ВАРІАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Полтава, Коваля, 3
, кандидат економічних наук, старший викладач, Полтава, Коваля, 3

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

25-35

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

33.021:[330.341.1:330.332]

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто інноваційно-інвестиційні чинники розвитку національної економіки як рушійної сили виведення макроекономічної системи зі стану нестабільності. Запропоновано методику відповідного змісту та розроблено короткотерміновий прогноз ВВП України з урахуванням впливу інноваційно-інвестиційних чинників. Проведено порівняння економічного розвитку України та Польщі.

Keywords

інновації, інвестиції, потенціал, економічний розвиток.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 25-35

Bibliography

1. Амоша О. І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О. І. Амоша, А. І. Землянкін, І. Ю . Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 49–65.
2. ВВП Украины по годам (1991–2016) [Електронний ресурс] : Wold Table. – Режим доступу: http://worldtable.info/yekonomika/tablica-vvp-ukrainy-po-godam-1991 –2016.html
3. Краус Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 596 с.
4. Новікова К. І. Інноваційно-інвестиційна безпека: сучасні виклики та загрози / К. І. Новікова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2016. – № 16, ч. 2. – С. 26–30.
5. Рейтинг стран по темпам роста ВВП [Електронний ресурс] : офіц. сайт No News. – Режим доступу: http://nonews.co/directory/lists/countries/ %20gdp-temp.
6. Статистичний щорічник Запорізької області [Електронний ресурс] : офіц. сайт Голов. управління статистики у Запоріз. обл. – Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/
7. Статистичний щорічник Львівської області [Електронний ресурс] : офіц. сайт Голов. управління статистики у Львів. обл. – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
8. Статистичний щорічник Полтавської області [Електронний ресурс] : офіц. сайт Голов. управління статистики у Полтав. обл. – Режим доступу: http://pl.ukrstat.gov.ua/
9. Статистичний щорічник Сумської області [Електронний ресурс] : офіц. сайт Голов . управліннястат и стики у Сум. обл . – Режимдоступу : http://sumy.ukrstat.gov.ua/
10. Статистичний щорічник Херсонської області [Електронний ресурс] : офіц. сайт Голов. управління статистики у Херсон. обл. – Режим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/
11. Шкода М. С. Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки / М. С. Шкода // Вісн. Київ. нац.ун-ту технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 1 (95). – C. 55–63.
12. Obszary tematyczne [Електронний ресурс] : офіц. сайт Główny Urząd Statystyczny. – Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/gus.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.02.2017