КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕЛЕМЕНТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ СТАНДАРТІВ СТАВЛЕННЯ ДО ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Автор

, аспірант кафедри міжнародного права, Україна, м. Київ

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

22.12.2023

Номер випуску

2023-№4 (55)

Cторінка

73-94

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

341.1/8;341:63

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано ключові елементи сучасної системи міжнародного інвестиційного права, насамперед із позиції визнаних, зокрема через рішення авторитетних міжнародних арбітражів, стандартів ставлення до іноземних інвестицій. Надано опис ключових характеристик і властивостей основних стандартів ставлення до іноземних інвестицій. Окрему увагу приділено аспектам комбінування та співвідношення розглянутих стандартів ставлення до іноземних інвестицій, а також інтеграційним процесам міжнародного інвестиційного права з міжнародним торговельним правом. Проаналізовано внесок кожного з основних стандартів захисту іноземних інвестицій у формуванні рис єдиного, нині значною мірою уніфікованого, міжнародного інвестиційного правового
режиму.

Ключові слова

інвестиційний правовий режим, стандарти ставлення до іноземних інвестицій, справедливий і рівноправний режим, уніфікований міжнародний інвестиційний правовий режим, міжнародні інвестиційні угоди.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

73-94

Список літератури

1. Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2012. 433 р.
2. Шилл Ш. В. Международное право защиты инвестиций и сравнительное публичное право: основания и методы публично-правовой модели инвестиционного арбитражного судопроизводства. Дайджест Публичного Права. 2012. Вып. 1. С. 71–123. URL: https://dpp.mpil.de/01_2012/art1_3.cfm (дата звернення: 10.10.2023).
3. Kläger R. ‘Fair and Equitable Treatment’ in International Investment Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 361 p.
4. Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law / OECD. Paris : OECD Publishing, 2004. 40 p. (OECD Working Papers on International Investment ; No. 2004/03). DOI: https://doi.org/10.1787/675702255435.
5. Бойчук Р. П. Проблеми формування «справедливого режиму» і «безпеки» іноземних інвестицій в праві України. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. наук. пр. за матеріалами II круглого столу, 17.05.2019 р. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 73–83.
6. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студентів спец. 8.03050301 «Міжнар. економіка», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекон. діяльності». Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 c.
7. Пащенко О. В. Міжнародні інвестиційні режими у регіональних торговельних угодах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». 2015. Вип. 7. С. 58–64.
8. Поєдинок В. В. Правові режими міжнародної торгівлі та інвестицій: відмінності, зближення, імплікації для національного законодавця. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 28, т. 1. С. 186–189.
9. Скринька Д. В. Право Світової організації торгівлі : підручник. Київ : Промені, 2010. 338 с.
10. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Чернадчук Т. О. Інвестиційне право України : навч. посіб. Київ : Унів. кн. : Княгиня Ольга, 2005. 384 с.
11. Шемшученко С. О. Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти : монографія / НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, Ін-т законодавства Верхов. Ради України. Київ : Юрид. думка, 2014. 212 с.
12. Мицик В. В., Буроменський М. В., Гнатовський М. М. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. Т. 2 : Основні галузі / за ред. В. В. Мицика. 2-ге вид., змін. Харків : Право, 2020. 624 с.
13. Ministerial Declaration : adopted on 14 November 2001 on World Trade Organization Ministerial Conference, Fourth Session. Doha, 9–14 November 2001 : WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001. 10 p. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/Min01/DEC1.pdf&Open=True (дата звернення: 10.10.2023).
14. Атабаев A. Режим справедливого и равноправного отношения как расширенный стандарт в международном инвестиционном праве. Актуальные вопросы и анализ практики применения законодательства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан : X Междунар. Атырауская прав. конф., 20 апр. 2012 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31509376 (дата звернення: 10.10.2023).
15. Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, Final Award, LCIA Case No. UN3467, July 1, 2004. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0571.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
16. Parkerings-Compagniet v. Republic of Lithuania, ICSID Award, Case No. ARB/05/8, September 11, 2007. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0619.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
17. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments : adopted on April 6, 1989. URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/853 (дата звернення: 10.10.2023).
18. RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Award on Jurisdiction, SCC Case No. V079/2005, October 2007. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0719.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
19. Bronfman M. K. Fair and Equitable Treatment: An Evolving Standard. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online. 2006. Vol. 10, Issue 1. Р. 609–680. DOI: https://doi.org/10.1163/187574106X00146.
20. Indian Metals & Ferro Alloys Ltd v. Republic of Indonesia, Award of PCA, PCA Case No. 2015-40, March 29, 2019. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11341.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
21. PSEG Global Inc. and Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi v. Republic of Turkey, ICSID Award, Case No. ARB/02/5, January 19, 2007. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0695.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
22. International Investment Agreements: Key Issues. Vol. I : UNCTAD/ITE/IIT/2004/10/ United Nations Conference on Trade and Development. New York ; Geneva : United Nations, 2004. XXIV, 392 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/iteiit200410_en.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
23. Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій : ратифікований Законом України від 21.10.1994 № 226/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_419 (дата звернення: 10.10.2023).
24. Договір до Енергетичної Хартії від 17.12.1994 та Заключний акт до неї. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_056 (дата звернення: 10.10.2023).
25. Saluka Investments B. V. (The Netherlands) v. The Czech Republic, Permanent Court of Arbitration Partial Award, March 17, 2006. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0740.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
26. Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Award, Case No. ARB/98/4, December 8, 2000. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0902.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
27. Azurix corp. v. The Argentine Republic, ICSID Award, Case No. ARB/01/12, July 14, 2006. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0065.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
28. Expropriation : UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II : UNCTAD/DIAE/IA/2011/7 / United Nations Conference on Trade and Development. New York ; Geneva : United Nations, 2012. XIV, 166 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/unctaddiaeia2011d7_en.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
29. The U. S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA). URL: https://ustr.gov/tradeagreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreementbetween.
30. ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. Hungary, ICSID Award, Case No. ARB/03/16, October 2, 2006. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
31. Gami Investments Inc. v. Mexico, UNCITRAL Award, November 15, 2004. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0353_0.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
32. Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Award, Case No. ARB(AF)/97/1, August 30, 2000. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
33. Case of James and Others v. The United Kingdom, Judgment of the European Court of Human Rights, Application No. 8793/79, Judgment of February 21, 1986. URL: https://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-57507 (дата звернення: 10.10.2023).
34. Case Concerning Electronica Sicula S. P. A. (ELSI) (United States of America v. Italy), Judgment of International Court of Justice, July 20, 1989. URL: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/76/076-19890720-JUD-01-00-EN.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
35. CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID Award, Case No. ARB/01/8, May 12, 2005. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0184.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
36. Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L. P. v. Argentine Republic, ICSID Award, Case No. ARB/01/3, May 22, 2007. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0293.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
37. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic, ICSID Decision on Liability, Case No. ARB/02/1, October 3, 2006. URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0462.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-55-4-73

22.12.2023