ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНА НА ТЛІ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

9-20

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:001.895(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито еволюцію інноваційного соціально-економічного розвитку. Виявлено особливості його інтеграційної, інтерактивної (мережевої) та новітньої моделей. Досліджено основні проблеми запровадження інноваційної моделі соціально-еконо¬мічного розвитку в Україні.

Keywords

інноваційна діяльність, інноваційна модель соціально-економіч¬ного розвитку, інноваційно-активне та інноваційне підприємство, фінансування ін¬новаційної діяльності.

Рецензент

доктор економічних наук, професор О. С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Зовнішній рецензент

немає

Article in PDF

1_21

Bibliography

1. Шостак Л. В. Інноваційні моделі розвитку країн світу [Електронний ресурс] / Л. В. Шостак. - Режим доступу: Ы^р://епаЛр.е^и.иа:8080/Ь^^еат/ ПЛ/18794/1/68-328-332^.
2. Как построить в Украине экономику инноваций [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ubr.ua/business-practice/laws-and-business/kak-postroit-v- икгате-екопотіки-тпоуасп-338439.
3. Функции науки в жизни общества [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://allendy.ru/fil-nauki/454-nauka-economika.html.
4. Бублик С. Г. Концептуальні підходи до формування інноваційної моделі держав¬ного управління науково-технологічною діяльністю [Електронний ресурс] / С. Г. Бублик. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Bublik.pdf.
5. Семинар Генри Ицковица [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ane.ru/novosti-media/konferencii-seminary/304-henry-etzkowitz.html.
6. Резніков С. Дослідницькі університети як центри інноваційного розвитку країни / С. Резніков // Дзеркало тижня. Україна. - 2011. - 21 січ.
7. Дослідження General Electric: «Глобальний інноваційний барометр 2012» [Елек¬тронний ресурс]. - Режим доступу: http://pure.com.ua/mag/doslidzhennya-general- electric-hlobalnyj-innovatsijnyj-barometr-2012.
8. Исследование GE Global Innovation Barometer 2013 выявило «головокружение от инноваций» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ruscable.ru/ news/2013/01/17/Issledovanie_GE_Global_Innovation_Barometer_2013_v.
9. 2014 GE INNOVATION BAROMETER [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.innovationinsights.ch/2014-ge-innovation-barometer.
10. «Убитая» промышленность и расходы на войну: названы главные угрозы для экономики Украины [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.segodnya.ua/economics/enews/ubitaya-promyshlennost-i-rashody-na- voynu-nazvany-glavnye-ugrozy-dlya-ekonomiki-ukrainy-621109.html.
11. Украина рекордными темпами теряет инвестиции (Официальный доклад) [Елек¬тронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.segodnya.ua/economics/enews/ ukraina-rekordnymi-tempami-teryaet-investicii-oficialnyy-doklad-621047.html.
12. Волович О. Український ОПК в умовах «гібридної війни» з Росією [Електронний ресурс] / О. Волович. - Режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/opk1.
13. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание [Електронний ресурс] / Совместная публикация ОЭСР и Евро¬стата. - М., 2006. - С. 57, 72-73. - Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/ Library/Documents/0ECD0sloManual05_rus.pdf.
14. Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_ doc/2013/03/metod.zip.
15. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
16. Бірюков О. В. Інноваційні та інноваційно-активні підприємства: спільні та відмінні ознаки / О. В. Бірюков // Економіка, менеджмент, підприємництво. - 2013. - № 25 (ІІ). - С. 169-176.
17. Левицька С. О. Інноваційна діяльність підприємств України: оцінка, проблеми, перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Левицька,
0. О. Левицька. - Режим доступу: http://www.wydawnictwo.wsei.lublin.pl/ files/029-050%20Swietlana %200. %20Lewyc %60ka, %20Innovacijna....pdf.
18. Савчук В. С. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні [Електрон¬ний ресурс] / В. С. Савчук, П. П. Гаврилко, А. В. Колодійчук. - Режим доступу: file:///C:/Documents %20and %20Settings/Admin/ %D0%9C %D0%BE %D0%B8 %20 %D0 %B4 %D0 %BE %D0 %BA %D 1 %83 %D0 %BC %D0 %B5 %D0 %BD %D 1 %82%D1%8B/Downloads/Nzlubp_2011_6_5%20(1).pdf).
19. Сімсон О. Е. Проблеми правового регулювання інновацій в Україні / О. Е. Сімсон // Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовт. 2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк,
1. В. Яковюк, Г. В. Чапала. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. - С. 34-36.
20. Кащук К. М. Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу в аграрній сфері [Електронний ресурс] / К. М. Кащук. - Режим доступу: http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/120.pdf.
21. Богдан Данилишин вважає, що стан науки в Україні критичний [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://market.avianua.com/?p=2814.
22. Макеева Е. Назад в будущее: налоговые стимулы в области инноваций [Елек¬тронний ресурс] / Е. Макеева. - Режим доступу: http://delo.ua/businessman/nazad- v-buduschee-nalogovye-stimuly-v-oblasti-innovacij-291997.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.03.2015