ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ

Автор

, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Україна, м. Харків
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.12.2023

Номер випуску

2023-№4 (55)

Cторінка

21-35

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334.7:338.22-049.5

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті обґрунтовано сутнісні характеристики та полікритеріальність структуризації потенціалу економічної безпеки, зокрема за структурними моделями систем економічної безпеки підприємств. Розкрито зміст та основні фактори організаційної спроможності підприємства як складника потенціалу економічної безпеки. Обґрунтовано комплексний підхід до оцінювання рівня та ефективності потенціалу економічної безпеки.

Ключові слова

економічна безпека підприємства, економічний потенціал підприємства, потенціал економічної безпеки підприємства, структура потенціалу економічної безпеки, організаційна спроможність підприємства, антикризовий потенціал, оцінювання рівня та ефективності потенціалу економічної безпеки підприємства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

21-35

Список літератури

1. Марченко О. С., Шевченко Л. С. Підприємництво в конкурентному середовищі: ризики, дисбаланси та безпека. Економічна теорія та право. 2023. № 2 (53). С. 24–47. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2023‑53‑2‑24.
2. Безпека підприємництва : моногр. / Л. В. Рибальченко, Е. В. Рижков, С. М. Тютченко та ін. Дніпро : Вид. Біла К. О., 2020. 180 c.
3. Економічна безпека підприємництва в Україні : монографія / Г. В. Ситник, Г. В. Блакита, Н. М. Гуляєва та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 284 с. DOI: https://doi.org/10.31617/m.knute.2020-216.
4. Данілова Е. І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства : монографія. Вінниця : Європ. наук. платформа, 2020. 342 с. DOI: https://doi.org/10.36074/danilova.kontseptsiia-2020.
5. Марченко О. С. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. екон. теорії. Харків : Право, 2022. 246 с.
6. Васьківська К. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості. Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307‑2105‑2020.5.7.
7. Хачатрян В. В. Потенціал підприємства: сутність та економічний зміст. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 4, т. 3. С. 261–264. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=9572 (дата звернення: 20.10.2023).
8. Роскладка Н. О., Вівсюк І. О. Сутність та структура економічного потенціалу підприємства готельного господарства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2021. Вип. 47. С. 14–21. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2021‑47‑2.
9. Костецька Н. І. Стратегічне управління потенціалом підприємства: теоретико-методичні аспекти. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2021. № 20. С. 51–55. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.20.2021.252604.
10. Повстяний Г. В. Дослідження структури та класифікація видів потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307‑2105‑2022.1.202.
11. Рекомендації з організаційного розвитку для громадського сектору. Фонд Східна Європа : вебсайт. 2022? URL: https://eef.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Rekomendatsiyi-z-organizatsijnogo-rozvytku-dlya-GO.pdf (дата звернення: 20.10.2023).
12. Osiyevskyy O., Shevchenko L., Marchenko O., Umantsiv Yu. Hybrid Firm: The Future of Organizing for the Industry 4.0. Rutgers Business Review. 2022. Vol. 7, No. 3. P. 289–308. URL: https://rbr.business.rutgers.edu/article/hybrid-firm-future-organizingindustry-40 (дата звернення: 20.10.2023).
13. Яремко А. Д. Економічна ідентифікація антикризового потенціалу підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 285–291. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_7_43 (дата звернення: 20.10.2023).
14. Шатайло О. А. Особливості використання антикризового потенціалу в антикризовому управлінні на підприємстві. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 2 (88). С. 98–105. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-98-105.
15. Костенюк Ю. Б. Моделювання потенціалу підприємства для розробки стратегій управління. Статистика України. 2019. № 4 (87). С. 21–27. DOI: https://doi.org/10.31767/su.4(87)2019.04.03.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-55-4-21

22.12.2023