Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

А. П. Гетьман – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Заступники голови редакційної колегії:

Л. С. Шевченко – доктор економічних наук, професор;

Д. В. Задихайло – доктор юридичних наук, професор;

Відповідальний секретар:

О. С. Марченко – доктор економічних наук, професор.

 Редакційна рада

А. П. Гетьман – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

А. А. Гриценко – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

Д. В. Задихайло – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

О. С. Марченко – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

О. Ф. Новікова – доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України з наукової роботи;

Ліна Новіковене (Lina Novikovienė) доктор філософії, доцент кафедри бізнес-права, Університет імені Миколаса Ромеріса (Mykolas Romeris University) (м. Вільнюс, Литва);

Л. С. Шевченко – доктор  економічних наук, професор, завідувачка кафедри економічної теорії  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Наукова редакція

О. З. Ватаманюк - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка;

О. А. Гриценко – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Н. І. Дучинська – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Ю. К. Зайцев – доктор економічних наук, професор, професор кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Т. М. Камінська – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

В. С. Мілаш – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

В. Л. Мусіяка – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри цивілістичних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий консультант Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Заслужений юрист України;

Л. В. Нечипорук – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

В. М. Пашков – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

О. П. Подцерковний – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент НАПрН України;

В. В. Резнікова – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

У. Я. Садова – доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України, м. Львів

В. Ю. Уркевич – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Л. І. Федулова – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету;

М. В. Шульга – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

О. В. Шаповалова – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені В. Даля;

О. Л. Яременко – доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

В. Л. Яроцький – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська