МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор

, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічног, Київ

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

26.05.2023

Номер випуску

2023-№2 (53)

Cторінка

66-74

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

378.016:330.1

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті розкрито роль та напрями реалізації методологічної функції економічної теорії в удосконаленні підготовки вищою школою фахівців із різних галузей соціально-економічної суспільної практики, здатних до ефективної професійної діяльності в умовах вимог, викликів та загроз сьогодення. На основі аналізу змісту підручника у двох частинах «Економічна теорія» за редакцією В. Д. Лагутіна (Київський національний торговельно-економічний університет, 2021) обґрунтовано основні підходи до розкриття методологічної складової мікроекономіки та макроекономіки: гносеологічний, історичний, системно-аналітичний, інноваційний, прикладний, методичний. Доведено, що поєднання цих підходів забезпечує синергію реалізації методологічної ролі економічної теорії в сучасному освітньому процесі.

Ключові слова

економічна теорія, сучасні суспільні трансформації, освітній процес, методологічна функція економічної теорії, основні підходи до визначення методологічної функції мікроекономіки та макроекономіки в сучасному освітньому процесі.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

66-74

Список літератури

1. Котляревський Я. В., Мельниченко А. А., Іваницька О. М., Семенюк Е. П., Князєв С. І., Мельников О. В. Нова економіка: еволюція форм та методології досліджень. Наука та інновації. 2020. Т. 16, № 1. С. 16–32. DOI: https://doi.org/10.15407/scin16.01.016.
2. Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100‑річчя НАН України : матеріали круглого столу (Київ, 22 листоп. 2018 р.) / наук. ред. Небрат В. В. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2018. 106 с. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/9.pdf (дата звернення 05.04.2023).
3. Економічна теорія : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Мікроекономіка / В. Д. Лагутін, Ю. М. Уманців, К. М. Ніколаєць та ін. ; за ред. В. Д. Лагутіна. 2‑ге вид., доопр., перероб. Київ : Київ. нац. торг.‑екон. ун-т, 2021. 396 с.
4. Економічна теорія : підручник : у 2 ч. Ч. 2 : Макроекономіка / В. Д. Лагутін, К. М. Ніколаєць, Т. А. Щербакова та ін. ; за ред. В. Д. Лагутіна. 2‑ге вид., доопр., перероб. Київ : Київ. нац. торг.‑екон. ун-т, 2021. 328 с.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2023‑53‑2-66

26.05.2023