БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17
, кандидат економічних наук, доцент, вулиця Маршала Бажанова, 17, Харків

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.03.2023

Номер випуску

2023-№1 (52)

Cторінка

6-29

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[338.24:[330.59:364.662]](477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття «бідність» – абсолютний, відносний і суб’єктивний. Кожен із підходів є ефективним для вирішен‐ ня свого спектра завдань, і дослідники та країни комбінують їх залежно від своїх цілей. Установлено, що бідність є наслідком різноманітних і взаємопов’язаних причин. У статті проаналізовано основні проблеми виникнення, механізми та світові практики вирішення проблем бідності, динаміку бідності в Україні та особливості її державного регулювання. Зазначено, що центральне місце в регулюванні пробле‐ ми бідності відводиться фінансовому забезпеченню та фінансовим інструментам, які потребують різноспрямованого вдосконалення.

Ключові слова

бідність, еволюція основних концепцій бідності, визначення бідності, подолання бідності, фінансові інструменти, державне регулювання

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2023-1-6-29

Список літератури

1. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Київ : КНЕУ, 2008. 330 с.
2. Sen A. Development as Capability Expansion. Journal of development planning. 1989. No. 19 : Human development in the 1980s and beyond. P. 41–58. URL: https:// livelihoods.net.in/wp‐content/uploads/2020/05/DEVELOPMENT‐AS‐CAPABILITY‐ EXPANSION.pdf (дата звернення: 22.12.2022).
3. Sen A. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999. 366 p.
4. Townsend P. The meaning of poverty. The British Journal of Sociology. 2010. Vol. 61.
P. 85–102. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468–4446.2009.01241.x.
5. Alkire S., Foster J. Counting and Multidimensional Poverty Measurement / Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) ; Oxford Department of International Development ; Queen Elizabeth House (QEH), University of Oxford. Jan. 2008. 33 p. (OPHI Working Paper ; No. 07). URL: https://www.ophi.org.uk/wp‐content/uploads/
ophi‐wp7_vs2.pdf (дата звернення: 22.12.2022).
6. Харченко Н. Порівняння методологічних підходів до вимірювання рівня бідності.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. No 3. С. 86–99.
7. Фляшникова А. Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях.
Політичний менеджмент. 2004. No 4. С. 35–46.
8. Приходько І. В. Теоретико‐методологічні підходи до визначення поняття бідності.
Молодий вчений. 2018. No 1 (53). С. 529–532.
9. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика
аналізу / Нац. акад. наук України, Ін‐т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Пту‐
хи НАН України. Умань : Вид. Сочінський М. М., 2020. 456 с.
10. Черенько Л. М. Модель рівня життя в умовах соціально‐економічної нестабільності : монографія. Київ : Ін‐т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Пту‐
хи НАН України, 2021. 423 с.
11. Вітте Л. Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль
відіграє ЄС? / Фонд ім. Фрідріха Еберта. Київ : Заповіт, 2006. 44 с. URL: https://
library.fes.de/pdf‐files/bueros/ukraine/06826.pdf (дата звернення: 22.12.2022).
12. Кізима Т. О. Бюджетно‐податкові важелі підтримки сімей з дітьми: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. Підрозд. 2.9.
С. 239–259.
13. Носик О. М. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи
відтворення : монографія. Харків : Вид‐во НФаУ, 2016. 490 с.
14. Білоус І. І. Бідність як об’єкт фінансового забезпечення в Україні. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко.
Тернопіль : ТНЕУ, 2010. Підрозд. 1.3. С. 47–64.
15. Дражниця С. А. Добробут населення України: проблеми та шляхи їх вирішення.
Університетські наукові записки. 2013. No 2. С. 303–309.
16. Домрачев В. М., Семенко Т. О. Подолання бідності в Україні: від стратегії
до стратегії. Економіка і управління. 2018. No 1. С. 5–13.
17. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт. URL: https://
www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 22.12.2022).
18. Прогнозна оцінка рівня бідності в Україні у 2022 році за трьома сценаріями
розвитку соціально‐економічних процесів внаслідок російсько‐української війни / Нац. акад. наук України, Ін‐т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. Київ, 2022. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/Прогноз%20бідності%202022 %20.pdf
(дата звернення: 22.12.2022).
19. Проєкт Плану відновлення України : Матеріали робочої групи «Відновлення
та розвиток економіки» / Нац. рада з відновлення України від наслідків війни. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic‐ recovery‐and‐development.pdf (дата звернення: 22.12.2022).
20. Білоус І. І. Концептуальні засади застосування фінансових важелів основних суб’єктів економічної системи для подолання бідності. Фінансові важелі подо- лання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. Підрозд. 1.4. С. 64–82.

Код DOI

10.31359/2411‐5584‐2023‐52‐1‐6

Цей запис також доступний на: Англійська

06.05.2023