КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

13-34

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

33.011

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті визначено та проаналізовано концептуальні підходи до розкриття сутності та природи цифрової економіки. Обґрунтовано їх особливості та роль у формуванні методології реалізації програмних заходів цифровізації (цифрової трансформації) суспільства. Показано еволюцію формування зазначених концепцій у теорії і практиці економічного розвитку України. Розроблено пропозиції щодо активізації наукових досліджень у напрямі розробки теоретико-методологічних засад цифрової економіки з урахуванням викликів, зумовлених стрімким упровадженням результатів нової технологічної революції.

Ключові слова

концепція нової економіки, цифрова економіка, цифровізація, цифрові технології.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

13-34

Список літератури

1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67–2018-%D1%80 (дата звернення: 14.01.2020)
2. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Crown Business. New York, 2017. 192 р.
3. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.
4. Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 252 с.
5. Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категорійного апарату. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія «Державне управління». 2018. № 1. С. 5–10.
6. Матвейчук Л. О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № 4 (40). С. 116–127.
7. Москаленко О. М. Цифрова економіка: теоретичні засади та концепція розвитку. Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем: матеріали виступу на науково-практичній конференції (19–20 квітня 2018 р.). URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14569/Moskalenko_Tsyfrova_ekonomika_teoretychni_zasady.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 14.01.2020).
8. Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in The United States. Princeton: Princeton Univ. Press, 1962. 416 p.
9. Porat M. The Information Economy: Definition and Measurement. Washington, DC: United States Dep. of Commerce, 1977. 250 p.
10. Naisbitt J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books, 1982. 290 p.
11. Stonier T. Information and the Internal Structure of the Universe: An Exploration into Information Physics. Springer: Verlag, 1990. 166 p.
12. Castells M. The informational city: information technology, economic restructuring, and the urbanregional process. Oxford, UK: Basil Blackwell, 1991. 402 р.
13. Shapiro C., Varian H. R. Information Rules: A Strategic Guide to The Network Economy. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1999. 353 p.
14. Khan F. Information Society in Global Age. New Delhi: APH Publishing, 2002. 395 p.
15. Budd L., Harris L. E-Economy: Rhetoric or Business Reality? New York: Routledge, 2004. 248 p.
16. International e-Economy Benchmarking: The World’s Most Effective Policies for the e-Economy. London: Booz Allen Hamilton, 2002. P. 7.
17. Vafopoulos M. The Web Economy: Goods, Users, Models, and Policies. Foundations and Trends in Web Science. 2012. Vol. 3. №. 1–2. P. 1-136.
18. Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення: монографія. Київ: Аграр Медіа Гр., 2012. 432 с.
19. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція. Київ: Знання, 2007. 535 с.
20. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. Изд. 2-е, испр. Москва: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 552 с.
21. Академік В. М. Глушков – піонер кібернетики. URL: https://kpi.ua/glushkov-about (дата звернення: 14.01.2020).
22. Negroponte N. Being Digital. New York: Knopf, 1995. 256 p.
23. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1997. 288 p.
24. Schiller D. Digital Capitalism: Networking the Global Market System. Cambridge, MA: MIT Press, 1999. 294 p.
25. Weber R., Burri M. Classification of Services in the Digital Economy. Staempfli and Springer, 2012. 144 p.
26. Kehal H. S., Singh V. P. Digital Economy: Impacts, Influences and Challenges. Hershey, London, Melbourne, Singapore: Idea Group Publishing, 2005. 395 p.
27. Skilton M. Building the Digital Enterprise: A Guide to Constructing Monetization Models Using Digital Technologies. Berlin: Springer, 2015. 230 p.
28. Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3(27). С. 13–21.
29. Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2017. UK Digital Strategy. URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy (дата звернення: 14.01.2020).
30. Українська стратегія Індустрії 4.0–7 напрямів розвитку. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/ (дата звернення: 14.01.2020).
31. IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 2018. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/imd_world_digital_competitiveness_ranking_2018.pdf (дата звернення: 14.01.2020).
32. Фантазиям о технологическом спасении человечества не суждено сбыться? URL: https://regnum.ru/news/innovatio/2665979.html (дата звернення: 14.01.2020).
33. Perez C. The Financial Crisis and the Future of Innovation: a View of Technical Change with the Aid of History. The Other Canon Foundation and Tallinn University of Technology Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics. 2010. 28. TUT Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-13

21.02.2020