118-142

Список літератури

1. Пояснювальна записка від 19.02.2021 р. до проєкту Закону України про внесення змін до статті 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ pubFile/554126 (дата звернення: 26.02.2021).
2. Кірієнко В. О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання доведенню особи до самогубства або до замаху на самогубство: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків: НУВС, 2017. 21 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2396/kriminal_no_pravovi_ta_kriminologichni_z. pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата звернення: 26.02.2021).
3. Сайт іформаційного агентства «Інтерфакс-Україна». URL: https://ua.interfax.com.ua/news/search.html?q=%D1 %81 %D0 %B0 %D0 %BC%D0 %BE%D0 %B3  %D1 %83 %D0 %B1 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B2 %D0 %B0 (дата звернення: 26.02.2021).
4. Бажанов М. И. Избранные труды /отв. ред. В. Я. Таций. Харьков: Право, 2012. 1244 с.
5. Бородин С. В. Преступления против жизни. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 467 с.
6. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 712 с.
7. Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. 768 с.
8. Гуторова Н. О. Кара як мета кримінального покарання. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2002. Вип. 20. С. 42–46.
9. Гусак О. А. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2014. 20 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2064/%D0 %93 %D1 %83 %D1 %81 %D0 %B0 %D0 %BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 26.02.2021).
10. Уколова Ю. О. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008. 31 с.
11. Фесенко Є. В. Гуманізація як принцип кримінального права України. Юридична Україна. 2018. №8. С. 21–25.
12. Филиппова С. В. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квали- фикации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2020. 21 с.
13. Шестопалова Л. М. Самогубство та доведення до самогубства: заходи протидії: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2001. 21 c.
14. Ярмиш Н. М. Проблеми відмежування вбивства від деяких суміжних злочинів. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2005. Вип. 29. С. 114–118.
15. Про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства: Закон України від 08.02.2018 р. №2292-VШ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Cт. 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2292-19#Text (дата звернення: 26.02.2021).
16. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Cт. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 #Text (дата звернення: 26.02.2021).
17. Shevchenko Y. A. Question on the state supremacy over the law: the context of reforming Ukraine’s criminal legislation. L’Europe Unie/United Europe: Journal – France and Romania. 2019. №14/14. Р. 18–28. URL: https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=757370 (дата звернення: 26.02.2021). 135 Право
18. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. №25– 26. Cт. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернен- ня: 26.02.2021).
19. Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: моно- графия. Москва: Юрлитинформ, 2012. 317 с.
20. Уголовный кодекс УССР: утвержденный ВУЦИК 23 августа 1922 г. Харьков: Изд. Наркомюста УССР, 1922. 50 с.
21. Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 года: текст с постатейными разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и Верховного Суда УССР и определений УКК Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927 г.) с сопоставительной таблицей статей УК старой и новой редакции и алфавитно-предметным указателем. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. 322 с.
22. Кірієнко В. О. Історичний аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства або до замаху на самогубство. Підприємництво, господарство і право. 2017. №5. C. 198–200. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/ archive/2017/5/45.pdf (дата звернення: 26.02.2021).
23. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ. 1973–2011 рр. / під ред.: В. Тютюгіна, Ю. Грошового, О. Капліної. Харків: Пра- во. 2011. 456 с.
24. Зінченко І. О., Володіна О. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи: навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Панова. Харків: Пра- во, 2019. 248 c.
25. Зінченко І. О., Самощенко І. В. Про поняття шантажу в кримінальному праві. Кримінальне право України. 2006. №9. С. 3–8.
26. Пояснювальна записка до проєкту Закону України від 17.02.2016 №4088 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH35K00A.html (дата звернення: 26.02.2021).
27. Веприцький Р. С., Гладкова Є. О. Групи смерті: що це таке і як уберегти дитину: науково-методичні рекомендації. Харків: ХНУВС, 2017. 14 с.
28. Практика судів України з кримінальних справ, 2006–2007 / за заг. ред. В. В. Сташиса. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 879 с.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑118

28.04.2021