РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПОЛЬЩІ

Автор

, професор економіки, хабілітований доктор, Польща, Валбжих
ORCID ID:
, хабілітований доктор юридичних наук, професор, Польща, Валбжих
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

21.09.2018

Номер випуску

2018 - № 3 (34)

Cторінка

61-79

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1 (438)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Метою статті є дослідження впливу соціального капіталу в Польщі на регулювання ресурсів загального користування (РЗК) із запровадженням концептуальних підходів, які запропонували Elinor Ostrom and Vincent Ostrom. Предметом аналізу є як «традиційні» РЗК (пасовища, водозабори та іригаційні споруди), так і нові, а саме житлове майно, що використовується спільно громадянами. Польські правила регулювання обох видів РЗК мають формальний характер. У разі «традиційних» РЗК це частково викликане певною правовою культурою, на яку вплинули формальні зовнішні правила (починаючи з XIX ст.) і бюрократична адміністрація в період централізованого планування. Після 1989 р. аналогічні методи були застосовані для регулювання «нових» РЗК. На наш погляд, дефіцит соціального капіталу є причиною того, що такий режим регулювання розглядається деякими як не тільки прийнятний, але навіть і бажаний. Тому ми підкреслюємо особливу роль соціального капіталу в управлінні РЗК.

Ключові слова

ресурси загального користування, власність, Польща, соціальний капітал, житлові громади.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

