КОНТРОЛЬОВАНА ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ ЯК ПЛАТНИК ПОДАТКІВ: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Автор

, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри фінансового права, Україна, м. Харків
, аспірант кафедри фінансового права, Україна, м. Харків

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

22.12.2023

Номер випуску

2023-№4 (55)

Cторінка

36-55

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

347.73:336.717(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

На основі аналізу сутності та ознак контрольованих іноземних компаній (КІК) розкрито актуальні питання оподаткування їхнього прибутку та діяльності контролюючих осіб як платників податку. Обґрунтовано необхідність удосконалення правової регламентації щодо обов’язків контролюючої особи з забезпечення складання КІК фінансової звітності, розподілу відповідальності за неподання фінансової звітності, визначення та закріплення податкових пільг, зокрема звільнення КІК від оподаткування прибутку.

Ключові слова

оподаткування, міжнародне оподаткування, трансфертне ціноутворення, податкове планування, агресивне податкове планування, BEPS, податкові пільги, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, податкове резидентство, ухилення від оподаткування, правовий статус.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

36-55

Список літератури

1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 25.11.2023).
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві : Закон України від 16.01.2020 № 466-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20 (дата звернення: 25.11.2023).
3. Мінфін розробив дорожню карту реалізації Плану дій BEPS. Урядовий портал. 2017, 16 трав. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/249982923 (дата звернення: 25.11.2023).
4. BEPS. Міністерство фінансів України : офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/beps-440 (дата звернення: 25.11.2023).
5. Монаєнко А. О., Атаманчук Н. А. Правова регламентація основних елементів правил контрольованих іноземних компаній: світовий досвід та можливості для України. Нове українське право. 2022. Вип. 2. С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.2.13.
6. Монаєнко А. Критерії визначення контролюючої особи КІК. II Міжнародний податковий конгрес : зб. матеріалів (м. Ірпінь, 26 листоп. 2021 р.). Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. С. 522–524.
7. Бондаренко М. О. Правове регулювання податкового планування в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2019. 201 с.
8. Кобильнік Д. О., Однорог Д. Податкові гавані світу: чи існують вони? Молодий вчений. 2020. № 5 (81). С. 224–229.
9. Кобильнік Д. О. Нові правила оподаткування господарської діяльності в контексті закріплення податково-правового статусу контрольованих іноземних компаній. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. наук. пр. за матеріалами III круглого столу, м. Харків, 25 черв. 2020 р. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 311–316. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Tezy_25_06_20/Tezy_25_06_20_311-316.pdf (дата звернення: 25.11.2023).
10. Трансфертне ціноутворення: сучасний стан та проблеми правозастосування : монографія / А. М. Котенко, М. О. Мішин, С. В. Брояков та ін. ; за ред. А. М. Котенка. Харків : Право, 2021. 162 с.
11. Жукова О. В. Контрольовані іноземні компанії: проблеми можливої ідентифікації та майбутнього оподаткування. Вісник податкової служби. 2019. № 5. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100010915-kontrolovani-inozemnikompaniyi-problemi-mozhlivoyi-identifikatsiyi-ta-maybutnogo-opodatkuvannya (дата звернення: 25.11.2023).
12. Калач Г., Корінь І. Заходи з протидії агресивному податковому плануванню в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 3 (35), т. 2. С. 23–30.
13. Факета І. М. Контрольовані іноземні компанії: історичний аспект розвитку поняття. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 533–535. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-11/137.
14. Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи : постанова Каб. Міністрів України від 04.07.2017 № 480. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-п (дата звернення: 25.11.2023).
15. Матвєєва Ю. І. Поняття та розуміння принципу правової визначеності. Наукові записки НаУКМА. 2017. Том 200 : Юридичні науки. С. 93–97. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12545/Matvieieva_Poniattia_ta_rozuminnia.pdf (дата звернення: 25.11.2023).
16. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 (дата звернення: 25.11.2023).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-55-4-36

22.12.2023