ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЧИННОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

149-161

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Модернізація господарсько-правового механізму повинна починатися, як уявляється, саме з інвестиційного та інноваційного інститутів. Законодавче втілення новітніх моделей господарювання у відповідних сегментах спрямоване на вирішення завдань, які актуалізовані в суспільстві для безперебійного функціонування не тільки національної, але і світової економічної системи. Інвестиційний та інноваційний інститут є стратегічними інститутами в усій системі господарювання, і від їх законодавчого забезпечення буде залежати рівень розвитку
економіки в цілому. Удосконалення та реформування відповідних законодавчих сегментів можливе шляхом прийняття відповідних кодифікацій, які будуть початком процесу кодифікації також і інших сегментів системи господарського законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика законодавчого забезпечення інноваційного та інвестиційного законодавства розглядалась у роботах вчених-господарників, таких як: Ю. І. Атаманова, В. О. Бударна, О. В. Гладка, Д. В. Задихайло, В. В. Кудрявцева, В. С. Мілаш, О. В. Шевердіна та ін. Зрештою, критична маса наукових робіт по цих двох напрямах дозволяє сформувати універсальну теоретичну матрицю для відповідних досліджень, що важливо не тільки для новітніх науково-теоретичних результатів, але й для підвищення якості законодавчого реформування
в цих сферах господарювання.
Формулювання цілей. Метою цієї статті є аналіз стану чинного інвестиційного та інноваційного законодавства України, а також формування концептуальних підходів до його подальшого вдосконалення та модернізації.
Виклад основного матеріалу. В Україні склалася специфічна ситуація в економічній сфері, коли після декількох хвиль реформування ключові інститути господарювання все ще потребують суттєвих законодавчих змін, адже не відповідають реаліям сучасних суспільно-економічних процесів. Гостра необхідність модернізації всієї сфери господарювання шляхом реформування господарсько-правових механізмів і повинна відбуватись у формі масштабних кодифікаційних робіт з одночасним змістовним реформуванням нормативно-правового матеріалу. Розпочати цей систематизаційний процес у господарському законодавстві, яке вже має Господарський кодекс України, як уявляється, доцільно з кодифікацій законодавчого регулювання інвестиційної та окремо інноваційної діяльності.
Висновки. 1. Подальший розвиток інвестиційного й інноваційного законодавства, що має на меті реальне стимулювання відповідних економічних процесів, повинен передбачати концептуальну модернізацію змісту і структурування нормативного матеріалу підгалузей господарського права – інноваційного та інвестиційного.
2. В основу такої модернізації має бути покладено усвідомлення системного характеру цих відносин, організованих у ринковій формі, тобто структурування матеріалу у відповідності до його топографії організації інвестиційного та інноваційного ринку. Зокрема: ринковий товар; накопичення ринкового потенціалу; пропозиція; попит; інфраструктура; рівновага; засоби державного регулювання; форми існування тощо.
3. Очевидно, що такому структуруванню кореспондує проблема кодифікації відповідних підгалузей законодавства, систематизація норм, у межах яких має умовну відповідність до структурної організації названих ринків.
4. Проблема створення необхідного інвестиційного та інноваційного клімату в країні, що активізував би зазначені процеси, звичайно не обмежується станом інвестиційного та інноваційного законодавства. Але законодавче регулювання є найбільш потужним чинником суспільно-економічних перетворень, а отже, вимагає створення моделей оптимізації законотворчої діяльності в інвестиційній та інноваційній сферах.
Коротка анотація до статті
Анотація. У статті звернуто увагу на відсутність систематизованого підходу до законодавчого забезпечення інноваційного та інвестиційного секторів економіки. Адже систематизація відповідного правового матеріалу, його якісна складова та деталізація застосування окремих правових засобів у регулюючому механізмі інноваційного та інвестиційного законодавчих інститутів дозволили підняти економіку країни на вищий щабель. Відтак актуалізовано питання щодо концептуальних підходів до процесу вдосконалення та модернізації відповідних законодавчих інститутів, а також встановлення необхідних методів стимулювання відповідних законодавчих процесів.

Keywords

інвестиційне законодавство, інноваційне законодавство, державне приватне партнерство, кодифікація інвестиційного законодавства, кодифікація інноваційного законодавства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 149-161

Bibliography

Androshchuk, H. (2004). Derzhavna innovatsiina polityka [State Innovation Policy]. Intelektualna vlasnist – Intellectual Property, 1, 37–40 [in Ukrainian].
Androshchuk, H. O. (2017). Otsinka rozvytku natsionalnykh innovatsiinykh system [Estimation of development of national innovation systems]. In Problemy i perspektyvy innovatsiinoho rozvytku ekonomiky v konteksti intehratsii Ukrainy v Yevropeiskyi naukovo-innovatsiinyi prostir – Problems and perspectives of innovation development in the context of Ukraine’s integration and European scientific and innovation space. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Retrieved from https://economics.opu.ua/files/science/probl_innov_rozv/2017/tezi.pdf [in Ukrainian].
Budarna, V. O. (2017). Pravovi zasoby formuvannia investytsiinoho potentsialu Ukrainy [Legal means of Ukraine’s investment potential formation]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (30), 120–131 [in Ukrainian].
Ivanova, N. V. (2014). Investytsiina skladova realizatsii modeli innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [The investment component of the model of innovative development of economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective economy,
5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3005 [in Ukrainian].
Kanaieva, M. O. (2006). Formuvannia innovatsiinoi infrastruktury Ukrainy [Formation of Ukraine’s Innovation Infrastructure]. Extended abstract of candidates thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Karyi, O. I. (2015). Proekty derzhavnoho-pryvatnoho partnerstva: kliuchovi problemy praktychnoi realizatsii [Projects of public-private partnership: key issues of practical implementation]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 20, 35–44 [in Ukrainian].
Krainiukova, V. S., & Kaminskyi, P. D. (2009). Investytsiine zakonodavstvo Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku [Investment legislation of Ukraine: problems and prospects of development]. In Nauchnyiy progress na rubezhe tyisyacheletiy – 2009 – Scientific progress at the turn of the millennium – 2009. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Retrieved from http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Pravo/47769.doc.htm. [in Ukrainian].
Kudriavtseva, V. V. (2010). Konstytutsiino-pravovi chynnyky kodyfikatsii investytsiinoho zakonodavstva [Constitutional and legal factors of codification of investment legislation]. Yurydychna Ukraina – Legal Ukraine, 2, 102–107 [in Ukrainian].
Muzychenko, A. S. (2005). Investytsiina diialnist v Ukraini. Problemy rehuliuvannia [Investment activity in Ukraine. Regulatory issues]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
Pavliuk, A., & Liapin, L. (n.d.). Shchodo rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizmu aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini [On the development of public-private partnership as a mechanism for activating investment activity in Ukraine]. Retrieved December 12, 2017, from http://www.niss.gov.ua/articles/816 [in Ukrainian].
Sheverdina, O. V. (2012). Investytsiina polityka Ukrainy yak obiekt derzhavnoi ekonomichnoi polityky [Investment Policy of Ukraine as an Object of State Economic Policy]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 4 (12), 111–117. Retrieved from http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012–4/doc/2/08.pdf [in Ukrainian].
Zadykhailo, D. V. (2012). Hospodarsko-pravove zabezpechennia ekonomichnoi polityky derzhavy [Economic and legal support of the state economic policy]. Kharkiv: Yurait [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-149

15.02.2018