61-79

Список літератури

1. Adler, S. P., & Kwon, S. K. (2002). Social Capital: Prospects for a new Concept. Academy of Management Review, 27, 17–40.
2. Anderson, C. L., Locker, L., & Nugent, R. (2002). Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources. World Development, 30 (1), 95–105.
3. Boadway, R. (1980). A note on the market provision of club goods. Journal of Public Economics, 13, 131–137.
4. Bigo, T. (1928). Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego [Public law units according to Polish statutory regulations]. Warszawa: Wydawnictwo Kasy Imienia Mianowskiego [in Polish].
5. Blicharz, B. (2017). Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych [Commons – jointly-used goods. Comparative aspects of the use of water resources]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa [in Polish].
6. Buchanan, J. (1965). An economic theory of club goods. Economica. New Series, 32, 125, 1–14.
7. Carpenter, S. R. (1998). Sustainability and Common-Pool Resources: Alternatives to Tragedy. Philosophy and Technology, 3(4), 36–57
8. Costa, D. E., & Kahn, M. E. (2003). Understanding the American Decline in Social Capital, 1952–1998. Kylos, 56, 17–46
9. Dawidowicz, W. (1959). Zagadnienia prawne melioracji wodnych w rolnictwie [Legal issues of melioration in agriculture]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [in Polish].
10. Ferragina, E. (2012). Social Capital in Europe. A Comparative Regional Analysis. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
11. Foldvary, F. (1994). Public Goods and Private Communities: The Market Provision of Social Services. London: Edward Elgar.
12. Gałązka, A. (1998). Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970–1988: zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian [Housing situation of the population of the Warsaw agglomeration 1970–1988: spatial diversity and change trends]. Warszawa: Continuo [in Polish].
13. Gari, S. R., Newton, A., Icely, J. D., & Delgado-Serrano, M. M. (2017). An Analysis of the Global Applicability of Ostrom’s Design Principles to Diagnose the Functionality of Common-Pool Resource Institutions. Sustainability, 9, 1287–1304.
14. Glasze, G. (2005). Some Reflections on the Economic and Political Organisation of Private Neighbourhoods. Housing Studies, 2(20), 221–233. 75
15. Gołos, P. (2008). Wspólnoty gruntowe – tradycyjna forma gospodarowania lasami [The commons – the traditional form of collective management of forests]. Sylwan, 2, 54−68 [in Polish].
16. Kałużny, M. (2016). Prawo wodne. Komentarz [The water law: a commentary]. 2 edition. Warszawa: Wolters Kluwer [in Polish].
17. Kasznica, S. (1946). Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze [Polish administrative law. Basic concepts and institutions]. Poznań: Księgarnia Akademicka [in Polish].
18. Kobus-Ogrodniczak, K. I. (2011). Korzystanie z wód – problem prawne. [The use of water resources: legal problems]. Toruń: Dom Organizatora [in Polish].
19. Korzycka, M. (2018). Z problematyki relacji prawa zwyczajowego do stanowionego w polskim prawie rolnym [Selected issues from the relations of customary law to codified law in Polish agrucultural law]. In D. Łobos-Kotowska, P. Gała, & M. Stańko (Eds.), Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej [Contemporary problems of agricultural and civil law. Festschrift for Professor Teresa Kurowska] (pp. 183–194). Warszawa: Fundacja FAPA [in Polish].
20. Low, S. (2003). Behind the Gates: Life, Security, and the Pursuit of Happiness in Fortress America. London: Routledge.
21. Nelson, R. H. (2005). Private Neighborhoods and the Transformation of Local Government. Washington, DC: Urban Institute Press.
22. Nowakowski, M. (2006). Historyczny rozwój spółki wodnej na ziemiach polskich [Historical development of water company on the Polish lands]. Roczniki Nauk Prawnych, 2(16), 449–469 [in Polish].
23. Ostrom, E. (1990). Governing the commons. The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.
24. Ostrom, E. (1998). Reflections on the Commons. In J. A. Baden, & D. S. Noonan (Eds.), Managing the Commons (pp. 95–117). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
25. Ostrom, E. (2002). Common-Pool Resources and Institutions: Toward a Revised Theory. In B. L. Gardner, & G. C. Rausser (Eds.), Handbook of Agricultural Economics. (Vol. 2, Part A) (pp. 1315–1339). Amsterdam: Elsevier.
26. Ostrom, E., & Ostrom, V. (1971). A Theory for Institutional Analysis of Common Pool Problems. In G. Hardin, & J. Baden (Eds.), Managing the Commons. San Francisco: W. H. Freeman.
27. Ostrom, V., & Ostrom, E. (1977). Public Goods and Public Choices. In E. S. Savas (Ed.), Alternatives for Delivering Public Services; Toward Improved Performance. Boulder, CO: Westview.
28. Paczuski, R. (1989). Spółki wodne. Historia. Podstawy prawne działania. Nowe tendencje. [Water companies: History. Legal basis of their activity. New trends]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [in Polish].
29. Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze i związkowe według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1979 r. [The Water Law and executive- and associations-regulations as of the 1st of January 1979]. (1979). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze [in Polish].76
30. Sommer, J. (2002). Spółki wodne [Water companies]. In J. Rotko (Ed.), Prawo wodne z komentarzem [The Water Law: a commentary] (pp. 307–335). Wrocław: Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska [in Polish].
31. Sommer, J. (2002). Spółki wodne i związki wałowe [Water companies and levee associations]. In J. Rotko (Ed.), Prawo wodne. Komentarz [The Water Law: a commentary] (pp. 409–438). Wrocław: Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska [in Polish].
32. Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w sprawie konieczności nowelizacji Ustawy o własności lokali [Position of the Polish Real Estate Management Association regarding the need to amend the Property Ownership Act]. (2015). Retrieved from http://www.polski-zarzadca.pl/stanowisko-pszn/ [in Polish].
33. Stiglitz, J. E. (1977). The Theory of Local Public Goods. In M. S. Feldstein, & R. P. Inman (Eds.), The Economics of Public Services. International Economic Association Conference Volumes. London: Palgrave Macmillan.
34. Stiglitz, J. E. (1986). Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton.
35. Strzelczyk, R., & Turlej, A. (2015). Własność lokali. Komentarz [Ownership of premises: a commentary]. (4th ed.). Warszawa: C. H. Beck [in Polish].
36. Szczepańska, M. (2014). Wspólnota mieszkaniowa jako przedmiot zainteresowania socjologii [A residential community as a subject of sociological interest]. Przegląd Socjologiczny, 63, 1, 197–216 [in Polish].
37. Tatlonghari, G. T., & Sumalde, Z. (2008). Formation of Social Capital for Common Pool Resource Management. Asian Journal of Agriculture and Development, 5, 2, 21–40.
38. Zwięglińska, T. (1981). Spółki wodne [Water companies]. In S. Surowiec, W. Tarasiewicz, & T. Zwięglińska (Eds.), Prawo wodne. Komentarz. Przepisy wykonawcze [The Water Law: A commentary. Executive regulations]. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze [in Polish].

20.09.2018