ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ПОЛІЦИКЛІЧНИЙ ПРОЦЕС

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 53

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

37-45

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.101:346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Відтворення людського капіталу є складним багатогранним процесом його змістовно-структурної трансформації та розвитку під впливом різноманітних факторів. Його комплексне теоретичне дослідження вимагає застосування наукових підходів різних наук: економічної теорії та прикладних економічних дисциплін, соціології, психології, управління, права тощо, економічних та соціогуманітарних методів. Сьогодні теорія відтворення людського капіталу набуває ще більшого наукового і прикладного значення у зв’язку з формуванням економіки знань, провідним ресурсом якої є людський капітал, а метою — людський розвиток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасний період дискусійною є проблема визначення механізму відтворення людського капіталу. Головними теоретичними підходами до розв’язання цієї проблеми є хвильовий та циклічний підходи, методологічну основу яких складають теорії М. Д. Контратьєва, Й. Шумпетера, М. І. Туган-Барановського, С. Кузнеця, сучасні неокласичні теорії економічних циклів, інституційно-еволюційна теорія економічних змін та життєвого циклу. Цикли
відтворення людського капіталу досліджують О. Бородіна, Н. Корольова, Т. Лєх, В. Максимович, Л. Ревуцька, Л. Сімкіна та ін.
Формулювання цілей. Метою статті є розкриття на базі циклічного та хвильового підходів до характеристики руху людського капіталу у часі поліциклічності його відтворення як соціально-економічного явища та його комплексних форм.
Виклад основного матеріалу. Відтворення індивідуального людського капіталу охоплює загальний відтворювальний (інвестиційний) цикл, що охоплює весь життєвий час людини, і стадійні відтворювальні (інвестиційні) цикли, які здійснюються на стадії продуктивної діяльності людини та відображають рух додаткових інвестицій у людину. Протягом загального і стадійних відтворювальних (інвестиційних) циклів індивідуального людського капіталу можливими є його біфуркаційні стани,
оскільки, як інвестиції у людину, так і розвиток останньої залежать від багатьох внутрішніх (внутрішньоциклічних) і зовнішніх чинників, які можуть обумовити зміни у русі людського капіталу. За умов дискретності інвестування у людину у точках біфуркації виникає можливість набуття людським капіталом таких станів у процесі подальшого відтворення, як: накопичення (якісне і кількісне) на базі нової інвестиції; поступова деградація за умов відсутності інвестиції (часові розриви інвестування у людину) і природного та морального зношування. Відтворення комплексних форм людського капітулу — інтелектуального, трудового, організаційно-підприємницького, соціального капіталів людини також є поліциклічним.
Висновки. Відтворення індивідуального людського капіталу є поліциклічним процесом, який характеризується єдністю його загального відтворювального циклу, що охоплює весь життєвий час людини, стадійних відтворювальних циклів, що здійснюються у часових межах продуктивної діяльності індивіда, циклів інтелектуального, трудового, організаційно-підприємницького, соціального капіталів людини, взаємопов’язаних із циклами інвестицій, інновацій, знань, професій, бізнесу, фірми, соціального розвитку людини, соціальних інновацій та довіри.

Keywords

Людський капітал, відтворення людського капіталу, загальний і стадійні відтворювальні (інвестиційні) цикли, поліциклічність відтворення людського капіталу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 37-45

Bibliography

ні

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.10.2015