СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЛІТИКИ І ПРАВА У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Автор

, кандидат юридичних наук, заступник головного вченого секретаря, Київ, Пилипа Орлика, 3

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

224-238

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.4:32

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті досліджується співвідношення політичної та правової детермінант у сучасному конституційному процесі в Україні. Автор аналізує вплив політичного процесу та політичної культури на процес модернізації Конституції України, а також роль суспільно-політичних трансформацій в оформленні системи державної влади. Обґрунтовується необхідність збалансування політичної і правової логіки в сучасному конституційному процесі з метою дотримання фундаментальних принципів правової держави.

Keywords

Публічна влада, конституційний процес, політичний процес, конституційне право, верховенство конституції, реформування системи державної влади.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 224-238

Bibliography

1. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України : академічне видання / О. В. Скрипнюк. – Х. : Право, 2009. – 468 с.
2. Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці / В. Б. Авер’янов. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 448 с.
3. Ященко Р. Ю. Правотворчість в умовах перехідних суспільств як предмет теоретико-правового дослідження / Р. Ю. Ященко // Юрид. Україна. – 2009. – № 6. – С. 24–31.
4. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р. Ф. Гринюк. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 388 с.
5. Дробышевский В. С. Право и политика: проблемы детерминации в теории права / В. С. Дробышевский, В. И. Леонтьев // Закон и практика. – 2005. – № 6 (16). – С. 21–24.
6. Бирюков С. В. Легитимация права и его отрицание / С. В. Бирюков // Право и политика. – 2009. – № 1 (109). – С.18–23.
7. Малько А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы / А. В. Малько. – М. : Юристъ, 2000. – 256 с.
8. Симкин Л. С. Последние решения Европейского Суда: политика и право / Л. С. Симкин // Соврем. право. – 2007. – № 12. – С. 100–105.
9. Симкин Л. С. Последние решения суда: политика и право / Л. С. Симкин // Междунар. публич. и част. право. – 2008. – № 4. – С. 2–6.
10. Приходько Х. В. Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти : монографія / Х. В. Приходько. – Тернопіль : Джура, 2010. – 292 с.
11. Бородин В. В. Нормативная база системы конституционного процесса / В. В. Бородин // Правовые исследования : сб. науч. ст. – Екатеринбург : Изд-во УрЮИ МВД России, 2001. – Вып. 6. – С. 16–20.
12. Пастухов В. Б. Становление российской государственности и конституционный процесс: политологический аспект / В. Б. Пастухов // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 89–96.
13. Хакимов Р. С. Конституционный процесс в Российской Федерации: тенденции и перспективы / Р. С. Хакимов // Пробелы в российской Конституции и возможности ее совершенствования. – М. : Изд-во Центра Конституц. исслед. МОНФ, 1998. – С. 61–66.
14. Бабенко К. А. Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України / К. А. Бабенко // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – № 2. – С. 57–64.
15. Бабенко К. А. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України / К. А. Бабенко // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – №. 3. – С. 54–61.
16. Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації / О. В. Скрипнюк. – К. : Акад. прав. наук України, 2005. – 168 с.
17. Волинський А. К. Актуальні проблеми визначення специфіки політичного процесу в період суспільно-політичних трансформацій / А. К. Волинський // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 18. – С. 459–466.
18. Ч еловек и общество : крат. энциклопед. словарь-справочник. Политология / отв. ред. Ю. С. Борцов. – Ростов н/Д : Феникс, 1997. – 608 с.
19. Lewis E. (1977) American Politics in a Bureaucratic Age: Citizens, Constituents, Clients and Victims. Cambridge: Winthrop Publishers, Inc.
20. Француз А. Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної систем сучасної України (концептуальний та нормативний аналіз) / А. Й. Француз. – К. : Логос, 2006. – 516 c.
21. Оніщук М. Доктрина конституційної перебудови: завдання та напрями реформи / М. Оніщук // Вісн. Конституц. Асамблеї. – 2013. – № 1. – С. 103–109.
22. Євграфов П. До методології змін до Конституції України / П. Євграфов // Вісн. Конституц. Асамблеї. – 2013. – № 1. – С. 88–93.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.10.2015