ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

219-235

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:351.812

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню організаційно-правової форми діяльності підприємств залізничного транспорту України. Особливу увагу приділено дослідженню організаційно-правової форми холдингу як комплексного явища, якому притаманні економічні та правові особливості, а також розробці можливого механізму запровадження вказаної моделі управління на залізничному транспорті України.

Keywords

Транспорт, залізничний транспорт, організаційно-правова форма підприємств, акціонерне товариство, холдингова компанія, дочірнє підприємство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 219-235

Bibliography

1. Про транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.
2. Про залізничний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр.
3. Про холдингові компанії в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 15.03.2006 р. № 3528-IV. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.
4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : від 16.01.2003 р. № 436-IV. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
5. Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 02.09.2015 р. № 735. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/735-2015-п.
6. Задихайло Д. В. Холдингові об’єднання як форма концентрації економічної влади: правові позиції / Д. В. Задихайло // Юрист України. – 2013. – № 4. – С. 50–57.
7. Кочин В. В. Правова сутність юридичної особи / В. В. Кочин // Юрид. Україна. – 2013. – № 5. – С. 43–48.
8. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції, 9–10 лют. 2006 р. / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 2006. – С. 213–215.
9. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній : монографія / І. В. Лукач. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
10. Олійник Г. Ю. Формування холдингової системи управління галуззю залізничного транспорту України / Г. Ю. Олійник // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2014. – Вип. 6, ч. 2. – С. 21–27.
11. Омельянчик Н. И. Государственные акционерные и холдинговые компании в Украине: проблемы и перспективы / Н. И. Омельянчик, А. Ю. Рудченко, В. А. Чердаков // Акцiонер. – 2002. – № 3. – С. 34–41.
12. Офіційний веб-сайт НАК «Нафтогаз України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naftogaz.com.
13. Панченко П. Холдинги и финансово-промышленные группы: точка зрения Антимонопольного комитета Украины / П. Панченко // Юрид. практика. – 1995. – 1 груд. (№ 9–10).
14. Симоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва / В. Симоненко // Банк. справа. – 2002. – № 3. – С. 29–37.
15. Черненко О. А. Організаційно-правові форми державного підприємства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Черненко. – К., 2011. – 20 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.09.2016