ЗМІШАНА ВИНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ЇЇ ВИДИ ТА ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (Частина перша)

Автор

, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.03.2023

Номер випуску

2023-№1 (52)

Cторінка

87-104

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.238

ISSN print

2411-5584

Анотація

Питання про значення вини у кримінальному праві давно вирішені законодавцем, сформульовані у доктрині і підтверджені практикою. Вина особи є обов’язковою ознакою як кримінального правопорушення, так і суб’єктивної сторони його складу. У свою чергу відсутність вини виключає суб’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, а отже і підставу кримінальної відповідальності, зазначену в ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України.
Поняття вини визначає кримінальний закон у ст. 23 КК як психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, виражене у формі умис‐ лу або необережності. Відповідні дефініції містяться у статтях 24, 25 КК.
Отже, із закону прямо випливає, що в кримінальному праві існують лише дві форми вини, які поділяються відповідно на прямий і непрямий умисел і на кримі‐ нально протиправну самовпевненість і кримінально протиправну недбалість.
Утім у деяких кримінальних правопорушеннях має місце специфічний суб’єк‐ тивний зміст, їх суб’єктивна сторона є ускладненою через те, що до окремих об’єктивних ознак складу таких діянь простежується психічне ставлення особи, що одночасно має ознаки різних форм вини. У цих випадках у теорії і на практиці говорять про наявність так званої змішаної вини.
Питання про змішану вину в кримінальному праві є доволі дискусійним, із супе‐ речливими підходами до його вирішення. У цій статті авторами здійснено аналіз су‐ часних поглядів на змішану вину, її вплив на кваліфікацію вчиненого діяння, розгля‐ нуті різні види кримінальних правопорушень з ускладненою суб’єктивною стороною, запропоновані певні алгоритми для їх розмежування і правильної юридичної оцінки.
Завдяки проведеному дослідженню зроблено висновок, що в межах специфічної суб’єктивної сторони, притаманної деяким складам кримінальних правопорушень, мають місце як мінімум три види різного за своєю сутністю психічного ставлення особи до вчиненого діяння і його наслідків, які доцільно позначати такими терміна‐ ми, як «подвійна», «складна» й «комбінована вина». При цьому їх не слід проти‐ ставляти одне одному, тому що вони віддзеркалюють особливості суб’єктивної сторони того чи іншого складу кримінального правопорушення і самі по собі є ви‐ дами більш широкого поняття «змішана вина».
Таким чином, у статті пропонується розглядати змішану вину як родове поняття, яким позначається особливе, неоднорідне психічне ставлення особи до вчиненого діяння і його наслідків у межах суб’єктивної сторони одного й того самого складу кримінального правопорушення.

Ключові слова

суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, вина, змішана вина, подвійна вина, складна вина, комбінована вина

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2023-1-87-104

Список літератури

1. Зінченко І. О., Шевченко Є. В. Сучасні погляди на праворозуміння в контексті апгрейду кримінального законодавства України. Економічна теорія та право. 2022. No 1 (48). С. 81–103. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‐5584‐2022‐48‐1‐81.
2. Бажанов М. І. Вибрані праці / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Право, 2012. 1244 с.
3. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск : По‐
роги, 1992. 166 с.
4. Борисов В. І. Вибрані твори / уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Деми‐
дова та ін. ; від. за вип. М. В. Шепітько. Харків : Право, 2018. 784 с.
5. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений. Киев : Политиздат Украины, 1985.
120 с.
6. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 9‐те, перероб.
та допов. Київ : Алерта, 2023. 576 с.
7. Коржанський М. Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини : монографія.
Київ : Атіка, 2004. 216 с.
8. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник.
Київ : А. С. К., 2001. 352 с.
9. Навроцький В. О. Основи кримінально‐правової кваліфікації : навч. посіб. 2‐ге
вид. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 512 с.
10. Пинаев А. А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной фор‐
мами вины : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин‐т, 1984. 51 с.
11. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. Киев : Наукова
думка, 1978. 303 с.
12. Харченко В. Б. Проблема змішаної (складної) форми вини у злочинах, при
вчиненні яких порушуються права на об’єкти інтелектуальної власності. Вісник
Кримінологічної асоціації України. 2017. No 1 (15). С. 146–158.
13. Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Одиничні злочині: поняття, види, кваліфікація :
монографія. Харків : ФІНН, 2010. 256 с.
14. Касынюк В. И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения
и транспортных средств : текст лекций. Харьков : Юрид. ин‐т, 1979. 58 с.
15. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив кримінальних правопорушень та їх правові наслідки : по‐ станова Пленуму Верхов. Суду України від 04.06.2010 No 7. Вісник Верховного
Суду України. 2010. No 7 (119).
16. Шевченко Є. В. До питання змісту і співвідношення понять «змішана», «подвійна»
і «складна форма вини» в кримінальному праві. Проблеми законності. 2011.
Вип. 115. С. 104–113.
17. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. В. Я. Тація,
В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6‐те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020.
584 с.
18. Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко,
О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Панова. Харків : Право, 2019. 378 с.
19. Ус О. В. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації в кримінальному праві
України : монографія. Харків : Право, 2020. 704 с.
20. Зінченко І. О. Складені злочини : монографія. Харків : Вид. СПД ФО Вапняр‐
чук Н. М., 2005. 176 с.
21. Устименко В. В. Спеціальний суб’єкт злочину. Харків : Вища шк., 1989. 104 с. 22. Угрехелидзе М. Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. Тбилиси :
Мецниереба, 1976. 132 с.
23. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повнова‐
жень : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 26.12.2003 No 15. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700‐03 (дата звернення: 14.02.2023).

Код DOI

10.31359/2411‐5584‐2023‐52‐1‐87

Цей запис також доступний на: Англійська

08.05.2023