ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК СПОСІБ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ. ПРАВИЛО ДІЛОВОЇ МЕТИ

Автор

, аспірант кафедри фінансового права, Україна, м. Харків

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

28.03.2024

Номер випуску

2024 - 1 (56)

Cторінка

96-112

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[347.73:338.51]:[336.226.1:005.51]

ISSN print

2411-5584

Анотація

Доведено, що трансфертне ціноутворення є важливим інструментом протидії податковій оптимізації, який застосовується в транзакціях з іноземними компаніями не тільки в Україні, а й різними країнами світу. Інструменти трансфертного ціноутворення базуються на настановах ОЕСР і є складовою частиною плану BEPS. За змістом трансфертне ціноутворення виступає як протидія викривленню податкових баз шляхом завищення витрат від купівлі чи заниження доходів від продажу товарів / послуг до іноземних юрисдикцій чи суб’єктів, які користуються низьким податковим навантаженням.
На підставі дослідження судової практики, розглянуто засоби протидії податковій оптимізації при залученні трансфертного ціноутворення з боку держави. Наголошено, що контролюючі органи застосовують правило ділової мети для оцінки законності таких операцій. Проведений аналіз вказує на те, що практика неоднозначна і залежить від правильної послідовності дій особи, яка застосовує податкову оптимізацію.

Ключові слова

оподаткування, податкова оптимізація, BEPS, податок на прибуток, адміністрування, ухилення від оподаткування.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

96-112

Список літератури

1. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 2022. URL: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transferpricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm (дата звернення: 20.02.2024).
2. План дій BEPS: ключові аспекти для України / М-во фінансів України. 13 жовт. 2020 р. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2020_BEPS.pdf (дата звернення: 20.02.2024).
3. Бондаренко М. О. Правове регулювання податкового планування в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2019. 201 с.
4. Дмитрик О. О. Трансфертне ціноутворення в Україні та європейських державах. Адаптація до права ЄС регулювання економіки в сучасних умовах : зб. наук. пр. (за матеріалами «круглого столу», м. Харків, 26 трав. 2015 р.) / редкол.: С. М. Прилипко, Ю. Є. Атаманова, С. В. Глібко, К. В. Єфремова. Харків : НДІ ПЗІР, 2015. С. 160–166.
5. Трансфертне ціноутворення: сучасний стан та проблеми правозастосування : монографія / А. М. Котенко, М. О. Мішин, С. В. Брояков та ін. ; за ред. А. М. Котенка. Харків : Право, 2021. 162 с.
6. Кобильнік Д. А., Однорог Д. В. Податкові гавані світу: чи існують вони? Молодий вчений. 2020. № 5 (81). С. 224–229. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-46.
7. Монаєнко А. О., Атаманчук Н. І. Правова регламентація основних елементів правил контрольованих іноземних компаній: світовий досвід та можливості для України. Нове українське право. 2022. Вип. 2. С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.2.13.
8. Калач Г., Корінь І. Заходи з протидії агресивному податковому плануванню в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 3 (35), т. 2. С. 23–30. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5699.
9. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.02.2024).
10. Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки : офіц. пер. Міністерство фінансів України : офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/MCAA_CRS_офіційний_переклад.PDF (дата
звернення: 20.02.2024).
11. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 07.07.2020 у справі № 440/3633/19 (адміністративне провадження № К/9901/9588/20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90264331 (дата звернення: 20.02.2024).
12. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 23.07.2019 у справі № 826/10852/15 (касаційне провадження № К/9901/9645/18). URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/83220758 (дата звернення: 20.02.2024).
13. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо практичного застосування комплексу норм стосовно наявності «розумної економічної причини (ділової мети)» під час проведення перевірок контролюючими органами : наказ М-ва фінансів України від 13.01.2022 № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-22 (дата звернення: 20.02.2024).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2024-56-1-96

28.03.2024