ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор

, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

148-160

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено питання щодо наслідків глобалізації фармацевтичного ринку України. Обґрунтовано шляхи мінімізації ризиків процесів глобалізації фармацевтичного ринку шляхом застосування господарсько-правового інструментарію.

Keywords

Глобалізація фармацевтичного ринку, економічна конкуренція, транснаціональні корпорації, олігополізація ринку, господарсько-правовий інструментарій, спеціальний режим господарювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 148-160

Bibliography

1. Герасименко П. Глобалізація як феномен сучасності / П. Герасименко // Екон. правда. – 2012. – 30 квіт.
2. Проект Постанови Верховної Ради України «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2317-17.
3. Оспіщев В. І. Антиглобалізація і інтеграція з Росією – шлях виходу з кризи / В. І. Оспіщев, В. Є. Лук’янченкова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали наук.-практ. конф. / М-во охорони здоров’я України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; НФаУ. – Х., 2011. – С. 41–42.
4. Зотова О. О. Рівень життя населення України / О. О . Зотова, О. І. Крикун, В. В. Латік. – К. : Консультант, 2006. – 428 с.
5. Задихайло Д. В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 3 (46). – С. 143–153.
6. Пешко А. Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки / А. Пешко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 2. – С. 133–138.
7. Назаренко О. В. Питання економічної безпеки України / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали наук.-практ. конф. / М-во охорони здоров’я України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; НФаУ. – Х., 2011. – С. 34–36.
8. Миронишина О. В. Глобалізація фармацевтичної індустрії: наслідки впливу для української економіки / О. В. Миронишина // Вісн. Донец. ун-ту. – 2007. – № 2. – С. 153–168.
9. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. – Х. : Юрайт, 2012. – 456 с.
10. Влада ринку і витрати виробництва. Блог одного кібера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bunyk.wordpress.com /2013/02/16/the-tyrannyof-the-market/.
11. Вальдфогель Д. Тиранія ринку. Чому ви не завжди можете отримати те, чого хочете / Джоель Вальдфогель ; пер. Б. Егідис. — К. : Темпора, 2011. — 288 с.
12. The 10/90 Report on Health Research, 1999 / Global Forum for Health Research. – Geneva : WHO , 1999. – 174 p.
13. Руководство по надлежащей практике улучшения доступа к лечению путем применения гибких положений Соглашения ТРИ ПС ВТО в области общественного здравоохранения : публикация Программы развития ООН. – New York, NY 10017, USA. – 78 с.
14. Система охорони здоров’я в США: фіаско комерційного підходу [Електронний ресурс] // Медицина світу. — Режим доступу: http://msvitu.com/archive/2009/february/article-7.php.
15. Яковлєва Л. В. Оцінка медичних технологій – позиція держав Європейського Союзу / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко // Раціон. фармакотерапія. – 2013. – № 1. – С. 25–28.
16. Юхименко П. І. Роль держави у розвитку господарства і формування ринку в умовах трансформації та глобалізації економіки / П. І. Юхименко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. Ч. 3. – К., 2009. – 300 с.
17. Cоколенко С. І. Глобалізація і економіка України / С. І. Соколенко. – К. : Логос, 1999. – 568 с.
18. Green Daniel. Pharmaceuticals – uniting against a sea of troubles / Daniel Green // FT Survey, 1998, 16 March.
19. Саліхова О. Конкурентоспроможність українських виробників азотних добрив: проблеми та шляхи їх вирішення у процесі приєднання до СОТ / Олена Саліхова, Артем Левада // Економіст. – 2005. – № 5. – С. 55–57.
20. Жилінська О. І. Фармацевтичний ринок: Україна в контексті світових тенденцій / О. І. Жилінська // Теорет. та приклад. питання економіки. – 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 252–259.
21. Марцин В. С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки / В. С. Марцин // Актуал. проблеми економіки. – 2008. – № 1 (79). – С. 35–44.
22. Клунко Н. С. Вплив глобалізаційних процесів на тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку / Н. С. Клунко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24 (1). – С. 39–45.
23. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у 2 ч. Ч. 1 / В. С. Мілаш. – Х. : Право, 2008. – 496 с.
24. Курс на глобализацию // Фармацевт. вестн. – 2004. – № 11 (332). – С. 7–14.
25. Білоусов Є. М. Світовий економічний порядок і право в умовах глобалізації (постановка проблеми) / Є. М. Білоусов // Процеси економічної глобалізації та напрями модернізації правового господарського порядку в Україні : матеріали круглого столу (Харків, 26 квіт. 2012 р.) / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, В. С. Мілаш. – Х. : Юрайт, 2012. — С. 30–34.
26. Генпрокуратура проведет проверку соблюдения законодательства Минздравом при закупке вакцин «Фармстандарт-Биолек» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pharma.net.ua/genprokuratura-provedet-proverku-soblyudeniya zakonodatelstva-minzdravom-pri-zakupke-vakcin-farmstandart-biolek/.
27. Задихайло Д. В. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2007. – № 1 (48). – С. 158–168.
28. Шевердіна О. В. Основні напрямки модернізації правового господарського порядку в Україні в умовах економічної глобалізації / О. В. Шевердіна // Процеси економічної глобалізації та напрями модернізації правового господарського порядку в Україні : матеріали круглого столу (Харків, 26 квіт. 2012 р.) / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, В. С. Мілаш. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 34–37.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.11.2013